Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.418

Tytuł:

uchwała nr XLII/325/09 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Skarszewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 418
Hasła:lokale

Uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 1. 2. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy; Mieszkaniowy zasób tworzą lokale stanowiące własność Gminy Skarszewy;

§2 Dysponentem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy jest Burmistrz Skarszew. §3 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. ustawie- nale?y przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn.zm.) ; 2. uchwale- nale?y przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 3. wynajmującym- nale?y przez to rozumieć Gminę Skarszewy; 4. lokalu- nale?y przez to rozumieć lokal słu?ący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 5. lokalu socjalnym- nale?y przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposa?enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie mo?e być mniejsza ni? 5m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2;

6. 7.

8.

dochodzie- nale?y przez to rozumieć dochód określony w ustawie o dodatkach mieszkaniowych najni?sza emerytura- nale?y przez to rozumieć kwotę najni?szej emerytury określoną w komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym centrum ?yciowe ? Gminę Skarszewy uznaje się za centrum ?yciowe wnioskodawcy, je?eli miejscem zamieszkania tej osoby jest miejscowość poło?ona na terenie gminy, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a fakt ten jest potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały

Rozdział II Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy

§4 Najem lokali wymienionych w § 1 ust. 2 następuje na rzecz osób posiadających centrum ?yciowe na terenie Gminy Skarszewy. §5 1. 2. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokale te przeznacza się dla osób, których zatrudnienie na terenie Gminy Skarszewy ma szczególne znaczenie dla ogółu członków wspólnoty samorządowej. §6 Burmistrz wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, odpowiadające warunkom określonym w art.2 ust.1 pkt.5 ustawy, które po opró?nieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne.

Rozdział III Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do u?ytkowania od 2010 roku

§7 1. Zawarcie umowy najmu będzie uzale?nione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie nale?ności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opró?nienia lokalu. Kaucja będzie naliczana w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2.

3.

Zwaloryzowana kaucja podlegać będzie zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opró?nienia lokalu na warunkach określonych w art. 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) §8

Nowe lokale mieszkalne mogą być wynajmowane osobom/rodzinom posiadającym centrum ?yciowe w Gminie Skarszewy, które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej. §9 O przyznanie nowych lokali mieszkalnych mogą ubiegać się wnioskodawcy: 1. prowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum ?yciowe w gminie Skarszewy, a w szczególności mał?eństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci; posiadający orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu mieszkaniowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych); mieszkający w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego; występujący o samodzielnego; zamianę dotychczas zajmowanego komunalnego lokalu

2.

3.

4.

5.

rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i w lokalach niemieszkalnych. § 10

komunalnych

Nowe lokale mieszkalne nie będą wynajmowane wnioskodawcy: 1. posiadającemu zaległości w opłacie czynszu (bądź opłatach niezale?nych od właściciela) w okresie dwóch lat przed dniem zło?enia wniosku o przyznanie mieszkania, w mieszkaniach dotychczas u?ytkowanych niezale?nie od charakteru zamieszkiwania (najemca, członek rodziny najemcy); który w ciągu trzech lat przed dniem zło?enia wniosku dopuszczał się uporczywego naruszenia regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji, stra?y miejskiej bądź zarządcy budynku; gospodarstwom domowym osiągającym dochód (ustalany na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych) nie mieszczący się w przedziałach podanych w § 11 niniejszej uchwały;

2.

3.

4.

który posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego niezale?nie od jego lokalizacji terytorialnej lub te? w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zło?enia wniosku dokonał zbycia posiadanego prawa własności do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części, jak równie? jest w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; który jest stroną umowy najmu jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem przypadków określonych w § 9 pkt. 4); który zrzekł się prawa najmu do lokalu komunalnego; wobec którego sąd prawomocnym wyrokiem orzekł eksmisję (z wyłączeniem przypadków określonych w § 9 pkt. 3); który zło?ył wniosek niekompletny (brak załączników bądź danych wymaganych we wniosku) i nie uzupełnił go w wyznaczonym terminie. § 11

5.

6. 7.

8.

1.

