Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.417

Tytuł:

uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Skarszewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 417
Hasła:mieszkania

Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska uchwala, co następuje: §1 Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. §3 Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Flis

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SKARSZEWY W LATACH 2009 ? 2013

ROZDZIAŁ I Wielkość i stan techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Skarszewy, na dzień 30.06.2009r. stanowi 317 lokali mieszkalnych, w tym: w mieście - 251

na terenie wsi - 66 Lokale te znajdują się w 20 budynkach stanowiących własność Gminy (90 mieszkań) oraz w 42 budynkach, w których Gmina jest tylko jednym z właścicieli (205 mieszkań). W liczbie tej znajduje się równie? zasób mieszkań socjalnych, na który składają się 3 budynki (22 mieszkania).

2. Do mieszkaniowego zasobu Gminy zalicza się równie? lokale w budynkach prywatnych, które pozostają w posiadaniu Zarządu Budynkami Sp. z o. o., będącego zarządcą nieruchomości. Dotyczy to 13 lokali mieszkalnych w następujących budynkach: ul. Dworcowa 23 ? 5 lokali ul. Dworcowa 36 ? 7 lokali + lokal u?ytkowy ul. Kościerska 21 ? 1 lokal

Do momentu uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości będą administrowane przez Spółkę. Z dniem przekazania takiego budynku właścicielowi, znajdujące się tam lokale przestają być zaliczane do zasobu mieszkaniowego Gminy Skarszewy.

3. Do mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą tak?e lokale mieszkalne, stanowiące integralną część budynków u?yteczności publicznej, takich jak szkoły, ośrodki zdrowia i inne. Nale?ą do nich: 1) Lokale w budynkach szkół ? 8 lokali 2) Lokale w budynkach ośrodków zdrowia ? 4 lokale 3) Inne lokale

Wy?ej wymienione lokale zostały wydzielone jako mieszkania słu?bowe, związane funkcjonalnie z miejscem pracy lokatorów. Nie podlegają one sprzeda?y i są administrowane przez jednostki organizacyjne, w których się znajdują. Perspektywicznie przeznaczone są na polepszenie funkcjonalności jednostek u?yteczności publicznej z którymi są związane. Razem lokale komunale i własnościowe

Podział na grupy 100% udziału Gminy Wspólnoty mieszkaniowe zarejestrowane Wspólnoty mieszkaniowe niezarejestrowane Przymusowy Zarząd Budynki socjalne

Ilość budynków

Lokale komunalne

Lokale własnościowe

20

90

-

90

29

156

135

291

13

49

29

78

3 3

13 22

-

13 22

RAZEM

68

330

164

494

4. Mieszkaniowy zasób Gminy Skarszewy wg stanu na dzień 30.06.2009r. przekazany w administrowanie Zarządowi Budynkami Sp. z o. o. obejmuje: -

lokale komunalne o powierzchni 12 020,26 m2 + 67,07 m2 lokale u?ytkowe, lokale socjalne o powierzchni 664,10 m2 lokale stanowiące własność osób fizycznych, nie posiadające uregulowanego stanu prawnego o powierzchni 522.49 m2 + 59,57 m2 lokale u?ytkowe (przymusowy zarząd),

-

Spółka zarządza równie? lokalami stanowiącymi własność osób fizycznych (lokale wykupione od Gminy) 5. Zmniejszenie lub zmiana struktury mieszkaniowego zasobu Gminy mo?e nastąpić z następujących przyczyn: rozbiórki budynku na podstawie orzeczenia właściwego organu,

-

sprzeda?y lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny,

-

6. W przypadku podniesienia standardu technicznego lokalu, lokal socjalny mo?e być przyjęty jako lokal mieszkalny.

PODZIAŁ BUDYNKÓW WG 100% UDZIAŁU GMINY Lp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16

