Logowanie

DZ. URZ. 2010.47.334

Tytuł:

uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-25
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 47 pozycja: 334
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XXXV/231/09 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr  157 poz.1240/ Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje : § 1. W Statucie Urzędu Gminy w Łapanowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/252/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie /Dz. Urz.Woj. Małopolskiego 2006 Nr 880 poz.5327/ wprowadza się  następujące zmiany : - § 8 otrzymuje nowe brzmienie :  ?Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Skarbnika.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

ID: ZCIQV-GLHRO-PYDTF-MRKKH-YEOTI. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.218.1777

  uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2012.2795

  uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2010.627.5057

  uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2012.3073

  uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.47.333

  uchwała nr XXXV/230/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów.

 • DZ. URZ. 2010.47.332

  uchwała nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2010.47.331

  uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.47.330

  uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2010.47.329

  uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.