Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.419

Tytuł:

uchwała nr XLII/389/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku , ul. Wybickiego 32

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 419
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

Uchwała Nr XLII/389/09 Rady Miasta Malborka z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku , ul. Wybickiego 32

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.) oraz art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83 poz. 693) Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 01 września 2010 roku, tworzy się Punkt Przedszkolny Specjalny Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ul. Wybickiego 32.

§2

Warunki organizacyjne Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1, o którym mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malbork. §4 Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/389/09 Rady Miasta Malborka z dnia 17 grudnia 2009 r.

Warunki organizacyjne Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ul. Wybickiego 32.

§1 1. Punkt Przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny Specjalny Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 5z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ul.

Wybickiego 32.

§2 1. Punkt Przedszkolny Specjalny Nr 1 zwany dalej ?punktem przedszkolnym? jest jednostką bud?etową, realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej postawie aktów wykonawczych. 2. Punktem przedszkolnym kieruje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5. 3. Celem punktu przedszkolnego jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, ze sprzę?onymi niepełnosprawnościami, w wieku od trzeciego do piątego roku ?ycia ( w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku ?ycia), zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i mo?liwościami rozwoju, 2) zapewnienie opieki, wychowania, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 3) wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezale?ność i umo?liwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku, 4) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. 4. Do zadań punktu przedszkolnego w szczególności nale?y: 1) zapewnienie ka?demu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju określonych w konwencji Praw Dziecka, 2) zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową kształcenia przedszkolnego uwzględniającą indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka, 3) zapewnienie dziecku z niepełnosprawnościami wymienionymi w ust. 3 pkt 1) i zło?oną niepełnosprawnością dostępu do korzystania z bazy szkolnej, 4) zapewnienie integracji dziecka z rówieśnikami w przedszkolach masowych lub niepublicznych ( na miarę indywidualnych mo?liwości), 5) udzielanie dziecku pomocy w porozumiewaniu ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

§3 1. Punkt przedszkolny czynny jest we wszystkie dni robocze. 2. Dzienny wymiar zajęć pracy wynosi do pięciu godzin, z zastrze?eniem ust 4, w tym cztery godziny zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego uwzględniającej pracę z dzieckiem. 3. Godzina zajęć w punkcie trwa 60 minut.

4. Dopuszcza się mo?liwość organizowania dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej, w oparciu o odpowiednie warunki lokalowoorganizacyjne i środki finansowe na ten cel. 5. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 4, a w szczególności zajęcia rewalidacyjne muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych mo?liwości dziecka i wynoszą do 60 minut dziennie. 6. Nauczanie i terapia w punkcie przedszkolnym są organizowane w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. §4 1. Do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci, mieszkańców Malborka, zgodnie z Regulaminem rekrutacji opracowanym przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, na podstawie: 1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 2) pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna), 3) zaświadczenia potwierdzającego występowanie sprzę?enia niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym wynosi od 3 do 7.

§5 1. Dzieci mają prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) nauczania i terapii w formie zajęć indywidualnych z uwagi na powa?ne zaburzenia rozwojowe (izolację społeczną, brak mowy, upośledzenie umysłowe ró?nego stopnia, które mają swoje źródło w organicznym uszkodzeniu mózgu), 3) udział w zajęciach specjalistycznych za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w danych zajęciach, 4) szacunku dla wszystkich ich potrzeb, ?yczliwego i podmiotowego traktowania.

5) ochrony przed wszelkimi formami wyra?ania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania ich godności osobistej, 6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub opieki zdrowotnej za zgodą rodzica (prawnego opiekuna). 2. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają w szczególności obowiązek: 1) przestrzegać zasad współ?ycia w odniesieniu do kolegów, kole?anek nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek na miarę swoich mo?liwości. 3. Organ prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły, ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w szczególności: 1) powodowania zagro?enia zdrowia lub ?ycia innych dzieci lub wychowawców.

§6 1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem bezpieczeństwo i opiekę przez: 1) powierzenie opieki nauczycielowi, 2) organizowanie, prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i mo?liwości dzieci. §7 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci, bądź wskazania osób przez nich upowa?nionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. 2. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania pisemnych oświadczeń zło?onych przez rodziców (prawnych opiekunów) odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu. 3. Rodzice lub wskazane osoby są zobowiązane do punktualnego odbierania dzieci. §8 1. Punkt przedszkolny jest jednostką nieferyjną. Terminy przerw w pracy punktu ustalane są przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły. §9 1. Liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wynosi 18 godzin tygodniowo. 2. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dzieckiem zobowiązany jest do: 1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania, nauczania i terapii, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w indywidualnych programach edukacyjnoterapeutycznych oraz do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 2) Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez: a) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) zastosowania form i metod pracy odpowiadających właściwościom psychofizycznym dzieci uwzględniających wyniki badań, zaleceń i własnych obserwacji, c) szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci. 4. Nauczyciel punktu przedszkolnego odpowiada za ka?de dziecko od momentu powierzenia go nauczycielowi do momentu odebrania go przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę do tego upowa?nioną. 5. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednio je dokumentuje. 6. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.426.3061

  uchwała nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Xv/84/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

 • DZ. URZ. 2012.1857

  uchwała nr XVIII/202/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku

 • DZ. URZ. 2010.544.4088

  uchwała nr LXXI/797/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałammi Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.418

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

 • DZ. URZ. 2010.24.417

  uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 ? 2013

 • DZ. URZ. 2010.24.416

  uchwała nr XL/246/09 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2010.24.415

  uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.24.414

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.