Poło?enie

Kościelna Kościelna Kościerska Kościuszki Tczewska Wybickiego Wybickiego Pogódki, ul. Jeziorna Pogódki, ul. Jeziorna Jaroszewy Jaroszewy Bo?epole Królewskie Godziszewo, ul. Młyńska Godziszewo, ul. Gdańska Nowy Wiec Szczodrowo Nowe Gołębiewko Mirowo Demlin Wilcze Góry

Nr budynku

10 12 29 5 2 1 19 8 12 21 50 3 20 5 20b 66 6 5 60 7

Rok budowy

1897 1897 1906 1890 ok. 1900 1910 1890 1870 1870 ok. 1900 ok. 1900 1960 ok. 1900 ok. 1900 1920

Ilość mieszkań

3 4 4 5 7 6 8 6 10 5 3 8 2 2 5 3 3 3 2 1

Metra? budynku

130,65 185,91 176,67 175,66 243,29 315,43 271,23 174,98 427,88 206,23 185,33 388,49 96,77 98,50 235,45 136,99 112,92 153,72 49,98 62,86

WYKAZ BUDYNKÓW SOCJALNYCH Lp

1 2 3

Poło?enie

Dworcowa Drogowców Jaroszewy

Nr budynku

21 14a 21b

Rok budowy

ok. 1900 2005 2007

Ilość mieszkań

10 4 8

Metra? budynku

202,92 177,60 283,58

WYKAZ LOKALI UśYTKOWYCH NALEśĄCYCH DO GMINY Lp

1 2 3

Poło?enie

Godziszewo, ul. Tczewska ul. Kowalska ul. Wybickiego ( KINO)

Nr budynku

1 1 11

Rok budowy

Ilość lokali

1 1

Metra? budynku

31,23 35,84 303,10

1910

1

Lokal znajdujący się przy ul. Wybickiego 11 jest administrowany przez Urząd Miejski i nie znajduje się w zasobie mieszkaniowym przekazanym spółce Zarząd Budynkami.

WYKAZ LOKALI GMINNYCH W WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH NIEZAREJESTROWANYCH

Lp

1 2 3 4 5 6 7 8

Poło?enie

Chojnicka Dworcowa Dworcowa Mickiewicza Mickiewicza Gdańska Wybickiego Kamierowska

Nr budynku

28 20 52 2 4 13 28 10

Rok budowy

1910 1900 1905 1959 1957 1900 1920 1900

Ilość mieszkań Metra? lokali komunalnych komunalnych

10 2 7 6 5 3 3 1 300,88 66,87 224,65 270,45 233,84 145,81 132,14 40,74

9 10 11 12 13

Pl. Hallera Pl. Hallera Kościerska Bo?epole Królewskie Godziszewo, ul. Młyńska

4 15 31 1 5

1910 1900 1900 1977 ok. 1900

4 1 2 4 1

168,71 27,43 53,79 125,5 28,20

WYKAZ LOKALI GMINNYCH W WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH ZAREJESTROWANYCH Lp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Poło?enie

Dworcowa Dworcowa Dworcowa Wybickiego Wybickiego Wybickiego Wybickiego Pl. Hallera Pl. Hallera Pl. Hallera Św. Jana Kopernika Kościuszki Kościuszki Kościuszki Kościuszki Kościuszki Tczewska Tczewska

Nr budynku

13 25 29 11 12 14 24 12 13 16 5 4 2 4 6 8 10 13 15

Rok budowy

1900 1910 1905 1910 1905 1905 1947 1900 1900 1910 1910 1977 1964 1964 1964 1964 1964 1962 1962

Ilość mieszkań Metra? lokali komunalnych komunalnych

9 4 5 2 7 10 7 2 1 3 10 4 1 2 3 5 9 9 329,67 151,23 198,15 127,11 193,98 437,85 297,73 115,51 28,65 115,30 447,85 204,24 47,09 92,21 113,01 209,05 318,59 374,19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska Tczewska

17 19 21 23 25 27 29 31 33

1962 1965 1967 1964 1968 1968 1968 1968 1969

6 12 7 7 4 6 4 6 4

242,41 461,74 261,78 294,67 166,60 246,87 177,31 261,42 169,86

29

Tczewska

35

1969

7

288,24

7. Większość lokali Gminnych podłączona jest do kanalizacji miejskiej ( 85%), tylko budynki poło?one na terenie wiejskim posiadają oddzielnie szamba. WC w lokalu mieszkalnym posiada 97%. Niestety tylko 11% budynków podłączona jest do kotłowni miejskiego CO.