Wnioskodawcy, o których mowa w § 9 powinni osiągać dochód umo?liwiający utrzymanie lokalu, przez co nale?y rozumieć: 1/ średni dochód z okresu 12 miesięcy poprzedzających zło?enie lub uzupełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego w gospodarstwach jednoosobowych: a) nie mniejszy ni? 175 % najni?szej emerytury; b) nie większy ni? 250 % najni?szej emerytury; 2/ średni dochód z okresu 12 miesięcy poprzedzających zło?enie lub uzupełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 2 osobowych : a) nie mniejszy ni? 150 % najni?szej emerytury; b) nie większy ni? 300 % najni?szej emerytury; 3/ średni dochód z okresu 12 miesięcy poprzedzających zło?enie lub uzupełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 3 osobowych a) nie mniejszy ni? 130 % najni?szej emerytury; b) nie większy ni? 300 % najni?szej emerytury; 4/ średni dochód z okresu 12 miesięcy poprzedzających zło?enie lub uzupełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 4 ? 5 osobowych a) nie mniejszy ni? 110% najni?szej emerytury; b) nie większy ni? 250 % najni?szej emerytury. 5/ średni dochód z okresu 12 miesięcy poprzedzających zło?enie lub uzupełnienie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 6 i więcej osobowych a) nie mniejszy ni? 100 % najni?szej emerytury; b) nie większy ni? 200 % najni?szej emerytury.

2.

Udokumentowanie średniego dochodu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zło?enie wniosku § 12

Nowe lokale mieszkalne wynajmowane są według ni?ej określonych zasad:

Liczba pokoi w nowych budynkach Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 1-2 Mieszkanie 1-pokojowe 3-4 Mieszkanie 2-pokojowe 5-6 Mieszkanie 3-pokojowe 7 i więcej Mieszkanie 4-pokojowe Osoby niepełnosprawne Lokale przystosowane § 13 Wniosek dla osób ubiegających się o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 14 1. Analizy wniosków dokonuje się na podstawie arkusza kwalifikacyjnego z załączoną punktacją stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. W przypadku takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przypada gospodarstwu domowemu z ni?szym dochodem przypadającym na członka gospodarstwa domowego. Po rozpatrzeniu wniosków sporządza się końcowy protokół, którego integralną część stanowi lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych. § 15 Informacji o wnioskach rozpatrzonych negatywnie udziela się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 16 Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych na czas nieokreślony zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

2.

3.

Rozdział IV Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 17 1. Zawarcie umowy o najem lokalu na czas nieoznaczony mo?e nastąpić po spełnieniu następujących warunków: 1) lokal, na który ma być zawarta umowa nadaje się na stały pobyt ludzi i na jedną uprawnioną osobę przypada więcej ni? 5 m2 powierzchni pokoi; 2) osoby, z którymi ma być zawarta umowa osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy nie przekraczający: a) w gospodarstwie jednoosobowym ? 150% najni?szej emerytury b) w gospodarstwie wieloosobowym ? 100% najni?szej emerytury 2. Warunki wymienione w ust.1 muszą być spełnione łącznie. § 18 1. Za spełniające warunki do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego uwa?a się osoby, które: 1) zamieszkują w lokalach nie nadających się na pobyt stały ludzi lub mieszkają w lokalach, w których na jedną osobę przypada mniej ni? 5m2 powierzchni pokoi; 2) osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu mniejszy ni?: a) w gospodarstwie jednoosobowym - 90% najni?szej emerytury b) w gospodarstwie wieloosobowym ? 60% najni?szej emerytury

Rozdział V Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 19 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które: 1) zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych; 2) posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy i występują o najem mniejszego bądź większego

lokalu mieszkalnego zwalniając przy tym do dyspozycji Gminy dotychczasowy lokal; 3) zajmują na czas nieoznaczony lokale nie nadające się na stały pobyt ludzi, a stan techniczny mieszkania nie jest przez nich zawiniony. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 1) utraciły mieszkanie w skutek klęski ?ywiołowej, katastrofy lub po?aru oraz innych zdarzeń losowych; 2) uzyskały prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego 3) opuściły dom dziecka ( placówkę opiekuńczo-wychowawczą) w związku z uzyskaniem pełnoletności, a przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwały na terenie Gminy Skarszewy oraz spełniają warunki określone w § 18 ust.1 pkt.2 uchwały; 4) posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy i z przyczyn ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego, spełniając jednocześnie kryteria dochodowe określone w § 18 ust.1 pkt.2 uchwały; Umowę najmu lokalu socjalnego mo?na po upływie oznaczonego w niej czasu przedłu?yć na kolejny okres na wniosek najemcy, je?eli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów członków gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego ponad wysokości określone w uchwale, zostanie on przeniesiony do lokalu komunalnego lub nastąpi przekwalifikowanie z lokalu socjalnego na lokal komunalny. Najemca wnioskujący o przedłu?enie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres, przedkłada zaświadczenie o dochodach wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny w okresie 6 miesięcy poprzedzających zło?enie wniosku. Osoba, której przysługuje prawo do lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego zostanie usunięta z listy osób oczekujących, w przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia proponowanych lokali.

