Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3227

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3227
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLVIII/412/10 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Sołectwa Tylmanowa w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 3. Traci moc Uchwała Nr XI/66/03 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Józefa Ptaszek

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010 r. STATUT SOŁECTWA TYLMANOWA Rozdział I. NAZWA, OBSZAR I TOPOGRAFIA, OSIEDLA § 1. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi ?Sołectwo Tylmanowa? zwane dalej sołectwem. § 2. Samorząd Sołectwa Tylmanowa stanowi ogół mieszkańców osiedli i przysiółków wymienionych w § 4. § 3. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 3 510 ha zaś granice sołectwa są określone na mapie, która stanowi zał. nr 1 do statutu. § 4. Sołectwo obejmuje następujące osiedla i przysiółki: 1) Maziarzówka 2) Łęg Dolny, 3) Króle, 4) Mastalerze, 5) Paluchy, 6) Czeczugi, 7) Klępy, 8) Zaziąbły, 9) Kozuby, 10) Grzebaki, 11) Marciakówka, 12) Kaletówka, 13) Łupienie, 14) Wybrańce 15) Górzany, 16) Patorówka, 17) Kliniec, 18) Zabliszcze, 19) Brzegi, 20) Łęg Górny, 21) Polanka, 22) Królowo, 23) Kłodne, 24) Obłaz Górny, 25) Kąt, 26) Buciorówka,

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 1

27) Lachówka, 28) Płaśnie, 29) Kotelnica, 30) Księżaki, 31) Bliszcze, 32) Stachówka, 33) Ligasy, 34) Gąszcze 35) Ziemianki, 36) Miazgi, 37) Padół, 38) Potok, 39) Mostki, 40) Chlebki, 41) Michałki, 42) Brodki, 43) Glinik, 44) Kozielce, 45) Zagonie, 46) Gabrysie, 47) Cyrhla, 48) Obłaz Wyżny, 49) Makowica, 50) Połanki, 51) Hardopadły, 52) Piszczki, 53) Talafusy, 54) Zabaście, 55) Rzeka, 56) Łukowie 57) Brzezie 58) Górki 59) Kolebisko 60) Łapiakówka 61) Obidza Rozdział II. OKREŚLENIE SOŁECTWA § 5. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 2

2) Statutu Gminy Ochotnica Dolna, 3) Statutu Sołectwa Tylmanowa. § 6. Sołectwo stanowi ogół mieszkańców stale zamieszkałych na terenie sołectwa. § 7. Sołectwo działa w ramach osobowości prawnej gminy. § 8. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania zadań oraz podejmowania wspólnych uchwał. § 9. Sołectwo stanowi z mocy prawa jednostkę pomocniczą gminy, którego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Ochotnica Dolna. Rozdział III. OKREŚLENIE ORGANÓW SOŁECTWA, KADENCJA § 10. Organami Sołectwa Tylmanowa są: 1) zebranie wiejskie, 2) sołtys, 3) rada sołecka. § 11. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. 2. Sołtys jest organem wykonawczym. 3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata. 2. Sołtys i Rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów, które winny odbyć się w terminie do dwóch miesięcy po zakończonej kadencji. Rozdział IV. ZEBRANIE WIEJSKIE § 13. Do zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego w sołectwie należy w szczególności: 1) wybór i odwołanie rady sołeckiej w całości i poszczególnych jej członków, 2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej, 3) podejmowanie uchwał o użytkowaniu lub innych prawach rzeczowych i majątkowych w zakresie dotychczas wykonywanych praw sołectwa wobec mienia gminnego, 4) uchwalanie planów rzeczowo ? finansowych sołectwa w ramach budżetu gminnego oraz dysponowanie przychodami sołectwa, pochodzącymi z wpływów określonych statutem jak też przeznaczanie środków finansowych będących w jego dyspozycji na cele sołeckie, 5) uchwalanie sołeckich programów działania w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 6) ustalenia zadań do realizacji przez sołtysa i radę sołecką w okresie między zebraniami wiejskimi, 7) decydowanie w sprawie mienia komunalnego przekazanego sołectwu w kwestiach bieżącego korzystania z tego mienia na zasadach określonych statutem gminy, 8) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno ? bytowych, opieki zdrowotnej, spraw kulturalnych, sportu, wypoczynku, związanych z miejscem zamieszkania, 9) występowanie z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw dotyczących sołectwa, 10) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa. § 14. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego, sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 1) Wójt Gminy w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 3

2) o sposobie załatwienia spraw informuje się sołtysa na piśmie. § 15. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, zaproszeni goście oraz osoby zainteresowane.

2. Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat. § 16. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 4% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w zebraniu wiejskim w dniu złożenia wniosku, 3) na wniosek Wójta Gminy. § 17. Zebranie wiejskie może zwołać także rada gminy. § 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed terminem zebrania. 3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców bądź wójta gminy, winno odbyć się w terminie nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 4. Jeżeli, w terminie określonym w ust 3 sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego na wniosek mieszkańców lub wójta , zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. § 19. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z § 18. 2. Zebranie wiejskie podejmuje prawomocne uchwały jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 4 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w dniu zebrania. 3. Uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listę obecności podając osiedle, w którym zamieszkują. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 4. W przypadku braku określonego w ust 2 quorum, następne zebranie wiejskie odbywa się po upływie ? godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania przy obecności co najmniej 2% osób uprawnionych do głosowania, uchwały podejmowane w drugim terminie są wiążące. 5. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys. 6. Zebranie wiejskie zwołane przez radę gminy otwiera i przewodniczy jego obradom przewodniczący rady gminy lub radny przez niego upoważniony. 7. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie, 8. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 9. Wójt , w porozumieniu z sołtysem, zapewnia referentów do spraw rozpatrywanych na zebraniu. 10. Obsługę oraz protokołowanie zebrania prowadzi wyznaczony pracownik urzędu gminy. 11. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od odbytego Zebrania Wiejskiego. 12. Protokół z zebrania wiejskiego jest do publicznego wglądu na stanowisku rady gminy a jego kopia u sołtysa . § 20. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że przepisy szczególne lub statut stanowią inaczej.

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany

Strona 4

Rozdział V. SOŁTYS § 21. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności z radą gminy i wójtem gminy mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa, który działa w interesie ogólnospołecznym miejscowej wspólnoty. § 22. Do obowiązków sołtysa należy: 1) sprawowanie zarządu sprawami sołectwa, 2) sprawowanie zwykłego zarządu - gospodarowanie mieniem gminnym i komunalnym powierzonym sołectwu, 3) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim, 4) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie radzie sołeckiej, 5) realizacja uchwał i działanie zgodne ze wskazaniami zebrania wiejskiego, statutu sołectwa, 6) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego Wójtowi Gminy, 7) informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie przed nimi sprawozdań, § 23. Do kompetencji sołtysa należy: 1) występowanie wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotyczą statutowych interesów sołectwa, 2) reprezentowanie sołectwa w szczególności na forum rady gminy i w spotkaniach organizowanych przez wójta, 3) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, 4) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi, 5) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie sołectwa, 6) pełnienie roli męża zaufania w sołectwie, 7) wnoszenie skarg. § 24. 1. Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów powszechnych, tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 2. Wybory zarządza rada gminy z wyprzedzeniem co najmniej dwumiesięcznym i ogłasza o tym zgodnie z miejscowym zwyczajem. 3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na obszarze sołectwa. 4. Wybory odbywają się nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia kadencji.

5. Spis wyborców sporządza wójt gminy i udostępnia mieszkańcom sołectwa do wglądu na 2 tygodnie przed datą wyborów. Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje wójt gminy. 6. Do przeprowadzenia wyborów rada gminy powołuje komisje wyborczą, wyznacza przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członków w liczbie czterech osób. Komisji wyborczej przysługują diety za czas obecności przy pracach związanych z wyborami. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie na sołtysa: zstępnymi (dzieci i wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie), małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych (adopcja). Członkowie komisji nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów na sołtysów. 7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Komisji wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do list dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Komisja prowadzi rejestr kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów przez komisję wyborczą. Zgłoszenie męża zaufania może być dokonane Komisji wyborczej najpóźniej na dwa dni przed datą wyborów.

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 5

8. W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata lub zgłoszenia jednego kandydata, komisja niezwłocznie wzywa przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń. 9. Komisja wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Urzędu Gminy. 10. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych każdorazowo przez radę gminy. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest pusta oraz pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być przewodniczący Komisji lub jego zastępca i dwaj członkowie komisji, mają prawo być mężowie zaufania. 11. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. 12. Wyborca głosuje, stawiając znak ?X? w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania wyborca głosuje, umieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" lub zamieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony, obok nazwiska kandydata." 13. Jeżeli znak ?X? postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny. 14. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu. 15. Komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na kandydatów. 16. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby: 1) osób uprawnionych do głosowania 2) kart do głosowania , otrzymanych przez komisję 3) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 4) kart do głosowania wyjętych z urny przez komisję, 5) kart nieważnych, 6) kart ważnych, 7) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności 8) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów. 9) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania. 17. Wybraną uważa się osobę, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów na dany mandat, przeprowadza się ponowne wybory. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni w lokalu wyborczym. W przypadku, głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów ze słowem "TAK". 18. Protokół wyborów przekazuje przewodniczący komisji lub jego zastępca Wójtowi Gminy. Wójt Gminy ogłasza wyniki wyborów wg. stosowanego zwyczaju. § 25. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na "TAK", a także gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa, w terminie do dwóch miesięcy przeprowadza się wybory ponowne." § 26. 1. Sołtys może zostać odwołany przed upływem kadencji w drodze referendum, na wniosek co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, zwanych dalej "inicjatorem referendum". 2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące odwołania Sołtysa.

