Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3223

Tytuł:

uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Sejmiku Województwa Małopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3223
Hasła:Opieka zdrowotna

UCHWAŁA NR XLVII/750/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: § 1. Przekształca się Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadczenia z zakresu pediatrii poprzez utworzenie Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych, Hepatologii i Neurologii Dziecięcej z połączenia Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: PVWEU-CLHMF-WDPQX-GUBLL-QBYHL. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie Połączenie dwóch oddziałów dziecięcych: Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych Dziecii Hepatologii Dziecięcej w jeden pn. Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych, Hepatologiii Neurologii Dziecięcej, spowoduje poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o świadczenia z zakresu pediatrii. Obydwa oddziały realizują kontrakt z NFZ w ramach podobnych produktów leczniczych dlatego połączenie ich nie wpłynie na ograniczenie dostępności oferowanych usług medycznych, Dodatkowym atutem połączenia istniejących oddziałów dziecięcych będzie możliwość kształcenia młodej kadry medycznej (lekarzy rezydentów z zakresu pediatrii). Przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez rozszerzenie lub ograniczenie jego działalności zgodnie z art. 36 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89) następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiona zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie uchwałą nr 10/2010 z dnia 23 marca 2010 r. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Id: PVWEU-CLHMF-WDPQX-GUBLL-QBYHL. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.76.559

  uchwała nr V/55/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.371.3184

  uchwała nr IX/143/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.512.3804

  uchwala nr XLVIII/779/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.371.3183

  uchwała nr IX/142/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.371.3182

  uchwała nr IX/141/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.438.3222

  decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.437.3221

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 • DZ. URZ. 2010.437.3220

  uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.437.3219

  uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LII/394/10 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skale.

 • DZ. URZ. 2010.437.3218

  rozporządzenie nr 7/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.