3.

4.

5.

Rozdział VI Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali nale?ących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 20 1. Zamiana lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wymaga porozumienia pomiędzy najemcami oraz uzyskania zgody właściciela lokali; Dokonanie zamiany powinno być uprzedzone uregulowaniem ewentualnych zobowiązań obcią?ających najemców; Nie mo?e być zawarta umowa najmu uchybiająca normom zagęszczenia powierzchni mieszkalnej przyjętym w niniejszej uchwale; Wynajmujący mo?e zaproponować zamianę osobom posiadającym zadłu?enia czynszowe na następujących zasadach: 1) najemca lokalu zadłu?onego przechodzi na lokal mniejszy 2) najemca, z którym dokonywana jest zamiana spłaca zaległości czynszowe i pochodne najemcy zadłu?onego;

2. 3. 4.

Rozdział VII Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 21 1. 2. Wnioski przyjmowane będą i wstępnie rozpatrywane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Skarszewach, który sprawdzi wnioski pod względem formalnym; Weryfikację wniosków pod względem merytorycznym przeprowadza Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza Skarszew, według kryteriów zawartych w niniejszej uchwale; Społeczna Komisja Mieszkaniowa opracowuje projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu; Projekt listy, o którym mowa w pkt.3 zatwierdza Burmistrz Skarszew jako ostateczną; Listę podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

3. 4. 5.

§ 22

Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób, które zbyły lub przekazały w drodze darowizny będący ich własnością lokal lub budynek mieszkalny. § 23 Wnioski, które wpłynęły przed wejściem w ?ycie niniejszej uchwały i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Skarszew, będą podlegały ponownej weryfikacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale. § 24 Osoby znajdujące się na liście przez okres dłu?szy ni? rok, podlegają ponownej weryfikacji w przypadku mo?liwości nawiązania umowy najmu.

Rozdział VIII Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 25 1. Wynajmujący mo?e zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy ze zstępnymi, wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem je?eli spełniają oni wymogi zawarte w § 17 i § 18 uchwały; Umowa najmu z osobami wymienionymi w ust. 1 mo?e zostać zawarta pod warunkiem, ?e łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: 1) osoba ta stale zamieszkiwała z najemcą przez okres ostatnich 5 lat oraz posiadała stały meldunek w lokalu; 2) osoby te i ich mał?onkowie nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego; 3) nie naruszały zasad współ?ycia społecznego 4) lokal nie jest obcią?ony zaległościami nale?nych opłat; Osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy w myśl art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do opró?nienia i opuszczenia lokalu.

2.

3.

Rozdział IX Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u?ytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 26 Lokale przekraczające powierzchnię 80 m2 mogą być oddane w najem lub wynajmowane w drodze przetargu publicznego ustnego o ile nie mogą być sprzedane, lub jeśli nie mo?na dokonać podziału na mniejsze mieszkania.

Rozdział X Postanowienia ogólne

§ 27 W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach Burmistrz Skarszew mo?e, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z osobami nie spełniającymi warunków określonych w niniejszej uchwale. § 28 Traci moc uchwała Nr XXXVIII/330/02 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Skarszewy. § 29 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. § 30 Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Flis

Załącznik nr 1 do Uchwały

WNIOSEK

dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego w nowym budownictwie komunalnym.

1. Imię i Nazwisko ................................................................................................................... 2. Data urodzenia .................................., PESEL ................................................................... 3. Seria i numer dowodu osobistego ...................................................................................... wydany przez ................................................................... w dniu ...................................... 4. Adres zameldowania ......................................................................................................... Nr telefonu kontaktowego???????????????????.............................. 5. Informacje o stanie cywilnym*: a) b) kawaler/panna* ?onaty/zamę?na* (w przypadku oddzielnego zamieszkiwania lub zameldowania

współmał?onka proszę podać adres)???????............................................................. c) d) wdowa/wdowiec* rozwiedziony(a), separacja*, (proszę podać miejsce zamieszkania byłego

współmał?onka)....................................................................................................................... 6. Najemca/ właściciel lokalu przy ulicy .................................................................. jest dla mnie (proszę podać pokrewieństwo........................................................................................ a w przypadku, gdy najemca/właściciel jest dla wnioskodawcy osoba obcą, proszę

podać przyczynę wspólnego zamieszkiwania?????....................................................... 7. W lokalu zameldowany(a) od ............................................................................................. 8.Poprzednie adresy zameldowania........................................................................................ ....???????????????????????????................?????......... ............??????????????????????????????...........??...... ..............??????????????????????????...............????.......

