Logowanie

DZ. URZ. 2010.43.753

Tytuł:

zarządzenie nr 15/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Kościerski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-26
Organ wydający:Starosta Kościerski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 43 pozycja: 753
Hasła:opieka społeczna,opłaty

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 STAROSTY KOŚCIERSKIEGO z dnia 10 marca 2010 r. w s p r a w i e u s t a l e n i a średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Kościerski. Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńc z o ? wychowawczej ? Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła G r o m a d k a? w Kościerzynie w wysokości ? 3.114,54 zł. § 2.  1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Opiekuńc z o Wychowawczego ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie. 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. § 3. Zarząd z e n i e p o d l e g a o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i przekazaniu Dyrektorom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala Starosta i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie później niż  do 31 marca każdego roku. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się  za konieczne i uzasadnione. 

ID: YAQUJ-YXIMC-FHLWX-LPTIH-FXJDX. Podpisany.

Strona 1 / 2

Wychowawczego ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie. 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. § 3. Zarząd z e n i e p o d l e g a o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i przekazaniu Dyrektorom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala Starosta i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie później niż  do 31 marca każdego roku. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się  za konieczne i uzasadnione. 

ID: YAQUJ-YXIMC-FHLWX-LPTIH-FXJDX. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej prowadzonej przez powiat łukowski

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/2010 Starosty Inowrocławskiego z dnia 12 marca 2010r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej prowadzonej przez Powiat Łukowski.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr .. Starosty Tomaszowskiego z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tomaszowski w roku 2009.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr II/11 Starosty Tomaszowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat tomaszowski w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.43.752

  zarządzenie nr 14/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościerski.

 • DZ. URZ. 2010.43.751

  zarządzenie nr 13/2010 Starosty Gdańskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie prowadzonego przez Powiat Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.43.750

  zarządzenie nr 1/2010 Starosty Człuchowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.43.749

  uchwała nr XXXI/274/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 lutego 2010r. sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.43.748

  uchwała nr XLIII/29/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście - Wicko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.