Logowanie

DZ. URZ. 2010.507.3778

Tytuł:

uchwala nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-30
Organ wydający:Rada Gminy Niedźwiedź
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 507 pozycja: 3778
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XLIV/274/10 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 16 sierpnia 2010 r.1) w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zmianami )oraz art.89 ust.1 pkt.2, art.211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr.157, poz 1240 z późn.zmianami) w związku z art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54.203,00 zł w tym: - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.000,00 zł - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 73.797,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 892.907,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują: - 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 272.397,00 zł z czego: a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 142.433,00 zł, z czego: - zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 536,00 zł - zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 141.897,00 zł; - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.964,00 zł - c) zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 128.000,00 zł z czego: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 128.000,00 zł 2) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 620.510,00 zł z czego a) zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 620.510,00 zł; z czego zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 82.219,00 zł - - zmniejszenia wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 82.219,00 zł § 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 838.704,00 zł z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu - 2. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr.3

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

§ 4. 1. Deficyt po zmianach określonych w Załączniku Nr 1 i 2 wynosi 2.692.603,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.506.974,00 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 185.629,00 zł § 5. Dokonuje się zmiany rocznego limitu zobowiązań zawartego w § 3 ust 3 pkt b) Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/244/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: ?b)kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? do kwoty 2.506.974,00 zł? § 6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/244/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku ?Wydatki majątkowe budżetu? otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 7. 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. - 2. W wyniku zmian określonych w ust 1 załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/244/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku ? Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok? otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały § 8. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały - 2. W wyniku zmian określonych w ust 1 załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/244/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej? otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 9. Wprowadza się do Uchwały Budżetowej Nr XXXVIII/244/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku załącznik Nr 10a ? Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne?, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6a do niniejszej Uchwały § 10. Dokonuje się zmiany upoważnienia dla Wójta Gminy zawartego w § 11 ust 2 Uchwały Budżetowej Gminy Niedźwiedź Nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 18 stycznia 2010 roku, upoważnienie to otrzymuje brzmienie: ? Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach i kwotach jak w załączniku Nr 10 i 10a.? § 11. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą przyjmuje się prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr.7 § 12. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) W

dziale 754 rozdział 75412 ? wprowadzono wydatek w kwocie 26.189,00 zł w związku z przyznaną dotacją na realizację modernizacji remizy OSP, oraz zmniejszono wydatek w kwocie 26.189,00 zł na w/w cel ponieważ w budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczono środki ( środki własne gminy)

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2010 ROK w zł

Dział

Treść

Plan

dochody bieżące ogółem

z tego:

dochody majątkowe ogółem dotacje

z tego

dotacje

zadania finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 7 - 99.986,00 + 28.670,00

zadania finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 - 151.120,00

1 600

2 TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ Dotacja celowa z powiatu na zad.inwest.na podst.porozumień ? zad. ?Wyk.dok.techn. budowy chodnika w Koninkach oś.Malarze? (§ 6620) Dotacja celowa z powiatu na zad.inwest.na podst.porozumień ? zad. ?Wyk.zatoki autobusowej w Podobinie? (§ 6620) Dotacja celowa z powiatu na zad.inwest.na podst.porozumień ? zad. ?Chodnik wzdłuż zabytk.muru okalającego park podworski w P.W. oraz bud.ośw.ulicznego w miejsc.N-dź, Konina i P.W.? (§ 6620) Dotacja celowa z powiatu na zad.inwest.na podst.porozumień ? zad. ?Chodnik wraz z oświetleniem w centrum Podobina.? (§ 6620) Dotacja celowa z powiatu na zad.inwest.na podst.porozumień ? zad. ?Chodnik wraz z oświetleniem w centrum Podobina.? (§ 6629) Środki pozyskane z innych źródeł (PROW)- zad. ?Chodnik wzdłuż zabytk.muru okalającego park podworski w P.W. oraz bud.ośw.ulicznego w miejsc.N-dź, Konina i P.W.? (§ 6298) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) ? modernizacja dróg rolniczych (§ 6260)

3 - 99.986,00 + 28.670,00

4

5

8 + 51.134,00 + 28.670,00

+ 106.903,00 - 258.023,00

+ 20.000,00 + 20.000,00 + 90.507,00 + 90.507,00 - 106.903,00 + 106.903,00 - 258.023,00 106.903,00 106.903,00 + 90.507,00 + 20.000,00

