Logowanie

DZ. URZ. 2010.336.3653

Tytuł:

uchwała nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-12-13
Organ wydający:Rada Gminy w Obrazowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 336 pozycja: 3653
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR LII/272/2010 RADY GMINY W OBRAZOWIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Rada Gminy w Obrazowie uchwala § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. § 3. Traci moc uchwała Nr LII/251/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Jan Orawiec

Załącznik do Uchwały Nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.docx Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Id: PNUWG-NRQCE-BGUPV-HZCYP-XJNGZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.581.4507

  uchwała nr XLI/281/10 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz rocznego programu współpracy z tymi organizacjami .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.190.2206

  uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX- 301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.336.3652

  uchwała nr LIV/271/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwrotu dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Obrazów

 • DZ. URZ. 2010.336.3651

  uchwała nr LIV/270/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.336.3650

  uchwała nr LIV/269/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.336.3649

  uchwała nr IX/63/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.336.3648

  uchwała nr IX/60/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.