Logowanie

DZ. URZ. 2010.4.81

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/384/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Wejherowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 4 pozycja: 81
Hasła:inne,nieruchomości

Uchwała nr XXXVIII/384/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.20 pkt.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 nr 19 poz.115 z późn.zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala co następuje: §1 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wejherowo nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. sprawie opłat za reklamy otrzymuje brzmienie: ?wysokość minimalnych rocznych opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo? 1.Minimalne roczne stawki opłat za m2 wynoszą: a) reklamy w formie tablic 158,- zł b) reklamy świetlne 168,- zł c) reklamy malowane na ścianach budynków i innych obiektach 52,- zł d) zbiorcze reklamy w formie tablic umieszczane na budynkach i innych obiektach 158,-zł 52- zł e) gabloty przeznaczone do ogłoszeń i reklam wymiennych 2. Opłatę pobiera się za rok kalendarzowy w terminie do dnia 15 marca ka?dego roku licząc miesiąc rozpoczęty jako cały. 3. Przy obliczaniu opłat zaokrągla się wartość powierzchni reklamy do jedności w ten sposób ,?e - 0.5 m2 i więcej podwy?sza się do jedności - mniej ni? 0,5 m2 podwy?sza się do 0,5 m.2 4. Do wskazanych powy?ej stawek nale?y doliczyć podatek VAT je?eli obowiązek naliczania podatku wynika z przepisów prawa. §2 Traci moc uchwała Rady Gminy Wejherowo nr XXVI/248/2008 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Wejherowo. §3 Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Danilczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.24.538

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr II/20/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo

 • DZ. URZ. 2010.64.1080

  uchwała nr XLI/434/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką?.

 • DZ. URZ. 2010.45.797

  uchwała nr XL/415/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Promocji Sportu i Rekreacji w Bolszewie

 • DZ. URZ. 2011.4.154

  porozumienie nr OŚ/5/2010 Burmistrza Miasta Lęborka; Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 19 marca 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.74.1581

  uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Gościcino

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.4.80

  uchwała nr XXXVIII/378/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowy Dwór Wejherowski

 • DZ. URZ. 2010.4.79

  uchwała nr XXXVIII/377/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gowino

 • DZ. URZ. 2010.4.78

  uchwała nr XXXVIII/376/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ustarbowo

 • DZ. URZ. 2010.4.77

  uchwała nr XXXI/355/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. 458 w miejscowości Przewłoka w gminie Ustka.

 • DZ. URZ. 2010.4.76

  uchwała nr XXX/216/2009 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej w Starym Polu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.