Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.416

Tytuł:

uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Helu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 416
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki,opieka zdrowotna

UCHWAŁA Nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 7127, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111; Nr 243, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst

jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz.U. Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 roku Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku: Nr 1, poz.1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W bud?ecie miasta Helu corocznie planuje się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Hel w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze czynnych zawodowo nauczycieli. 2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponuje burmistrz Helu. 3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. § 2. Przyjmuje się regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Hel stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Helu Edward Mrozik

1. 2.

Załącznik do Uchwały Nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17.12.2009 r. Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Hel.

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole - rozumie się przez to szkołę, zespół szkół lub przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hel. 2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych co najmniej na ? etatu i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po zakończeniu pracy w szkole, o której mowa w ust. 1. § 2. 1. Pomoc zdrowotna mo?e być udzielana nauczycielowi w formie bezzwrotnego świadczenia pienię?nego raz w roku kalendarzowym. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc zdrowotna nauczycielowi, mo?e być przyznana powtórnie w danym roku, o ile pozwolą na to środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną. 3. Kolejne świadczenie mo?e być przyznane po zrealizowaniu uprzednio zło?onych wniosków. § 3. 1. Świadczenie pienię?ne mogą otrzymać nauczyciele, którzy: 1) leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, przewlekłej lub cię?kiej choroby, 2) są pacjentami zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub poza nim, 3) pokryli koszty leczenia w przypadku nie finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 4) po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie w domu lub sanatorium. 2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną mogą być równie? przyznane na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zakupu środków pomocniczych tj. sprzętu rehabilitacyjnego, okularów, szkieł kontaktowych lub korekcyjnych, aparatu słuchowego, zakupu leków itp. § 4. 1. Wysokość świadczenia pienię?nego ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią Komisji Zdrowotnej, w ramach posiadanych środków finansowych, i nie mo?e przekroczyć 1200 zł. 2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym Dyrektor szkoły powołuje Komisje Zdrowotną, w której skład wchodzą przedstawiciele nauczycieli czynnych zawodowo oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. 3. Do zadań Komisji Zdrowotnej nale?y opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu. 4. Wysokość przeznaczonej pomocy zdrowotnej uzale?niona jest od: 1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki, zakup lekarstw itp.), 2) wysokości udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia, 3) sytuacji materialnej nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, 4) wysokości środków zaplanowanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. § 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest zło?enie przez nauczyciela wniosku. 2. Do wniosku nale?y dołączyć: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub koszty zakupu środka pomocniczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu np. faktury, rachunki wystawione na nauczyciela, oświadczenie o wysokości dochodu - brutto - nauczyciela i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, w okresie trzech miesięcy poprzedzających zło?enie wniosku. 3. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą wystąpić równie?: współmał?onek, inny członek rodziny nauczyciela prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe lub opiekun, dyrektor szkoły, przedstawiciele organizacji związkowych - je?eli nauczyciel z powodów zdrowotnych nie jest w stanie osobiście podejmować czynności w tym zakresie. § 6. Podział środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną powinien odbywać się co najmniej raz na kwartał.

1) 2) 3)

1) 2) 3)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.4486

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie:określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2352

  uchwała nr Nr 214/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5277

  uchwała nr XXXII/152/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5662

  uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1976

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chorkówka oraz warunków i sposobu ich przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.415

  uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.24.414

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. 2010.24.413

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.24.412

  uchwała nr LIII/394/2009 Rady Gminy Gniewino z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 64/2, 64/4, 64/3, 65/16, 65/14, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 65/13, 66 we wsi Nadole, w obrębie geodezyjnym Nadole

 • DZ. URZ. 2010.24.411

  uchwała nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.