8. Stan techniczny budynków nale?ących w 100% do Gminy nie prezentuje się najlepiej. Analizując wiek zasobów mieszkaniowych Gminy ( w tym tak?e budynków socjalnych) dochodzimy do następujących danych: - budynki wybudowane do 1900r - budynki wybudowane w latach 1901-1940 - budynki wybudowane po roku 1940 - 12 (66% ogółu) - 3 (17% ogółu) - 3 (17% ogółu)

Je?eli za nowe przyjęłoby się uznać budynki wybudowane po 1940r. to oka?e się, ?e 83% budynków nale?y określić jako zaawansowane wiekowo. Średnia wieku dla budynków w 100% nale?ących do Gminy to 108 lat. A wiek budynków wpływa bezpośrednio na koszty utrzymania i konserwacji. Lepsza sytuacja przedstawia się w budynkach socjalnych, gdy? dwa budynki socjalne powstały na przestrzeni ostatnich 4 lat i standardem przewy?szają większość budynków, które mają status budynków komunalnych.

9. Warto podkreślić, ?e sytuacja techniczna niektórych budynków jest bardzo zła i potrzeba znacznych nakładów na wykonanie remontów. W bardzo złym stanie znajdują się budynki przy ul: Wybickiego 1 (kapitalny remont dachu), Wybickiego 19 ( kapitalny remont), Szczodrowo 66 (kapitalny remont dachu),

10. Je?eli chodzi o wiek budynków, w których Gmina jest tylko jest jednym z właścicieli to przedstawia się on następująco: budynki wybudowane do 1900r budynki wybudowane w latach 1901-1940 budynki wybudowane po roku 1940 - 9 - 11 - 22 (22% ogółu) (26% ogółu) (52% ogółu)

W ostatnim czasie wzrosła sprzeda? mieszkań komunalnych. Poni?ej przedstawiamy prognozę zasobu Gminy Skarszewy na najbli?sze lata.

POWIERZCHNIA LOKALI W M2 2009r

Lokale komunalne Lokale u?ytkowe Lokale socjalne Lokale mieszk. ? przymusowy zarząd Lokale u?ytkowe przymusowy zarząd 12 020,26 67,07 664,10 522,49

2010r.

12 770,26 31,23 664,10 522,49

2011r.

2012r.

2013r.

12 170,26 11 570,26 11 070,26 31,23 947,10 522,49 31,23 1 124,10 522,49 31,23 1 297,10 522,49

59,57

59,57

59,57

59,57

59,57

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w 2010r. spowodowane będzie planowaną inwestycją w postaci budowy wielorodzinnego budynku przy ul. Tczewskiej. Konieczne będzie tak?e podjęcie działań do uzyskania nowych lokali socjalnych, gdy? zapotrzebowanie na tego typu lokale stale wzrasta.

ROZDZIAŁ II

Potrzeby remontowe i modernizacyjne wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali oraz plan remontów.

1. Ocena stanu techniczne go zasobu dokonywana jest w oparciu o okresowe przeglądy sprawdzania stanu technicznego sprawności obiektów zgodnie z obowiązującą ustawą.

2. Rzeczowy plan remontów tworzony jest na okres jednego roku w oparciu o plan finansowy, z uwzględnieniem analizy rzeczowego zakresu potrzeb. Prace remontowe powinny dotyczyć większości budynków zarówno ze względu na stan techniczny i konieczność dostosowania budynków do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

3. Zatwierdzone plany rzeczowe stanowią element wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy w latach 2009-2013

Poni?sza tabela przedstawia planowane remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych oraz wysokość wpłacanego funduszu remontowego na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz dopłaty do usług wykonywanych we Wspólnotach nie podlegających pod fundusz remontowy.