9. Dane dotyczące osób zameldowanych w lokalu :

Lp. Nazwisko i imię

Data urodzenia

Data zameldowania

Pokrewieństwo wnioskodawca

10.** Dane o lokalu: I pokój .............. II pokój ............... III pokój ?.......... IV pokój ???...... kuchnia ............ łazienka ............. wc ..............przedpokój....................... inne ........................................................................................................... pow. ogólna ............................... pow. mieszkalna ................................ (m?).

Wyposa?enie lokalu : instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, gazowa, co , ogrzewanie piecowe* Usytuowanie lokalu : parter , piętro* ........................ Lokal jest samodzielny , wspólny* ( podać jaka część i z kim jest wspólnie u?ytkowana)???????????????????????????........................... 11.** Czy na koncie finansowym lokalu występują zaległości czynszowe,

Tak / nie* zadłu?enie podstawowe ................................ odsetki .......................................... przypis miesięczny ???????? 12.** Budynek, w którym znajduje się lokal stanowi: ( własność gminy, osoby fizycznej innej osoby prawnej). ...........???????????????????????????????.......................... 13. Czy wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy posiada orzeczony stopień niepełnosprawności (grupę inwalidzką) ? orzeczenie okresowe/na stałe

??????????????????????????????..?????????. a) rodzaj schorzenia stanowiący podstawę orzeczenia???........................................

................................................................................................................................................ b) rodzaj u?ywanego sprzętu ? wózek inwalidzki, kule łokciowe, inne???.................

c)

zakres leczenia wykonywany w domu chorego (np. dializa rehabilitacja,

itp.)??????????????????????????????............................... 14. Uzasadnienie wniosku: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych

w niniejszym wniosku, a tak?e oświadczam, ?e ? nie posiadam innego mieszkania komunalnego, spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego, słu?bowego. Nie jestem najemcą ani właścicielem mieszkania, domu, jak te? domu takiego nie buduję; ? w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zło?enia wniosku nie dokonałem zbycia posiadanego prawa do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

??????????..

??????

??????????..

podpis współmał?onka

data

podpis wnioskodawcy (w obecności pracownika)

Wyra?am zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanym wniosku o przyznanie lokalu w celu realizacji sprawy w nim określonej, w tym: ? upubliczniania ich w związku z koniecznością podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu; ? występowania w mojej sprawie do innych instytucji oraz realizacji zadań Lokalowego. Wydziału

??????????.. Podpis

UWAGA!

(* - niepotrzebne skreślić ) (** - pkt. 10,11,12 potwierdza zarządca budynku) Załącznik nr 2 do Uchwały

Arkusz kwalifikacyjny

dla osób ubiegających się o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego.

1. Imię i Nazwisko ................................................................................................................................ 2. Adres.................................................................................................................................................. 3. Spełnione kryteria :

a/okres zamieszkiwania ........................................................................................................... b/ potwierdzony brak zaległości............................................................................................... c/ brak informacji o naruszaniu porządku domowego.............................................................. d/ dochód zgodny z określonym w ??????..zł na osobę e/ powierzchnia mieszkalna na 1 członka rodziny w lokalu dotychczas zajmowanym ???? m? § 11 pkt. ?dla rodziny ?.osobowej, tj.

Punktacja wg fazy rozwojowej gospodarstwa domowego:

Punkty

1/ gospodarstwo młodego mał?eństwa w wieku do 30 lat bez dziecka

................

2/ gospodarstwo młodego mał?eństwa w wieku do 29 lat z dzieckiem bądź dziećmi ................ 3/ gospodarstwo mał?eństwa w wieku 30-45 lat z dzieckiem bądź dziećmi ...............

4/ gospodarstwo mał?eństwa w wieku 46-60 lat z dorastającymi i usamodzielniającymi się dziećmi ...............

5/ gospodarstwo osoby młodej w wieku do 29 lat wychowującej dziecko bądź dzieci .......... 6/ gospodarstwo osoby w wieku 30-45 lat wychowującej dziecko bądź dzieci 7/ jednoosobowe gospodarstwo domowe .................. ..................

