Logowanie

DZ. URZ. 2010.47.332

Tytuł:

uchwała nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-25
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 47 pozycja: 332
Hasła:Regulaminy np. wynagradzania nauczycieli,udzielania pomocy materialnej

UCHWAŁA NR XXXV/229/09 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust.6, art. 49 ust.1 pkt 1, art.54 ust.7, w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181 z. p. zm. ) Rada Gminy Łapanów u c h w a l a , co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków  dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.  § 3. Traci moc Uchwała NR XXI/140/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 19 listopada 2008 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za  warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania niektórych dodatków socjalnych. /Dz. Urz.  Woj. Małop. z 2008 r. Nr 821, poz. 6003/.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa Załącznik do Uchwały Nr/ 13 Strona 1 XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany.

Andrzej Śliwa Załącznik do Uchwały Nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N  w sprawie ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli Rozdział 1 Postanowienia ogólne  § 1. 1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie Nauczyciela ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),  2) rozporządzeniu ? należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22,  poz. 181 z p. zm.),  3) Wójcie Gminy ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łapanów,  4) dyrektorze lub wicedyrektorze ? należy przez to rozumieć także nauczyciela, któremu  powierzono pełnienie tych obowiązków w szkole,  5) innym stanowisku kierowniczym w szkole ? należy przez to rozumieć kierownika świetlicy szkolnej, 6) szkole ? należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum oraz zespół  szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łapanów,  7) nauczycielu ? należy przez to rozumieć nauczycieli szkół, wychowawców świetlic szkolnych, nauczycieli ? bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli pedagogów i psychologów,  8) klasie ? należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ? należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust.3 lub ustalony w trybie art. 42 ust. 4a i 7  Karty Nauczyciela, 10) obniżonym wymiarze godzin ? należy przez to rozumieć obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony w trybie art. 42 ust.6 i art. 42a Karty Nauczyciela,  11) kwocie bazowej ? należy przez to rozumieć kwotę określaną corocznie w ustawie Karta  Nauczyciela 2.ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. się z: Wynagrodzenie nauczycieli składa 1) wynagrodzenia zasadniczego, 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

Strona 2 / 13

Nauczyciela 2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego, 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54  Karty Nauczyciela. § 2. Pracodawcami wykonującymi czynności wynikające ze stosunku pracy są: 1) Wójt Gminy ? dla dyrektora szkoły, 2) dyrektor szkoły ? dla zatrudnionych w niej nauczycieli, wicedyrektora i innych stanowisk  kierowniczych w szkole.  Rozdział 2 Wynagrodzenie zasadnicze § 3. 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem. 2. Kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczyciela, będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, a także okresy poprzedniego zatrudnienia, pracodawcy ustalają na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych kopii lub odpisów.  § 4. Terminy wypłaty wynagrodzenia nauczycielom, w tym wynikające ze zmiany wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy:  1) w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego,  2) zmiany miejsca pracy, pociągającej za sobą zmianę wysokości wynagrodzenia - określa art. 39 Karty Nauczyciela. Rozdział 3 Dodatek za wysługę lat § 5. 1. Wysokość dodatku za wysługę lat, zasady jego przyznawania oraz szczególne  przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku określa art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela i § 7 rozporządzenia. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres zasiłku chorobowego i urlopu dla poratowania zdrowia.  Rozdział 4 Dodatek motywacyjny § 6. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, dyrektorowi, wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole.  2. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego ustala § 6 rozporządzenia.

