Logowanie

DZ. URZ. 2010.345.2390

Tytuł:

uchwała nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miejska w Bukownie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 345 pozycja: 2390
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR LXII/329/2010 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn, zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Rada Miejska w Bukownie postanawia: § 1. Przyjąć ?Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno? stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bukowno. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/198/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 794, poz. 5717). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta Bukowno.  Załącznik do uchwały Nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. Zalacznik1.pdf REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BUKOWNO

ID: PNRBU-WPKDC-YNKUS-ZOGHK-SULQO. Podpisany.

Strona 1 / 2

Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta Bukowno.  Załącznik do uchwały Nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 r. Zalacznik1.pdf REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BUKOWNO

ID: PNRBU-WPKDC-YNKUS-ZOGHK-SULQO. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.345.2399

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-86-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno

 • DZ. URZ. 2010.293.1997

  uchwała nr LXII/328/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2012.3515

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. 2011.193.1539

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.?

 • DZ. URZ. 2010.124.779

  uchwała nr LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.345.2389

  uchwała nr XLII/321/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.345.2388

  uchwała nr 226/61/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2010.344.2387

  uchwała nr 6/2010 Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.344.2386

  uchwała nr XL/28/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Bibice

 • DZ. URZ. 2010.344.2385

  uchwała nr XXXIX/20/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.