Logowanie

DZ. URZ. 2010.438.3222

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 438 pozycja: 3222
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Kraków, dnia 20 sierpnia 2010 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) i na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) w związku z art. 47 ust. 1, 2 i 2a ustawy ? Prawo energetyczne po rozpatrzeniu wniosku BTB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zwanej w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem energetycznym?, zawartego w piśmie z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: BTB/2010/06/47, uzupełnionego pismami z dni: 08 lipca 2010 r., znak: BTB/2010/07/48, 03 sierpnia 2010, znak: BTB/2010/08/57 oraz 19 sierpnia 2010 r., znak: BTB/2010/08/55, postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 07 września 2009 r. znak: OKR-4210-40(15)/2009/1470/VI/HH Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, z datą obowiązywania do dnia 31 października 2010 r. Pismem z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: BTB/2010/06/47, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła. W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku z wysokim wzrostem kosztów zakupu paliwa gazowego w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę do kalkulacji stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie. Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego niezależnych od tego Przedsiębiorstwa powoduje, że obowiązująca taryfa nie zapewnia pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej. Powyższe stanowią okoliczności, o których mowa w § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz.

Id: TCNUH-RMQJK-YWHPY-WMPYV-NUAPT. Podpisany Strona 1

1423), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym, tj. nieprzewidziane, istotne zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej. Jednocześnie, stosownie do odesłania zawartego w ww. przepisie, zmiana taryfy następuje m.in. w trybie właściwym dla zatwierdzenia taryfy, tj. art. 47 ustawy ? Prawo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Przedsiębiorstwo energetyczne ustaliło nowe stawki opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia taryfowego. Uznając zgromadzony materiał dowodowy za kompletny, w dniu 06 sierpnia 2010 r. pismem znak: OKR-4210-25(8)/2010/1470/VIA/JM, zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się, zgodnie z art 10 Kpa, z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.Jednocześnie Strona została pouczona, że nie zapoznanie się w terminie z materiałem dowodowym zostanie uznane za rezygnację z możliwości wypowiedzenia się w sprawie postępowania administracyjnego. Strona pismem z dnia 19 sierpnia 2010 r., znak: BTB/2010/08/55 poinformowała, że rezygnuje z możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi zebranymi w sprawie i nie wnosi żadnych uwag do zebranego materiału dowodowego. Ponadto do ww. pisma dołączono 3 egzemplarze treści taryfy dla ciepła, zawierające korektę dotychczasowego tekstu uwzględniającą zmiany w przepisach w podatku od towarów i usług (VAT). Powyższa zmiana nie miała wpływu na treść merytorycznego rozstrzygniecia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 07 września 2009 r. znak: OKR-421040(15)/2009/1470/VI/HH, pozostaje bez zmian. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 ?133 Kraków.

Id: TCNUH-RMQJK-YWHPY-WMPYV-NUAPT. Podpisany Strona 2

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor PołudniowoWschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie dr Małgorzata Nowaczek -Zaremba

Otrzymują: 1. BTB Polska Sp. z o.o. Plac Axentowicza 6, 30-034 Kraków, 2. Wojewoda Małopolski, 3. a/a.

Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Jacek Marciniak - gł. specjalista Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OKR-421025(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.doc VI taryfa zmiana

Id: TCNUH-RMQJK-YWHPY-WMPYV-NUAPT. Podpisany Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.693

  decyzja nr OKR-4210-7(6)/2010/199/VIIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • DZ. URZ. 2009.442.3165

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki nr OŁO-4210-29(10)/2009/2249/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Opłata adiacencka w przypadku podziału działki

  Na jakiej podstawie można wymagać od właściciela działki wniesienia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału tej działki?

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.437.3221

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 • DZ. URZ. 2010.437.3220

  uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.437.3219

  uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LII/394/10 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skale.

 • DZ. URZ. 2010.437.3218

  rozporządzenie nr 7/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

 • DZ. URZ. 2010.436.3217

  uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Tuchów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.