Środki finansowe planowane na remonty w L.p Rodzaj remontów poszczególnych latach ( w tys. zł) 2009 2010 68.000 23.000 48.415 13.558 23.050 26.100 2011 73.150 26.150 38.563 16.025 28.153 29.255 2012 81.218 25.242 28.941 16.826 30.405 31.595 2013 89.106 26.311 29.388 18.155 31.527 33.741

1 2 3 4 5 6

PRACE STOLARSKIE I SZKLARSKIE PRACE HYDRAULICZNE PRACE BLACHARSKO-DEKARSKIE PRACE ŚLUSARSKO ? SPAWALNICZE PRACE ELEKTRYCZNE PRACE MURARSKO ? TYNKARSKIE

60.000 20.000 25.000 10.000 21.000 22.000

7 8 9 10 11

12

PRACE MALARSKIE PRACE ZDUŃSKIE PRACE POSADZKARSKIE PRACE ELEWACYJNE PRACE REMONTOWE FUNDUSZ REMONTOWY PRZEKAZANY WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM DOPŁATY DO USŁUG OBCYCH WM NIE PODLEGAJĄCYCH POD FUNDUSZ REM.

10.000 13.000 9.000 3.000 7.000

98.000

14.500 13.650 9.450 4.150 7.350

102.900

13.025 14.333 15.922 5.774 9.719

108.045

17.676 16.479 17.197 6.236 10.497

113.447

16.155 17.803 18.940 6.347 9.509

119.119

13

10.000

10.500

11.025

11.576

12.155

RAZEM

308.000

364.623 389.139

407.335 428.256

Powinnością Spółki jest partycypacja w kosztach związanych

z przeprowadzanymi lokali

remontami we wspólnotach mieszkaniowych, proporcjonalnie do metrów

komunalnych.( ok. 540 tys. zł). Natomiast na remonty mieszkań komunalnych w ciągu najbli?szych lat Spółka planuje wydać ok. 1.300.000 zł

Mając na uwadze bezpieczeństwo lokatorów Spółka zobowiązana jest do przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

ROZDZIAŁ III

Planowana sprzeda? lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Lokale mieszkalne zasobu Gminy mogą być sprzedawane najemcom posiadającym umowy zawarte na czas nieoznaczony na ich wniosek lub na podstawie oferty zło?onej w urzędzie.

2. Sprzeda? lokali mieszkalnych będzie następować w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

3. Szczegółowe zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy określa odrębna uchwała.

4. Jako działanie kierunkowe przyjmuje się sukcesywna sprzeda? mieszkań komunalnych

w budynkach stanowiących współwłasność Wspólnot Mieszkaniowych. Działanie takie ma na celu przede wszystkim uwolnienie Gminy od części kosztów utrzymania zasobu komunalnego w budynkach mieszkaniowych

5. Wyłącza się ze sprzeda?y lokale mieszkalne gdzie nie występuje mo?liwość wydzielenia

lub wyodrębnienia działki gruntu, na której usytuowany jest lokal lub istnieje brak mo?liwości dojazdu do tej działki oraz ustanowienia samodzielności lokalu.

WYKAZ LOKALI WYŁĄCZONYCH ZE SPRZEDAśY

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poło?enie ul. Kościuszki 5 ul. Tczewska 2 ul. Wybickiego 1 ul. Kościerska 29 ul. Kościelna 10 ul. Kościelna 12 ul. Wybickiego 19 Pogódki, ul. Jeziorna 8 Pogódki, ul. Jeziorna 12 Jaroszewy 21 Jaroszewy 50

Ilość mieszkań 5 7 6 4 3 4 8 6 10 5 3

Metra? budynku 175,66 243,29 315,43 176,67 130,65 185,91 271,23 174,98 427,88 206,23 185,33

