Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3224

Tytuł:

uchwała nr XLVII/752/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Sejmiku Województwa Małopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3224
Hasła:Opieka zdrowotna

UCHWAŁA NR XLVII/752/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: § 1. Przekształca się Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie rozszerzając zakres jego działalności poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej komórek organizacyjnych: poradni chorób zakaźnych realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia chorób zakaźnych i szczepień, poradni leczenia mukowiscydozy realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia mukowiscydozy, pracowni testów płucnych realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu schorzeń i badań czynnościowych układu oddechowego, pracowni endoskopii realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu gastrofiberoskopii i bronchofiberoskopii, pracowni badań czynnościowych przewodu pokarmowego realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu pHmetrii przewodu pokarmowego oraz pracowni tomografii komputerowej realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki chorób dzieci. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: DFOWV-TVIFR-JBSVC-JYUFF-LRVKI. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie Utworzenie nowych poradni umożliwi Szpitalowi poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych a co za tym idzie poszerzenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powstanie poradni chorób zakaźnych jest celowe z uwagi na usprawnienie diagnostyki chorób dzieci, jak również dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych tendencji w lecznictwie zgodnie z którymi choroby zakaźne dzieci leczone są w ramach specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej. Utworzenie poradni leczenia mukowiscydozy jest celowe z uwagi na potrzebę kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym pozostających pod opieką Szpitala pacjentów z tym schorzeniem. Utworzenie pracowni testów płucnych i pracowni endoskopii pozwoli na uzupełnienie badań prowadzonych w tym zakresie o kolejne, jak na przykład kolonoskopia. Utworzenie pracowni badań czynnościowych przewodu pokarmowego spowoduje odpowiednie wykorzystanie posiadanej przez Szpital aparatury i sprzętu umożliwiających nieinwazyjną i komfortową diagnostykę bólów brzucha u dzieci. Utworzenie pracowni tomografii komputerowej wiąże się z otrzymaniem przez Szpital wielowarstwowego tomografu komputerowego, którego wykorzystanie w nowopowstałej pracowni umożliwi nowoczesną i dokładną diagnostykę w zakresie chorób dzieci. Przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez rozszerzenie lub ograniczenie jego działalności zgodnie z art. 36 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89) następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiona zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie uchwałą nr 81 z dnia 2 czerwca 2010 r. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Id: DFOWV-TVIFR-JBSVC-JYUFF-LRVKI. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.371.3183

  uchwała nr IX/142/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.76.559

  uchwała nr V/55/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.512.3805

  uchwala nr XLVIII/780/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2011.570.6241

  uchwała nr XIII/221/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.439.3223

  uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3223

  uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.438.3222

  decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.437.3221

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 • DZ. URZ. 2010.437.3220

  uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.437.3219

  uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LII/394/10 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skale.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.