Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3232

Tytuł:

uchwała nr XLI/34/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rady Gminy Zielonki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3232
Hasła:Opłaty za pobyt w Domu Samopomocy

UCHWAŁA NR XLI/34/2010 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 50, art. 51b, art. 97 ust. 1, 5 art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 175 poz.1362 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 nr 111 poz.535 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje: § 1. 1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 2. Organ kierujący, może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, częściowo lub całkowicie. Przepis art. 64 ustawy o pomocy społecznej stosuje się wtedy odpowiednio. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. § 3. Traci moc dotychczasowa uchwała Rady Gminy Zielonki Nr XXI/51/04 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą od 1 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk

Id: HMHKW-WKYMS-NZFEC-PLASP-TYFYV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Na terenie Gminy Zielonki funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej będący dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z problemami psychicznymi. Od 2004 roku, przy wydawaniu decyzji kierujących do ŚDS obowiązywała Uchwała Nr XXI/51/04 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej. Wprowadzała ona następujące kwoty miesięcznej odpłatności: - 1 złoty dla osób, których wysokość dochodów nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej; - 20 złotych dla osób, których wysokość dochodów przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego. Osoby, których dochody nie przekraczały 100% kwoty kryterium dochodowego, były na podstawie tej uchwały całkowicie zwolnione z odpłatności. Z dniem 01 kwietnia 2010r. weszły w życie przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40 z 2010r. poz. 229). W dodanym tam art. 51b.1 wprowadzono nowe wartości dotyczące miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, wynoszące, tym razem 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Odpłatność ta obowiazuje uczestników zajęć terapeutycznych, których dochód przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochody nie przekraczają 250% kwoty kryterium dochodowego, są od 1 kwietnia 2010 r. całkowicie zwolnione z odpłatności. Porównując oba zapisy dotyczące naliczania odpłatności, wynika z tego, że : - nic się nie zmieniło w sytuacji uczestników, których dochody nie przekraczaja 100% kwoty kryterium dochodowego (są dalej ustawowo zwolnine z odpłatności); - zyskały osoby, których dochody mieszczą się w przedziale od 100% do 250% kwoty kryterium dochodowego, ponieważ także zostały ustawowo zwolnione z odpłatności (dotychczas płaciły symboliczną złotówkę); - znacznie pogorszyła się sytuacja osób, których dochody przekraczają 250% kwoty kryterium dochodowego.(odpłatność ta wynosiła jednakową kwotę, w wysokości 20 złotych, a teraz, zależnie od dochodu, 5% jego wysokości). Na dzień dzisiejszy, najniższa kwota odpłatności bedzie wynosiła: 43,88 złotych dla osoby w rodzinie i 59,63 złote dla osoby samotnie gospodarującej. Przy zaktualizowanych przepisach, kwota odpłatności znacząco się zwiększy, i może w skrajnej sytuacji, wynieść 100% miesięcznej dotacji przypadającej na jedno miejsce w ŚDS, czyli 870 złotych (stawka na dzień dzisiejszy). Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów obowiązujących na terenie Gminy Zielonki do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, postanowiono jak wyżej.

Id: HMHKW-WKYMS-NZFEC-PLASP-TYFYV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.319.2191

  uchwała nr XXXIII / 217/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1581

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/423/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

  uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3231

  uchwała nr XXXV/ 240 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.439.3230

  uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna

 • DZ. URZ. 2010.439.3229

  uchwała nr XLVIII/414/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

 • DZ. URZ. 2010.439.3228

  uchwała nr XLVIII/413/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.439.3227

  uchwała nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.