12 13 14 15

Godziszewo, ul. Gdańska 5 Nowy Wiec 20b Szczodrowo 66 Bo?epole Królewskie 3 Ogółem

2 5 3 8 80

98,5 235,45 136,99 388,49 3 352,69m2

ROZDZIAŁ IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni?ania czynszu

1. Stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych ustalane są przez Burmistrza

Skarszew w drodze zarządzenia. Wyłącznym dysponentem lokali tworzących mieszkaniowy zasób jest Burmistrz Skarszew. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na: ? wynajem na ogólnych zasadach stosownie do ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.), ? wynajem lokali socjalnych 2. W stosunku do stawki czynszu, o której mowa w pkt.1 ustala się czynniki obni?ające ? poło?enie lokalu mieszkalnego w suterenie lub na poddaszu, je?eli wysokość jest mniejsza ni? 2,2 m - 5%, ? wspólne WC - 5%,

stawkę czynszu tj.:

? szambo bezodpływowe z brakiem mo?liwości podłączenia do sieci kanal. - 5%,

3. Czynniki określone w pkt. 2 nie mają zastosowania do stawek czynszu za lokale socjalne. Obecnie stawka bazowa czynszów wynosi 3,80zł/m2. Dla poszczególnych lokali mieszkalnych ustalono pięć kategorii mieszkań gdzie stawka czynszu waha się od 3,80zł/m2 ? 2,66zł/m2 powierzchni u?ytkowej lokalu. Odrębna kategorię zajmują lokale socjalne gdzie stawka wynosi 50% wartości stawki bazowej.

W latach 2009-2013 planowana jest zmiana stawek czynszu w następujący sposób:

1. 2.

Utrzymany zostanie podział lokali mieszkalnych w/w kategorii. Przyjęta będzie podwy?ka dotychczasowej stawki bazowej czynszu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Burmistrza.

3.

Czynsz najmu po podwy?ce nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku ( w II półroczu 2009r wartość odtworzeniowa w województwie pomorskim wynosi 3 736,00 zł, a 3 % tej wartości stanowi kwota 9,34 zł za 1 m2 powierzchni u?ytkowej lokalu).

4.

Wysokość podwy?ki będzie ka?dorazowo obliczana dla poszczególnych kategorii mieszkań z uwzględnieniem wysokości wartości odtworzeniowej ustalanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Prognozowany wzrost stawki czynszu oraz przypisu w latach 2009-2013

Lata Stawka bazowa (zł/m2) Średnia stawka czynszu (zł/m2) Planowana wartość odtworzeniowa 3% w zł ( wzrost wartości odtworzeniowej o 10% rocznie) Planowany przypis z tytułu czynszu zasobu mieszkań komunalnych (w tys. zł)

2009 3,80 3,19 9,34 505.558

2010 4,18 3,51 10,27 587.863

2011 4,60 3,86 11,30 631.798

2012 5,06 4,25 12,43

2013 5,57 4,68 13,67

674.059 723.894

ROZDZIAŁ V

Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy gospodaruje Burmistrz Skarszew, jako reprezentant właściciela, opierając się na następujących zasadach: 1) utrzymanie zasobu w nale?ytym stanie technicznym i zaspokajaniu potrzeb remontowych,

2) zapewnienie stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie zarządzania zasobem, 3) zapewnienie skutecznego i nadzoru i kontroli nad działalnością zarządców i realizacja ich zadań, 4) podnoszenie jakości i wykonywania usług w zakresie zarządzania zasobem oraz utrzymania korzystnych parametrów ekonomicznych tego zarządzenia, 5) zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez racjonalizację wykorzystania zasobu mieszkaniowego. 2. Zarządzanie nieruchomościami, o których mowa w rozdziale pierwszym polega na podejmowaniu wszelkich decyzji o dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak równie? do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. 3. Zarząd i administrację lokalami stanowiącymi własność Gminy Skarszewy sprawuje Zarząd Budynkami Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr XXXIV/293/2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 10 grudnia 2001 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Skarszewy do sprawowania zarządu nad zasobami mieszkalnymi oraz lokalami u?ytkowymi oraz umowy dzier?awy