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

+ 106.903,00 + 18.860,00 258.023,00

-

+ 18.860,00 + 18.860,00 1 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację garaży OSP ? Program ?Małopolskie Remizy? (§6300) OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ? Narodowa Agencja Programu ?Uczenie się przez całe życie? Program Comenius ? realizowany przez Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu (§ 2701) Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ? Narodowa Agencja Programu ?Uczenie się przez całe życie? Program Comenius ? realizowany przez Gimnazjum w Niedźwiedziu (§ 2701) POMOC SPOŁECZNA + 128.000,00 + 64.000,00 + 64.000,00 - + 64.000,00 + 26.189,00 + 26.189,00 + 128.000,00 + 128.000,00 + 26.189,00 + 26.189,00 + 26.189,00 + 26.189,00 3 4 5 6 7 8 9

+ 64.000,00 + 64.000,00

+ 64.000,00

852

Dotacja celowa na real..zad.bieżących z zakr.adm.rząd.- świadczenia rodzinne (§ 2010) Dotacja celowa na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd. ? składki na uezp.zdrowotne (§ 2010) - 553,00 + 553,00 - 553,00 + 553,00 + 553,00 OGÓŁEM ZMIANY + 54.203,00 + + - 73.797,00 + - 151.120,00 553,00

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 2

128.000,00

128.000,00

77.323,00

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2010 ROK w zł

Dział Rozdz

Nazwa

Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: dotacje świadczenia wydatki na wypłaty obsługa na na rzecz programy z tytułu długu zadania osób finansowane poręczeń bieżące fizycznych z udziałem i gwaranc środków, ji o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia wydatki i składki od związane nich naliczane z realizacją ich statutowych zadań

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 9 10 11 12 13 14 15 16 + 300.000,00 + 300.000,00 17

1 010

2

3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 + 351.460,00

5

6

7

8

+ + 351.460,00 351.460,00 + + 351.460,00 351.460,00

01010 Infrastruktura + wodociągowa i sanitacyjna 351.460,00 wsi 600 TRANSPORT + + + 141.897,00 +

+ + 159.690,00 - 382.219,00 Strona 1

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne

301.587,00 141.897,00 + 514.306,00 -

141.897,00 + 101.962,00

159.690,00 + + 514.306,00 514.306,00 -

+ + 101.962,00 273.914,00 101.962,00 + 61.195,00 + 97.600,00 + 97.600,00 + 39.935,00 + 39.935,00

- - 375.876,00 - 382.219,00 375.876,00 + + 21.260,00 21.260,00 + + 97.600,00 97.600,00 + + 97.600,00 97.600,00

- + 39.935,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE + 3.500,00 + 3.500,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne + 3.500,00 + 3.500,00 + 26.189,00 -

+ 3.500,00

-

+ 3.500,00

-

-

+ 3.500,00 -

-

+ 3.500,00 + 128.000,00

-

-

+ + 26.189,00 26.189,00 - 26.189,00 - 26.189,00

75412 Ochotnicze straże pożarne - 26.189,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja

+ + 139.760,00 128.000,00 + 75.760,00 + 64.000,00 + 64.000,00 + 64.000,00 -

+ + 11.760,00 11.760,00 + + 11.760,00 11.760,00 -

- + 64.000,00 - + 64.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA 85212 ZADANIA ZLECONE Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 ZADANIA ZLECONE

+ 2.500,00 + 2.500,00 - 553,00 - 553,00

+ 536,00 - 17,00

+ 536,00 - 17,00 -

+ 1.964,00 - 536,00

+ 553,00

+ 553,00

+ 553,00

+ 553,00

-

-

Strona 2

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi OGÓŁEM ZMIANY + 2.500,00 + 2.500,00 + 2.500,00

900

- 3.500,00 - 3.500,00

- 3.500,00

-

- 3.500,00

- 3.500,00 - 3.500,00

- 3.500,00

+ 536,00

- 3.500,00 + 141.897,00 + 1.964,00 + 128.000,00 + + 620.510,00 - 82.219,00 620.510,00

+ + + 142.433,00 892.907,00 272.397,00

1. Objaśnienia do zmian w planie wydatków W dziale 754 rozdział 75412 ? wprowadzono wydatek w kwocie 26.189,00 zł w związku z przyznaną dotacją na realizację modernizacji remizy OSP, oraz zmniejszono wydatek w kwocie 26.189,00 zł na w/w cel ponieważ w budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczono środki ( środki własne gminy)

