Logowanie

DZ. URZ. 2010.40.274

Tytuł:

uchwała nr LXV/ 376/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 274
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR LXV/ 376/ 2010 RADY GMINY GDÓW z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom  objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie  dożywiania? w latach 2006-2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu  wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ( Dz .U. Nr 26 poz.186 ), Rada Gminy Gdów uchwala, co  następuje: § 1. Zapewnia się w ramach programu wieloletniego realizowanego w latach 2006 ? 2013 pomoc w zakresie  dożywiania: a) dzieciom do 7 roku życia b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. § 2. Osobom wymienionym w § 1 przyznaje się pomoc w formie: a) posiłku, b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. § 3. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1,  jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium  dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. § 4. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza  200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przyznana pomoc w formie  posiłku, może odbywać się na zasadzie zwrotu wydatków przez osobę lub rodzinę w całości. 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych, może odstąpić od żądania zwrotu kosztów dożywiania w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności z powodów wymienionych w art.  7 ustawy o pomocy społecznej lub kiedy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki § 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.  § 6. Traci moc uchwała nr XLVIII/317/2006 Rady Gminy Gdów z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie  dożywiania. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. 

ID: IEUZQ-JTDJJ-AAAOA-SSLBJ-CNHFI. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.610.7236

  uchwała nr XXI/130/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

 • Pożar a obowiązki wynajmującego

  W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.40.273

  uchwała nr XXXII/ 244 /09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. 2010.40.272

  uchwała nr XXXII/ 242/09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. 2010.40.271

  uchwała nr XXXV-297-09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dobra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

 • DZ. URZ. 2010.40.270

  uchwała nr XXXV/296/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.40.269

  uchwała nr L/361/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.