Punktacja wg warunków zamieszkiwania: 8/ rodzina mieszkająca na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale w budynku prywatnym .................. 9/ członek rodziny najemcy mieszkającego w budynku prywatnym na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale .................. 10/ najemca występujący o zamianę komunalnego lokalu samodzielnego na lokal mniejszy ................. 11/ rodzina zamieszkująca w budynku komunalnym przeznaczonym do rozbiórki lub w lokalu niemieszkalnym .................. 12/ powierzchnia mieszkalna poni?ej 5 m? na osobę .................. .................. 13/ powierzchnia mieszkalna poni?ej 7 m? na 14/ rodzina zamieszkująca w lokalu o złym stanie technicznym potwierdzonym odpowiednim orzeczeniem technicznym ..................

Punktacja innych okoliczności: 15/ osoba lub członek rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym .................. 16/ członek rodziny wnioskodawcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym .................. 17/ mał?eństwo zameldowane osobno (tylko jeden z mał?onków zamieszkuje w Gminie Skarszewy) ................. 18/ mał?eństwo zamieszkujące osobno na terenie Gminy Skarszewy ..................

19/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 1 roku do 5 lat ........... 20/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 5 roku do 10 lat ......... 21/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 10 do 15 lat ............... 22/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres dłu?szy ni? 15 lat ...........

Zgromadzona suma punktów

.....................

DECYZJA KOMISJI:

Wniosek spełnia warunki Regulaminu przyznawania lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych i uzyskał łączną sumę ?.????. . punktów

Imię i Komisji

Nazwisko

członka funkcja

podpis

PUNKTACJA WNIOSKÓW

osób ubiegających się o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego.

Punktacja wg fazy rozwojowej gospodarstwa domowego: punktów Liczba

1/ gospodarstwo młodego mał?eństwa w wieku do 30* lat bez dziecka 2/ gospodarstwo młodego mał?eństwa w wieku do 29* lat z dzieckiem bądź dziećmi 3/ gospodarstwo mał?eństwa w wieku 30-45* lat z dzieckiem bądź dziećmi

10 10 6

4/ gospodarstwo mał?eństwa w wieku 46-60* lat z dorastającymi i usamodzielniającymi się dziećmi 5/ gospodarstwo osoby młodej w wieku do 29 lat wychowującej dziecko bądź dzieci 6/ gospodarstwo osoby w wieku 30-45 lat wychowującej dziecko bądź dzieci 7/ jednoosobowe gospodarstwo domowe 3 10 9 1

Uwaga! Za ka?de dziecko w wieku do lat 18 dodaje się 5 punktów do punktów podanych wy?ej. ( * ) - dotyczy sytuacji, gdy jedno z mał?onków (młodsze) nie przekracza podanego wieku.

Punktacja wg warunków zamieszkiwania:

8/ rodzina mieszkająca na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale w budynku prywatnym 9/ członek rodziny najemcy mieszkającego w budynku prywatnym na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale 6 8

10/ najemca występujący o zamianę komunalnego lokalu samodzielnego na lokal mniejszy 10 11/ rodzina zamieszkująca w budynku komunalnym przeznaczonym do rozbiórki lub w lokalu niemieszkalnym 12/ powierzchnia mieszkalna poni?ej 5 m? na osobę 13/ powierzchnia mieszkalna poni?ej 7 m? na osobę 14/ rodzina zamieszkująca w lokalu o złym stanie technicznym potwierdzonym odpowiednim orzeczeniem technicznym 3 8 7 4

Punktacja innych okoliczności:

15 / osoba lub członek rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym 16/ członek rodziny wnioskodawcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym 17/mał?eństwo zameldowane osobno (tylko jeden z mał?onków zamieszkuje w Gminie Skarszewy) 18/mał?eństwo zamieszkujące osobno na terenie Gminy Skarszewy 19/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 1 roku do 5 lat 20/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 5 roku do 10 lat 21/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres od 10 do 15 lat 22/ osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skarszewy przez okres dłu?szy ni? 15 lat 5 2 1 2 3 10 5 10

Zgromadzona suma punktów

???????..

Załącznik nr 3 do Uchwały

Arkusz kwalifikacyjny

dla osób ubiegających się o przyznanie nowego lokalu mieszkalnego

1. Imię i Nazwisko ........................................................................................................

2. Adres........................................................................................................................

3. Nie spełnia warunków Regulaminu - podać przyczynę odrzucenia ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Imię i Nazwisko członka Komisji

funkcja

podpis
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.417

  uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

 • DZ. URZ. 2010.24.416

  uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2010.24.415

  uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.24.414

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. 2010.24.413

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.