nieruchomości mieszkaniowych z dnia 1 marca 2003 roku. 1) Zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy zatrudnia osobę posiadającą licencję do zarządzania nieruchomościami. 2) Sposoby zarządu w budynkach stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowe ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) 3) Zarządca pobiera czynsz i inne opłaty związane z wynajmowaniem lokali oraz dokonuje w imieniu Gminy wpłat nale?nych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i innych opłat związanych z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Skarszew. 4) Szczegółowe zadania oraz zasady wykonywania zarządu przez Spółkę określone zostaną w umowie. 4. Zmiana zarządcy wymaga wypowiedzenia określonego w warunkach umowy.

ROZDZIAŁ VI

Źródła finansowania oraz wysokość wydatków związanych z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów Gminy Skarszewy. Analiza polityki czynszowej

1. Podstawowym źródłem finansowania zasobów mieszkaniowych są wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i u?ytkowe. Dodatkowym źródłem uzyskania środków finansowych są: wpływy z dzier?awy gruntów i gara?y, opłaty za komórki (pomieszczenia) gospodarcze ? lokatorskie, dopłaty współwłaściciela- Gminy Skarszewy do remontów części wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych dotyczących części gminnych.

2.

Stawka na fundusz remontowy ustalana jest poprzez uchwałę Wspólnoty przy współudziale przedstawiciela Gminy, który posiada pełnomocnictwo Burmistrza do reprezentacji części komunalnej (gminnej). Przewidywane dopłaty współwłaścicielaGminy Skarszewy do remontów części wspólnych nieruchomości Mieszkaniowych dotyczących części gminnych przedstawia poni?sza tabela: Wspólnot

2009 Kwota dopłaty w tys. zł 87 tys.

2010 105 tys.

2011 110 tys.

2012 116 tys.

2013 122 tys.

3.

Wysokość wydatków w kolejnych latach na otrzymanie zasobów mieszkaniowych jest uzale?niona od przychodów, którymi są wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i u?ytkowe.

ROZDZIAŁ VII

Wysokość wydatków w kolejnych latach

Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy składają się koszty remontów oraz koszty bie?ące eksploatacji do których zalicza się: koszty prowadzonego zarządu i administracji przez Zarząd Budynkami Sp. z o. o.

usługi kominiarskie energia elektryczna w pomieszczeniach wspólnych, ubezpieczenie budynków

Podział planowanych wydatków na koszty eksploatacji i koszty remontów na okres 5 lat w lokalach komunalnych przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków

KOSZTY EKSPLOATACJ I SPRAWOWANIA ZARZĄDU KOSZTY REMONTÓW I MODERNIZACJI RAZEM KOSZTY

Mieszkaniowy zasób Gminy Mieszkaniowy zasób Gminy

2009

2010

2011

2012

2013

305.870

336.639

361.728

391.747

426.912

308.000*

364.623*

389.139*

407.335* 428.256*

613.870

701.262

750.867

799.082

855.168

* w kwocie tej znajdują się dopłaty do Funduszu Remontowego Wspólnot Mieszkaniowych

dokonywane przez Spółkę.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.778

  uchwała nr XXXVI/375/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009-2013?.

 • DZ. URZ. 2011.133.2666

  uchwała nr XII/107/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013".

 • DZ. URZ. 2011.81.1716

  uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/111/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bytnica na lata 2009 - 2013

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.416

  uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2010.24.415

  uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.24.414

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. 2010.24.413

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.24.412

  uchwała nr LIII/394/2009 Rady Gminy Gniewino z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 64/2, 64/4, 64/3, 65/16, 65/14, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 65/13, 66 we wsi Nadole, w obrębie geodezyjnym Nadole


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.