Logowanie

DZ. URZ. 2010.378.2608

Tytuł:

uchwała nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Rada Miejska w Sułkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 378 pozycja: 2608
Hasła:Nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIX/371/10 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 28, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata, ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Podejmując czynności w sprawie najmu i dzierżawy Burmistrz w szczególności określa: a) okres dzierżawy lub najmu, b) kwotę czynszu do przetargu, c) skład komisji przetargowej w ilości 3 do 5 osób." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach mgr Jan Socha

Id: RMABX-CSGQM-MUONL-VTUUR-GTLZV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.586.6781

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1510

  uchwała nr XLI/ 213/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.

 • DZ. URZ. 2010.165.3366

  uchwała nr LII/423/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/65/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr III/29/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/2007 r. z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wypowiedzenie umowy na zastępstwo pracownika

  Pracownik zatrudniony na zastępstwo złożył w dniu 26.10.2007 r. 3 dniowe wypowiedzenie umowy. Dla pracownika sobota i niedziela są dniami pracy. Czy dniem zakończenia (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału

  W grudniu 2007 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego. Sąd zwrócił wniosek na podstawie art. 18 ust 2 w zw. z at. 19 ust. 3 ustawy o KRS. Planowana jest (...)

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.378.2607

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. 2010.378.2606

  uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.

 • DZ. URZ. 2010.378.2605

  uchwała nr 64/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.378.2604

  uchwała nr 53/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.378.2603

  uchwała nr 52/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr 46/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.