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 3 / 13

Dodatek motywacyjny § 6. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, dyrektorowi, wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole.  2. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego ustala § 6 rozporządzenia. 3. Do szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, należą: 1) w zakresie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela,  dobrych osiągnięć potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów  albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,  b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich  rodzicami, c) uzyskiwanie osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki oraz pomocy w trudnej sytuacji materialnej, e) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii  społecznej i przemocy wśród uczniów, f) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej, w tym promującej kulturę, sport, rekreację i inne formy wykorzystania i organizowania czasu wolnego uczniów, 2) w zakresie jakości świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem  kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem wynikającym z zadań statutowych szkoły a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę i stan techniczny budynku oraz pomieszczeń szkolnych, dbałość  o powierzone pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie szkoły, e) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków, 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 4) zaangażowanie w realizacji innych czynności i zajęć, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych z udziałem uczniów, b) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, c) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli, d) współpraca z lokalną społecznością w zakresie rozwiązywania potrzeb społecznych i kulturalnych mających na celu dobro szkoły i uczniów, 5) w ramach pełnienia funkcji kierowniczych, dbałość w szczególności o: ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 4 / 13 a) dobrą organizację pracy szkoły, z uwzględnieniem liczebności uczniów w szkole, b) prawidłowe i oszczędne wykorzystanie środków finansowych, c) współpracę z organizacjami i instytucjami, której rezultatem mogą być konkretne formy

i kulturalnych mających na celu dobro szkoły i uczniów, 5) w ramach pełnienia funkcji kierowniczych, dbałość w szczególności o: a) dobrą organizację pracy szkoły, z uwzględnieniem liczebności uczniów w szkole, b) prawidłowe i oszczędne wykorzystanie środków finansowych, c) współpracę z organizacjami i instytucjami, której rezultatem mogą być konkretne formy pomocy szkole i uczniom.  § 7. 1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 5 podlega analizie w roku szkolnym  bezpośrednio poprzedzającym przyznanie dodatku motywacyjnego. 2. Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole mogą otrzymać dodatek motywacyjny po upływie okresu umożliwiającego ocenę spełnienia kryteriów określonych w § 5, nie wcześniej jednak niż po czterech miesiącach prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole.  § 8. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin miesięczny dodatek motywacyjny jest przyznawany w wysokości od 3 % - 15 % kwoty bazowej. 2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół wynosi miesięcznie kwotowo; a) w szkołach do - 250 uczniów - do 400,00 b) ponad 250 uczniów - do 500,00 c) w przedszkolu dzieci 2,5 ? 5 lat - do 400,00 2. Dodatek motywacyjny dla wicedyrektorów szkół i innych stanowisk kierowniczych w szkole  wynosi miesięcznie do 300,00 zł. 3. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze niższym niż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, dodatek motywacyjny ustala się proporcjonalnie do rzeczywistego wymiaru, określonego w umowie o pracę. 4. Przyznany dodatek motywacyjny nie przysługuje: 1) za czas trwania choroby lub opieki nad członkiem rodziny 2) za czas urlopu macierzyńskiego, 3) za czas urlopu na poratowania zdrowia.

5. Ustalony miesięczny dodatek motywacyjny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,  że kwotę do 0,50 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się w górę. § 9. Pracodawcy przyznają dodatek motywacyjny dwa razy w roku, na okres:  1) styczeń ? czerwiec, 2) wrzesień ? grudzień, 3) za lipiec i sierpień jest wypłacany według średniej urlopowej. Rozdział 5 Dodatek funkcyjny § 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:  Strona 5 / 13 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany.

Dodatek funkcyjny § 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:  1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 2) wychowawstwo klasy, 3) sprawowanie funkcji: a) doradcy metodycznego lub nauczyciela ? konsultanta, b) opiekuna stażu. 2. Podstawą naliczenia miesięcznego dodatku funkcyjnego jest kwota bazowa. 3. Ustalony miesięczny dodatek funkcyjny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,50 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się w górę. § 11. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora zależy od: 1) warunków organizacyjnych szkoły, a w szczególności: a) stanu bazy szkolnej i racjonalności jej wykorzystania, oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, b) ilości i liczebności oddziałów,  c) struktury zatrudnienia, zgodnie ze statutem szkoły, stanowisk kierowniczych w szkole,  d) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, w tym racjonalnego  przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły i jego aneksów,  2) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem, 3) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  pracowników i uczniów,  4) przestrzegania oraz rzetelnego i terminowego wykonywania innych zadań związanych z prawami i obowiązkami pracodawcy w stosunku do zatrudnionych nauczycieli i innych  pracowników szkoły. 2. Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego dla dyrektorów poszczególnych szkół określa poniższa tabela:

