Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3226

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3226
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLVIII/411/10 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nastepuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIV/162/04 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 309, poz. 3292 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 671) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Ośrodek działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 9) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 10) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 11) innych ustaw i aktów prawnych związanych z realizacją polityki społecznej". 2) § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Ośrodek realizuje: 1) zadania Gminy Ochotnica Dolna w zakresie pomocy społecznej będące zadaniami własnymi Gminy kierując się ustaleniami Wójta Gminy oraz zadania ustawowo zlecone do realizacji albo wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 2) zadania wynikające z uchwał Rady Gminy". 3. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 1) przyznawanie i realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa, 2) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia socjalne oraz sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 4) opracowywanie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wynikających z niej programów integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 5) realizacja innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 8) realizacja zadań wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,

Id: QUMPO-KELPM-IITBA-AMUZN-VUGFQ. Podpisany Strona 1

9) wnioskowanie o dofinansowanie projektów przez Unię Europejską w ramach EFS (prowadzić i rozliczać) 10) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, 11) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wobec dłużników alimentacyjnych, 12) ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym, 13) prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych, 14) prowadzenie postępowań w sprawie pomocy materialnej uczniom, 15) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Józefa Ptaszek

Id: QUMPO-KELPM-IITBA-AMUZN-VUGFQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1397

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3668

  uchwała nr XXI/143/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3225

  uchwała nr LVIII/261/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.439.3224

  uchwała nr XLVII/752/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • DZ. URZ. 2010.439.3223

  uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.438.3222

  decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.437.3221

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.