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 rok w zł

§

Wyszczególnienie PRZYCHODY BUDŻETU

Kwota + 838.704 + 838.704

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu

1. Stan przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą

Dochody Wydatki Deficyt Przychody budżetu 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 992 ROZCHODY BUDŻETU z tego: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w ING Bank Śląski Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany 23.072.403,87 25.765.006,87 2.692.603,00 3.754.350,00 2.506.974,00 1.247.376,00

1.061.747,00 149.400,00 155.591,00 62.500,00 90.318,00 29.964,00 47.389,00 13.150,00 93.603,00 Strona 1

- kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w ING Bank Śląski - kredyt w ING Bank Śląski - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - pożyczka w WFOŚiGW

98.294,00 35.178,00 52.260,00 147.000,00 13.698,00 20.000,00 53.402,00

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2010 ROK w zł

Wyszczególnienie Dz. Rozdz.

Plan Uchwała Rady Korekta Korekta Gminy planu planu XLIII/273/10 Zarządz. Uchwała z 23.06.2010 Wójta (od Rady Gminy 24.06.10 do z 16.08.10 16.08.10) 4 2.213.931 2.213.931 2.181.771 15.482 16.678 1.750.456 5 6 + 351.460 + 351.460 + 329.841 + 12.512 + 9.107 + 159.690

Plan po zmianach

1 010

2

3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7 2.565.391 2.565.391 2.511.612 15.482 16.678 12.512 9.107 1.910.146

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: § Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w P.W. i Koninie wraz z wyposażeniem uzdatniania wody w P.W. § Wodociąg P.W. ? oś.Malarze (dokumentacja) § Wodociąg P.W. ? oś.Groń (dokumentacja) § Ujęcie denne ? wodociąg Konina § Ujęcie denne ? wodociąg P.W.-Koninki TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 w tym: § chodniki wraz z oświetleniem w centrum Podobina Gm.Niedźwiedź gwarancją bezpieczeństwa jej mieszkańców § chodnik wzdłuż zabytkowego muru okalającego park podworski w P.W. oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Niedźwiedź, Konina i Poręba Wielka § chodnik Koninki od parkingu do oś.Malarze (dokumentacja) § zatoka autobusowa w Podobinie Drogi publiczne gminne

564.974 564.974 -

+ 514.306 + 419.719

1.079.280 564.974 419.719

+ 57.340 + 37.247 57.340

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

- 375.876 769.819 60017 w tym: § chodnik w Koninkach § droga Godki w Podobinie § droga Rusnaki II w Porębie Wielkiej § droga Nowe Gliniska w Niedźwiedziu § chodnik wzdłuż zabytkowego muru okalającego park podworski w P.W. oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Niedźwiedź, Konina i Poręba Wielka § droga Krężele w Niedźwiedziu § droga Moskały w Podobinie etap III § droga Koninki § droga Belweder § przepust oś.Szwaje-Cieuchy w Niedźwiedziu § chodnik P.W. Drogi wewnętrzne 56.260 2 1 60078 § droga rolnicza nad oś.Kaciki w P.W. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: § droga Natanki w Koninie § droga Woźne-Majerze w Koninie § droga Moskały w Niedźwiedziu § droga Jopki w Porębie Wielkiej § droga Talarki w Koninie § droga Lipówka w Podobinie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: § modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w P.W § modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w P.W. ( winda) § zakup gruntu w Podobinie ADMINISTRACJA PUBLICZNA 196.

500 163.000 63.000 100.000 + 97.600 196.500 + 97.600 260.600 63.000 100.000 97.600 w tym: § droga rolnicza Groń-boczna w P.W. 3 17.500 4 17.500 380.663 66.643 66.670 64.350 61.000 61.000 61.000 163.000 + 97.600 5 6 17.500 7 38.760 380.663 66.643 66.670 64.350 61.000 61.000 61.000 260.600 8.000 15.000 56.100 66.100 419.719 99.900 50.000 45.000 10.000 35.000 - 419.719 37.247 393.943 8.000 15.000 56.100 66.100 -