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany

Strona 6

3. Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Wójtowi Gminy. 4. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa przedmiot zamierzonego referendum. 5. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania Sołtysa powinna zawierać pytanie lub pytania, a także uzasadnienie odwołania. 6. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od złożenia wniosku Wójtowi Gminy. 7. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania. 8. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź. 9. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Sołtysa przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności Sołtysa. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Rada Gminy zarządza wybory. 11. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio § 24 ust. 3,5, 6,10 -12 dotyczące wyborów. § 27. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa, rada gminy ogłasza wybory nowego sołtysa w terminie do dwóch miesięcy. 2. Wójt wyznacza członka rady sołeckiej, który do czasu wyboru nowego sołtysa jest upoważniony do pełnienia funkcji jako zastępca. 3. Rezygnację z pełnionej funkcji sołtys składa na piśmie zebraniu wiejskiemu lub radzie gminy. § 28. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach rady gminy bez prawa głosowania. 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały dotyczące obrad na warunkach przysługujących radnym rady gminy zgodnie z regulaminem rady. 3. Sołtys ma prawo zgłaszania interpelacji i wniosków na sesjach, zabieraniu głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem za wyjątkiem możliwości składania wniosków dotyczących inicjatywy uchwałodawczej. 4. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych przez radę gminy. 5. Sołtysowi delegowanemu przez Wójta poza obszar Gminy, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 6. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. § 29. 1. Sołtysowi wykonującemu swe obowiązki wójt gminy udostępnia tablicę sołtysa, tablicę ogłoszeń w miejscu zamieszkania, pieczęć, legitymację oraz identyfikator sołtysa. 2. Wójt gminy udziela sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań. Zabezpiecza niezbędne warunki lokalowe do pełnienia funkcji oraz pracownika gminy do kontaktu z sołectwem. Rozdział VI. RADA SOŁECKA § 30. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny. § 31. 1. Radę Sołecką wybiera zebranie wiejskie w sposób tajny, bezpośredni, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania wiejskiego uprawnionych do głosowania. Zgłoszenie kandydata musi zawierać określenie przyporządkowania kandydata do okręgu wyborczego. 2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym. 3. Jeżeli w danym okręgu kandydaci zdobyli jednakową ilość głosów zostaje zarządzone dodatkowe głosowanie dotyczące tego okręgu.

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 7

4. Rada sołecka liczy maksymalnie 15 członków. 5. Jeżeli w czasie zebrania wyborczego nie wybrano wszystkich 15 członków rady sołeckiej, Rada funkcjonuje w wielkości wybranej, zaś na następnych zebraniach wiejskich przeprowadza się wybory uzupełniające w okręgach do tej pory nieobsadzonych. 6. Wyboru członków do rady sołeckiej dokonuje się dla następujących 15 okręgów wyborczych: 1) Okręg I ? Maziarzówka, Łęg Dolny, Króle, Mastalerze, Paluchy, 2) Okręg II ? Czeczugi, Klępy, Zaziąbły, 3) Okręg III ? Kozuby, Grzebaki, Marciakówka, Kaletówka, Łupienie, Brzezie, Kolebisko, Obidza 4) Okręg IV ? Wybrańce, Górzany, Patorówka, Kliniec, Łapiakówka 5) Okręg V ? Zabliszcze, Brzegi, Łęg Górny, Polanka, 6) Okręg VI ? Królowo, Kłodne, 7) Okręg VII ? Obłaz Górny, Kąt, Buciorówka, Lachówka, Płaśnie, 8) Okręg VIII ? Kotelnica, Księżaki, Bliszcze, 9) Okręg IX ? Stachówka, Ligasy, Gąszcze, Ziemianki, 10) Okręg X ? Miazgi, Padół, Potok, 11) Okręg XI ? Mostki, Chlebki, Michałki, Brodki, Glinik, 12) Okręg XII ? Kozielce, Zagonie, Gabrysie, Cyrhla, Górki 13) Okręg XIII ? Obłaz, Makowica, Połanki, Hardopadły, 14) Okręg XIV ? Piszczki, Talafusy, Zabaście, 15) Okręg XV ? Rzeka, Łukowie, 7.