L.p Rodzaj szkoły oraz warunki organizacyjne 1 Przedszkole liczące: 1) do 2 oddziałów 2) od 3 do 4 i więcej oddziałów Szkoła podstawowa licząca wraz z oddziałem wychowania przedszkolnego ( klasa ?0?): 1) do 4 oddziałów 2) od 5 do 9 oddziałów 3) od 10 ? 13 oddziałów 4) 14 i więcej oddziałów Gimnazjum liczące: 1) do 5 oddziałów 2) od 6 do 10 oddziałów 3) 11 i więcej oddziałów do wysokości % kwoty bazowej 15 20 15 25 30 35 15 25 35

2

3

4

Zespół szkół, w skład którego wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa wraz z oddziałem wychowania przedszkolnego ( klasa ?0?): 25

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 6 / 13

§ 12. 1. Miesięczny dodatek funkcyjny dla wicedyrektora wynosi w wysokości nie wyższej niż 60 % dodatku dyrektora danej szkoły, ustalonego zgodnie z tabelą określoną w § 11 ust.2.

3) 11 i więcej oddziałów 4

35

Zespół szkół, w skład którego wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa wraz z oddziałem wychowania przedszkolnego ( klasa ?0?): 25

§ 12. 1. Miesięczny dodatek funkcyjny dla wicedyrektora wynosi w wysokości nie wyższej niż 60 % dodatku dyrektora danej szkoły, ustalonego zgodnie z tabelą określoną w § 11 ust.2. 2. Miesięczny dodatek funkcyjny dla innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły, wynosi nie wyżej niż 40 % dodatku dyrektora danej szkoły, ustalonego zgodnie z tabelą  określoną w § 11 ust.2. § 13. 1. Miesięczny dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo  klasy, wynosi: 1) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ? 6 %,  2) w szkołach podstawowych i gimnazjach ?  a) w oddziałach liczących do 24 uczniów - 6 %,  b) w oddziałach liczących od 25 uczniów - 7 % .  2. Ustala się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 2 % dla nauczycieli, którym  powierzono sprawowanie funkcji : 1) doradcy metodycznego lub nauczyciela ? konsultanta , 2) opiekuna stażu. § 14. 1. Dodatki funkcyjne, określone w § 10 ust.2 oraz § 11 i 12 przyznawane są na okres roku szkolnego, z wyjątkiem dodatku opiekuna stażu. 2. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, przysługuje na czas odbywania stażu.

3. Nauczycielowi, któremu w okresie, o którym mowa w ust.1, powierzono w zastępstwie obowiązki określone w § 9 ust.1 pkt 1-2 i pkt 3 lit. b przysługuje dodatek funkcyjny, jeżeli zastępstwo trwało co najmniej miesiąc. 4. Dodatek funkcyjny nauczyciela, który pełni obowiązki w zastępstwie, ustala się w wysokości określonej dla stanowiska lub funkcji, za które pełni zastępstwo. § 15. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje: 1) z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono stanowisko  lub funkcję, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia, 2) nauczycielowi, któremu powierzono w zastępstwie obowiązki określone w § 13 ust.2, dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia zastępstwa, zasady określone w pkt. 1 stosuje się odpowiednio. 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje: 1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska lub pełnienia funkcji, a jeżeli odwołanie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek funkcyjny nie przysługuje od tego dnia, 2) za czas, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i świadczenia z ubezpieczenia  ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 7 / 13 społecznego oraz w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia.  2. Dodatek funkcyjny zmniejsza się proporcjonalnie do okresu: 1) trwania choroby lub opieki nad członkiem rodziny,