+ 21.000 120.900 50.000 45.000 10.000 12.000 10.843

+ 12.000 + 10.843 + 21.260

+ 21.260

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 2

750 75023 Urzędy gmin w tym: § programy komputerowe § modernizacja budynku UG § kserokopiarka § piec gazowy ? UG BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75412 w tym: § dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego) Ochotnicze straże pożarne 66.700 w tym: § modernizacja budynku OSP 801 80101 Szkoły podstawowe 80104 w tym: § hala sportowa przy ZSiG w P.W. § szkolny plac zabaw przy ZPO w Podobinie § szkolny plac zabaw przy ZSiG w Niedźwiedziu § szkolny plac zabaw przy ZPO w Koninie § budynek szkoły w Koninie Przedszkola w tym: § modernizacja budynku Przedszkola w P.W. (dokumentacja) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 52.500 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 w tym: § wniesienie wkładów do spółki ?Górna Raba? sp. z o.o. 3 1 90003 Oczyszczanie miast i wsi Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany 20.000 20.000 Strona 3 25.000 4 25.000 5 6 25.000 7 25.000 52.500 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 11.760 66.700 489.826 434.635 32.635 134.000 134.000 134.000 55.191 55.191 + 11.760 + 11.760 66.700 501.586 446.395 32.635 134.000 134.000 134.000 11.760 55.191 55.191 66.700 5.000 5.000 5.000 5.000 196.500 28.000 130.500 20.000 18.000 71.700 196.500 28.000 130.500 20.000 18.000 71.700

90004 w tym: § zakupy inwestycyjne (pojemniki na śmieci) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § zakupy inwestycyjne (ciągnik ogrodowy) OGÓŁEM

20.000 7.500 7.500 4.937.913 + 620.510

20.000 7.500 7.500

5.558.423

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK

Dz. Rozdz. 600

§

Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody + 139.177

Wydatki + 139.177

60014 6620

Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 139.177 + 32.274

6629 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majątkowe OGÓŁEM

+ 106.903 + 139.177 + 139.177 + 139.177 + 139.177

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK ? PO ZMIANACH

Rozdział 600 60014

§

Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe

Dochody 246.080 246.080 139.177

Wydatki 246.080

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6629 60014 921 Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majątkowe w tym: na programy finan..z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 2320 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje OGÓŁEM

106.903 246.080 246.080 106.903 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

250.880

250.880

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZMIANY W WYDATKACH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w zł

Lp

Program

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy + 300.000 - 124.196 Środki PROW 258.023 258.023

1 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Poręba Wielka i Konina wraz z wyposażeniem uzdatniania wody w Porębie Wielkiej 2 Budowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru kamiennego okalającego park podworski w Porębie Wielkiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Niedźwiedź, Konina i Poręba Wielka Razem zmiany

Urząd Gminy Niedźwiedź Urząd Gminy Niedźwiedź

2010 2010

+ 300.000 - 382.219

- 82.219

+ 175.804

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PO ZMIANACH w zł

Lp

Program

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 (3.033.955) Środki budżetu gminy Środki PROW 1.530.104 341.178

1 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Poręba Wielka i Konina wraz z wyposażeniem uzdatniania wody w Porębie Wielkiej 2 Chodniki wraz z oświetleniem w centrum Podobina gm. Niedźwiedź gwarancją bezpieczeństwa jej mieszkańców Razem

Urząd Gminy Niedźwiedź Urząd Gminy Niedźwiedź

2010 2010

2.478.971 554.984

948.867 213.806

3.033.955

1.162.673

1.871.282

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w zł

Lp

Program

Jednostka organizacyjna Okres realizacji realizująca program programu Urząd Gminy Niedźwiedź 2011

Wysokość wydatków w 2010

Wysokość wydatków w 2011

Wysokość wydatków w 2012

Łączne nakłady finansowe

1 Wniesienie wkładów do spółki ?Gorczańskie Wody Termalne? ? budowa kompleksu basenów w Porębie Wielkiej Łączne nakłady finansowe: w tym: Środki budżetu Gminy 2 Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum Poręby Wielkiej Łączne nakłady finansowe: w tym: Środki budżetu Gminy Środki PROW 3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemu grzewczego budynku Przedszkola w Porębie Wielkiej Łączne nakłady finansowe: w tym: Środki budżetu Gminy Środki MRPO OGÓŁEM

Urząd Gminy Niedźwiedź 2011 -

300.000 300.000 751.880 289.658 462.222

300.000 300.000 751.880 289.658 462.222

Urząd Gminy Niedźwiedź

2010 - 2011 5.904 5.904 5.904 350.249 144.601 205.648 1.402.129 356.153 150.505 205.648 1.408.033