Rada sołecka jest bezpośrednio odpowiedzialna przed zebraniem wiejskim i może być przez zebranie odwołana przed upływem kadencji, tak w całości, jak i poszczególni jej członkowie, 8. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa. 9. Wybory całej rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez radę gminy. § 32. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Członkowie rady sołeckiej upoważnieni przez radę sołecką do załatwiania określonych zadań otrzymują zwrot poniesionych kosztów na zasadach określonych w § 27 ust. 5. 3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział osoby zaproszone przez sołtysa oraz radni Rady Gminy z okręgu wyborczego obejmującego sołectwo, których sołtys zaprasza na każde posiedzenie. Radni oraz inne osoby zaproszone biorą udział w posiedzeniu bez prawa głosowania. § 33. Rada sołecka w szczególności: 1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy rady sołeckiej, 2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań sołectwa, 4) współdziała z sołtysem w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań, 5) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa, 6) organizuje w swoich okręgach działania społeczne, 7) współdziała z radami sołeckimi innych sołectw w celu realizacji wspólnych zadań

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany

Strona 8

8) na zebraniu wiejskim sołtys składa informacje o działalności rady sołeckiej oraz informuje o aktywności (obecności) radnych sołeckich na posiedzeniach rady sołeckiej. Rozdział VII. GOSPODARKA SOŁECTWA, ZAKRES DZIAŁANIA § 34. Sołectwo realizuje i wykonuje zadania na podstawie rocznego planu rzeczowo ? finansowego uchwalonego przez Zebranie Wiejskie. § 35. Dochody sołectwa tworzą: 1) środki z budżetu gminy ustalane przez Radę Gminy zgodnie ze statutem Gminy i innymi przepisami, 2) wpływy z pobranych podatków i opłat lokalnych z zastrzeżeniem, że wpływy z podatków leśnego, rolnego oraz od nieruchomości płacone przez osoby prawne dzielone są proporcjonalnie według liczby mieszkańców , 3) dochody własne sołectwa z przekazanego mienia: a) dzierżawy, b) najmu, c) sprzedaży mienia. 4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 5) wolne środki budżetowe sołectwa z roku poprzedniego. § 36. 1. Rada Gminy wyodrębnia corocznie w budżecie gminy środki finansowe dla sołectwa, które są dzielone proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectwa ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. O przeznaczeniu dochodów określonych w § 34 decyduje Zebranie Wiejskie. 3. O przeznaczeniu dodatkowych dochodów w ciągu roku budżetowego decyduje Rada Sołecka. 4. W uzasadnionych przypadkach Rada Sołecka może podjąć uchwałę o zmianie planu ? rzeczowo finansowego. 5. Uchwały Rady Sołeckiej w sprawach określonych w ust 3 i 4 podlegają ocenie przez najbliższe Zebranie Wiejskie. § 37. Rada Gminy przekazuje na rzecz sołectwa mienie komunalne stosowną uchwałą. § 38. 1. Sołtys przedstawia wójtowi gminy opracowany przez radę sołecką projekt zadań w układzie rzeczowo-finansowym, 2. Gospodarka finansowa sołectwa jest związana z budżetem gminy podlega nadzorowi skarbnika gminy i rady gminy. 3. Za realizację zadań sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka a działalność ta podlega ocenie zebrania wiejskiego, które po analizie wniosków komisji rewizyjnej udziela lub odmawia absolutorium sołtysowi i radzie sołeckiej. Odmowa absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania sołtysa oraz wniosku o odwołanie rady sołeckiej . § 39. Sołectwo decyduje w sprawach własności i innych praw rzeczowych oraz majątkowych w zakresie dotyczącym sołectwa. § 40. Sołectwo decyduje w sprawach mienia komunalnego przekazanego mu przez radę gminy w zakresie zwykłego zarządu oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Rozdział VIII. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SOŁECTWA § 41. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy. 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: 1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa, 2) zlecanie komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli sołectwa i oceny jego działalności

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany Strona 9

3. Sołectwo powinno być kontrolowane co najmniej raz w roku. W czasie kontroli sołtys i członkowie rady sołeckiej udzielają kontrolującym wszelkich wyjaśnień i przedstawiają posiadane dokumenty związane z działalnością sołectwa. § 42. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy. 2. Wójt Gminy kontroluje w szczególności działalność gospodarczą i finansową sołectwa i zapewnia, aby mienie komunalne, którym zarządza sołectwo nie było narażone na szkody oraz uszczuplenie. 3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania od sołtysa niezbędnych informacji dotyczących działalności sołectwa, i mogą brać udział w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach rady sołeckiej bez prawa głosowania.

Przewodniczący Rady Józefa Ptaszek

Załącznik Nr 1 do Statutu Sołectwa Tylmanowa

Przewodniczący Rady Józefa Ptaszek

Id: GEAMU-KIZHP-FYKNF-SFCGH-VOSQS. Podpisany

Strona 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/229/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rybakowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/231/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3226

  uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 • DZ. URZ. 2010.439.3225

  uchwała nr LVIII/261/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.439.3224

  uchwała nr XLVII/752/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • DZ. URZ. 2010.439.3223

  uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.438.3222

  decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.