dodatek funkcyjny nie przysługuje od tego dnia, 2) za czas, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i świadczenia z ubezpieczenia  społecznego oraz w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia.  2. Dodatek funkcyjny zmniejsza się proporcjonalnie do okresu: 1) trwania choroby lub opieki nad członkiem rodziny, 2) trwania urlopu macierzyńskiego ? w wysokości obliczonej za cały okres tego urlopu. Rozdział 6 Dodatek za warunki pracy § 16. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w § 8 rozporządzenia. 3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć  określonych w § 9 rozporządzenia. § 17. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy określany jest przez odrębne przepisy wydane na podstawie art. 34 ust.3 Karty Nauczyciela. § 18. 1. Dodatek za warunki pracy wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, jeżeli praca w trudnych lub uciążliwych warunkach wykonywana jest w pełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2. Jeżeli praca w trudnych lub uciążliwych warunkach wykonywana jest w niepełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dodatek za warunki pracy ustala się  w wysokości określonej w ust.1, proporcjonalnie do liczby tak przepracowanych godzin.  3. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych, stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną w tych warunkach  godzinę zwiększa się o 25 % .  4. Zasady dotyczące obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, określone w § 20 ust.4 stosuje się odpowiednio. 5. Ustalony dodatek za warunki pracy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę  do 0,50 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się w górę. Rozdział 7 Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 19. 1. Warunki i maksymalny wymiar pracy w godzinach ponadwymiarowych, definicje  godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw oraz podstawę ustalania art. 8 / 13 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw określa Strona 35 ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Karty Nauczyciela. 2. Maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych dla danego nauczyciela przydzieloną zgodnie

§ 19. 1. Warunki i maksymalny wymiar pracy w godzinach ponadwymiarowych, definicje  godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw oraz podstawę ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw określa art. 35 Karty Nauczyciela. 2. Maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych dla danego nauczyciela przydzieloną zgodnie z posiadaną specjalnością określa na dany rok szkolny plan organizacyjny szkoły. 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych wynikających z planów nauczania danego przedmiotu chyba, że potrzeba ich przydzielenia wynika z braku innych nauczycieli posiadających specjalność z danego przedmiotu, a nauczyciel taką specjalność posiada.

§ 20. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zrealizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa ustala się wg norm określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, z zastrzeżeniem ust.3. 3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie: 1) art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela - wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem  za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach  uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 2) etatu łączonego ( różne pensa godzin) ustalonego w odrębnej uchwale Nr XXIV / 175/05 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 marca 2005r. ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 331, poz. 2481) na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela - ilość godzin ponadwymiarowych wylicza się w stosunku do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, liczonych dla każdego pensum oddzielnie. 4. Miesięczna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego zgodnie z ust.2 i 3, jest wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas godzin do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. § 21. 1. Wynagrodzenie wypłaca się, na podstawie wykazu sporządzonego przez pracodawcę, za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw danego nauczyciela, z zastrzeżeniem ust.2 2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn od siebie niezależnych, spowodowanych: 1) zawieszeniem zajęć na podstawie decyzji organu prowadzącego, 2) pobytem dzieci na wycieczce lub imprezie organizowanej przez szkołę, ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 9 / 13 3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień  3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze

zrealizować z przyczyn od siebie niezależnych, spowodowanych: 1) zawieszeniem zajęć na podstawie decyzji organu prowadzącego, 2) pobytem dzieci na wycieczce lub imprezie organizowanej przez szkołę, 3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień  3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje wyłącznie za efektywne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przewidziane w programie nauczania, pozostałe zajęcia są niepłatne. 5. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw, wyłącznie za zgodą pracodawcy. Rozdział 8 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  § 22. 1. W budżecie Gminy Łapanów tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń. 2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, sposób  podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród określa odrębna Uchwała . Rozdział 9 Dodatki socjalne § 23. 1) Dodatek z tytułu zatrudnienia na terenie wsi. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, który jest  zatrudniony w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina, dodatek z tytułu zatrudnienia na terenie wsi wypłaca się w wysokości określonej w art. 54 ust.5, z zastrzeżeniem warunku określonego w art. 91 b ust.1 Karty Nauczyciela.  § 24. 2) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 1. Nauczycielowi o którym mowa w art.54, ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej  połowy obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej ?dodatkiem? w wysokości zależnej od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Do stanu rodzinnego zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 1) współmałżonka, 2) pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela: a) dzieci uczące się lub kształcące do ukończenia przez nich 25 roku życia, ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 10 / 13 b) rodziców. 3. Miesięczny dodatek wynosi: 1) przy jednoosobowym stanie rodzinnym ? 30,00 zł,

2) pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela: a) dzieci uczące się lub kształcące do ukończenia przez nich 25 roku życia, b) rodziców. 3. Miesięczny dodatek wynosi: 1) przy jednoosobowym stanie rodzinnym ? 30,00 zł, 2) przy dwuosobowym stanie rodzinnym - 40,00 zł, 3) przy trzyosobowym stanie rodzinnym ? 50,00 zł, 4) przy czteroosobowym i większym stanie rodzinnym - 60,00 zł. § 25. 1. Nauczycielowi, którego współmałżonek stale z nim zamieszkujący, spełnia także warunki określone w § 23 ust.1, przysługuje tylko jeden dodatek. 2. Dodatek wypłacany jest przez pracodawcę, którego małżonkowie wspólnie wskażą. § 26. 1. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego budynku lub lokalu mieszkalnego. 2. Dodatek przysługuje także: 1) za czas niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie albo świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, 2) korzystania z urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Prawo do dodatku wygasa wraz z upływem terminu umowy o pracę zawartej na czas określony. § 27. 1. Dodatek wypłacany jest na pisemny wniosek nauczyciela albo wspólny wniosek  małżonków składany w sytuacji, o której mowa w § 25. 2. Wniosek obejmuje oświadczenie o stanie rodzinnym, od którego zależy wysokość  przyznanego dodatku. 3. W razie zmiany stanu rodzinnego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  złożono wniosek lub zmianę danych o stanie rodzinnym.  5. Dodatek wypłacany jest w okresach miesięcznych. Rozdział 10 Pozostałe postanowienia § 28. 1. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatek za warunki pracy i dodatek mieszkaniowy wypłacane są po upływie miesiąca, za który  przysługują ( z dołu). 2. Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz dodatek za pracę na terenie wsi wypłacane są  miesięcznie ( z góry).  § 29. Przyznawanie oraz dokonywanie zmian przyznanych przez pracodawcę dodatków do  wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych ma formę pisemną.

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 11 / 13

§ 30. 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie 

§ 29. Przyznawanie oraz dokonywanie zmian przyznanych przez pracodawcę dodatków do  wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych ma formę pisemną. § 30. 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie  przysługuje wynagrodzenie. 2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych  w ust.1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.  § 31. 1. Dyrektorzy szkół zabezpieczają w planie finansowym środki na wypłatę dodatków  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy:  1) na wypłatę nauczycielom dodatku motywacyjnego na poziomie do wysokości 6 % kwoty  bazowej pomnożonej przez etaty kalkulacyjne w danej szkole,  2) na wypłatę osobom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole dodatku motywacyjnego  i funkcyjnego w wysokości ustalonej w decyzjach pracodawców,  3) na wypłatę nauczycielom dodatku funkcyjnego na średnim poziomie 7 % kwoty bazowej  pomnożonej przez etaty kalkulacyjne w danej szkole,  4) na wypłatę dodatków za warunki pracy w wysokości wynikającej z przewidywanej do końca roku liczby godzin w trudnych i uciążliwych warunkach i stawek tych dodatków.  Rozdział 11 Przepisy końcowe § 32. Zmiana treści Regulaminu następuje w trybie uchwalania regulaminu przez Radę Gminy w Łapanowie § 33. 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany na żądanie nauczyciela udostępnić do wglądu tekst regulaminu i wyjaśnić jego tre ść. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu pracy.  § 34. Regulamin niniejszy został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ? Zarząd Oddziału Łapanów.  § 35. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku . 

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany. Strona 12 / 13

Andrzej Śliwa

ID: EKJBT-YFIGZ-PBCWH-IFCMY-RBOIS. Podpisany.

Strona 13 / 13
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.53.753

  uchwała nr XXIV/183/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.789

  uchwała nr XXVII/153/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.636

  uchwała nr XXVIII/222/09 Rady Gminy Czudec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. 2011.218.1776

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2009.387.2833

  uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.47.331

  uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.47.330

  uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2010.47.329

  uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.

 • DZ. URZ. 2010.47.328

  uchwała nr VIII/259/2009 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2010.47.327

  uchwała nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.