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Lp I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 II DOCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie

2009 19.949.768 18.154.628 1.473.534 867.927 58.886 10.907.248 3.833.872 681.760 331.401 1.795.140 62.537 82 1.692.558 39.963 2.612.055 1.806.981

2010 23.072.404 20.323.190 1.587.532 857.682 59.259 12.044.159 4.296.831 464.932 1.012.795 2.749.214 65.253 705.776 1.978.185 3.754.350 700.000

2011 20.412.488 19.698.604 1.616.404 861.208 60.064 12.037.812 3.652.730 450.465 1.019.921 713.884 46.014

2012 18.937.233 18.891.219 1.640.650 869.820 60.964 12.037.812 3.689.257 457.221 135.495 46.014 46.014

2013 18.879.406 18.833.392 1.665.259 878.518 61.574 12.037.812 3.726.149 464.080 46.014 46.014

2014 18.958.009 18.911.995 1.690.238 887.303 62.190 12.037.812 3.763.411 471.041 46.014 46.014

2015 19.037.557 18.991.543 1.715.592 896.176 62.812 12.037.812 3.801.045 478.106 46.014 46.014

2016 19.118.063 19.072.049 1.741.326 905.138 63.440 12.037.812 3.839.055 485.278 46.014 46.014

w tym: dochody bieżące Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje Pozostałe dochody Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej PRZYCHODY BUDŻETU

w tym: dochody majątkowe

667.870

2.1 Kredyty zaciągnięte 2.1.1 w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) Wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 2.2 budżetu wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych Kredyt planowany w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) 2.3 2.3.1 Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

805.074

1.247.376

1.806.974

Strona 1

OGÓŁEM POZYCJA I i II 1 III. WYDATKI BUDŻETU 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 wydatki bieżące w tym: koszty obsługi długu (odsetki) od zaciągniętych pożyczek od zaciągniętych kredytów od planowanych kredytów wydatki majątkowe 2

22.561.823 3 20.372.392 16.536.419 15.990 308.536 3.835.973 3.835.973 39.963 -

26.826.754 4 25.765.007 20.206.584 20.528 582.057 38.107 5.558.423 5.558.423 3.033.955 255.000 255.000 1.061.747 53.402 1.008.345 289.475

20.412.488 5 19.184.695 17.776.662 502.095 58.344 1.408.033 1.408.033 1.108.033 30.000

18.937.233 6 17.935.250 17.584.818 421.787 52.044 350.432 350.432

18.879.406 7 17.922.581 17.624.116 356.067 45.741 298.465 298.465

18.958.009 8 18.001.184 17.800.657 291.571 39.442 200.527 200.527

19.037.557 9 18.080.732 17.978.963 227.471 33.141 101.769 101.769

19.118.063 10 18.161.238 18.159.052 163.174 26.839 2.186 2.186

w tym: wydatki inwestycyjne w tym: wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE 3.7 spłata poręczeń 3.7.1 w tym: spłata poręczeń udzielonych samorządowym osobom prawnym realiz.zad.j.s.t. z wykorzystaniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 IV ROZCHODY BUDŻETU 4.1 spłata zaciągniętych pożyczek 4.2 spłata zaciągniętych kredytów 4.2.1 w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) 4.3 spłata planowanych kredytów 4.3.1 w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 1 3) UMORZENIE POŻYCZEK OGÓŁEM poz. 3.2+3.3+3.4+3.7+IV OBCIĄŻENIE BUDŻETU ? SUMA 3.2+3.3+3.4+3.7+4.1+4.2+4.3- 3.7.1 4.2.1-4.3.1 V STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU

942.055 114.408 827.647

1.227.793 1.047.095

1.001.983 821.285

956.825 776.127

956.825 776.127

956.825 776.127

956.825 776.127

180.698

180.698

180.698

180.698

180.698

180.698

1.266.581 1.266.581 9.631.051

1.957.439 1.702.439 10.742.081 6.506.127

1.818.232 1.818.232 8.953.849 5.459.032

1.475.814 1.475.814 7.478.035 4.637.747

1.358.633 1.358.633 6.119.402 3.861.620

1.287.838 1.287.838 4.831.564 3.085.493

1.217.437 1.217.437 3.614.127 2.309.366

1.146.838 1.146.838 2.467.289 1.533.239

5.1 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

z tytułu zaciągniętych pożyczek z tytułu zaciągniętych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) z tytułu planowanych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) 2

