Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3231

Tytuł:

uchwała nr XXXV/ 240 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Raciechowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3231
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XXXV/ 240 / 2010 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się §1 pkt 3 uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zamiany, § 39 Statutu Gminy Raciechowice, który otrzymuje brzmienie: ? 1. Pracownicy samorządowi są zatrudnieni w Urzędzie Gminy na podstawie: a) wyboru ? Wójt Gminy, b) powołania ? Skarbnik Gminy i Zastępca Wójta, c) umowy o pracę ? pozostali pracownicy. 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd Gminy wobec zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy a także pozostałych pracowników urzędu wykonuje Wójt Gminy. 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Id: TVGZB-QXJAW-BWNIB-FXGEG-CQLUS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.64.503

  uchwała nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.

 • DZ. URZ. 2012.3013

  uchwała nr XV / 151 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.

 • DZ. URZ. 2010.360.2478

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII / 205 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2011.407.3755

  uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2010.319.2191

  uchwała nr XXXIII / 217/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3230

  uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna

 • DZ. URZ. 2010.439.3229

  uchwała nr XLVIII/414/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

 • DZ. URZ. 2010.439.3228

  uchwała nr XLVIII/413/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.439.3227

  uchwała nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa

 • DZ. URZ. 2010.439.3226

  uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.