Logowanie

DZ. URZ. 2010.20.375

Tytuł:

uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-12
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 20 pozycja: 375
Hasła:inne,nieruchomości,opłaty

Uchwała Nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2009 roku

uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Liniewo , na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala co następuje: §1 Uchyla się w całości Uchwałę Nr XV/83/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w ?ycie po 14 dniach od opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ludwik Szparkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.5.99

  uchwała nr XXXII/380/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ustka Nr IX/95/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

 • DZ. URZ. 2010.155.3029

  uchwała nr XLVI/403/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy

 • DZ. URZ. 2010.111.2148

  uchwała nr XLVII/401/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej dotyczącej jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.20.374

  uchwała nr XLIII/75/09 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo

 • DZ. URZ. 2010.20.373

  uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 • DZ. URZ. 2010.19.372

  porozumienie Prezydenta Miasta Słupsk; Wojewody Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.19.371

  umowa Starosty Chojnickiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad realizacji projektu ?Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

 • DZ. URZ. 2010.19.370

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopot z dnia 21 grudnia 2009r. Projekt operatu opisowo ? kartograficznego, dotyczący budynków i lokali, opracowany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0001, jednostka ewidencyjna: M. Sopot staje się obowiązującym operatem ewidencji gruntów i budynków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.