Logowanie

DZ. URZ. 2010.44.765

Tytuł:

uchwała nr XXXV/330/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XXXIV/320/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 44 pozycja: 765
Hasła:

Uchwała nr XXXV/330/2009 RADY GMINY STARY TARG Z dnia 29 grudnia 2009r.

W sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XXXIV/320/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18ust.2 pkt.b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje: § 1. W treści uchwały Nr XXXIV/320/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych, dokonuje się korekty oczywistej omyłki popełnionej w tabeli z §1, pkt 2 w ten sposób, ?e w kolumnie z 2 wierszu B1 liczbę 5 zastępuje się liczbą 12 pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Mirosław Brakoniecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.51.1196

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XLIV/412/2010 Rady Gminy Stray Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawieokreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.90

  postanowienie nr 1 / 2012 Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

 • DZ. URZ. 2011.8.220

  uchwała nr XLIV/417/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX/284/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2011.310.3801

  postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwał  do Edytora Aktów Prawnych XML

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3010

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

  Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiera ono szereg uchybień merytorycznych, m.in.: zamiast jednego pokrzywdzonego - wymienia dwóch, wskazuje inną, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.44.764

  uchwała nr XXXIV/310/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk.

 • DZ. URZ. 2010.44.763

  uchwała nr XXXIX/281/2010 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo.

 • DZ. URZ. 2010.44.762

  uchwała nr XLI/335/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Nowa Wieś Lęborska i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności pieniężnych, a także organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.44.761

  uchwała nr XLI/332/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.44.760

  uchwała nr XLI/331/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.