342.877 6.814.472 -

1.806.974 4

1.626.276

1.445.578

1.264.880

1.084.182

903.484

722.786

1 Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

3

5

6

7

8

9

10 Strona 2

5.4 5.5 5.6

z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów z tytułu odsetek od planowanych kredytów SALDO ZADŁUŻENIA 5.1+5.2+5.3-5.2.1-5.3.1

20.528 2.453.174 7.157.349

2.125.715 303.265 8.313.101 7,38 36,03

1.623.620 244.921 7.085.308 8,91 34,71

1.201.833 192.877 6.083.325 7,79 32,12

845.766 147.136 5.126.500 7,20 27,15

554.195 107.694 4.169.675 6,79 21,99

326.724 74.553 3.212.850 6,39 16,88

163.550 47.714 2.256.025 6,00 11,80

VI WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA z art.169 ustawy o finansach publicznych z art.170 ustawy o finansach publicznych

6,35 35,89

- Umorzenia: a) Umorzenie pożyczki 11.01.2010 roku na zad.?Kanalizacja miasta M.Dolna ? łącznik kanalizacji sanitarnej w Gminie Niedźwiedź z istniejącą kanalizacją w Mieście M.Dolna wraz z przyłączami? w wysokości 75.000,00 zł ( decyzja EAKR5/421-1/1308/2009 z dn.16.12.2009) b) Umorzenie pożyczki 11.01.2010 roku na zad.? Kanalizacja sanitarna we wsi Niedźwiedź, Podobin ( etap II-prawobrzeżna częśc) i wsi P.W. (rejon GPN)? w wysokości 214.475,11 zł ( decyzja EAKR5/421-1/1307/2009 z dn.16.12.2009) - Poręczenia: a) kredyt w wysokości 255.000,00 zł w BS Mszana Dolna o/Niedźwiedź zaciągnięty przez Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu na realizację zadania w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013. Termin spłaty kredytu 31.12.2010 r. b) kredyt w wysokości 30.000,00 zł w BS Mszana Dolna zaciągnięty przez Stowarzyszenie ?Piękna Ziemia Gorczańska? na realizację zadania w ramach działania 4.3.1 ?Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja? w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013. Termin spłaty kredytu 31.12.2011 r.

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU w zł

Lp I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 II 2.1 2.1.1 2.2 DOCHODY BUDŻETU Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje Pozostałe dochody Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

2017 19.197.426 19.151.412 1.767.445 914.189 64.391 12.037.812 3.877.445 490.130 46.014 46.014

2018 19.297.110 19.251.096 1.793.957 923.331 65.357 12.037.812 3.935.607 495.032 46.014 46.014

2019 19.398.216 19.352.202 1.820.866 932.564 66.337 12.037.812 3.994.641 499.982 46.014 46.014

2020 19.500.769 19.454.755 1.848.179 941.890 67.332 12.037.812 4.054.560 504.982 46.014 46.014

w tym: dochody bieżące

w tym: dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

PRZYCHODY BUDŻETU Kredyty w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) Wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych Kredyt planowany w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3)

2.3 2.3.1 Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany Strona 1

OGÓŁEM POZYCJA I i II 1 III. WYDATKI BUDŻETU 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 wydatki bieżące w tym: koszty obsługi długu (odsetki) od zaciągniętych pożyczek od zaciągniętych kredytów od planowanych kredytów wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne w tym: wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE spłata poręczeń w tym: spłata poręczeń udzielonych samorządowym osobom prawnym z wykorzystaniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 IV ROZCHODY BUDŻETU 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 spłata zaciągniętych pożyczek spłata zaciągniętych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) spłata planowanych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) UMORZENIE POŻYCZEK OGÓŁEM poz. 3.2+3.3+3.4+3.6+IV OBCIĄŻENIE BUDŻETU ? SUMA 3.2+3.3+3.4+3.7+4.1+4.2+4.3-3.7.1-4.2.1-4.3.1 2

19.197.426 3 18.240.605 18.159.052 98.875 20.538 81.553 81.553

19.297.110 4 18.679.995 18.340.942 45.695 14.238 339.053 339.053

19.398.216 5 18.966.819 18.524.651 16.350 7.938 442.168 442.168

19.500.769 10 19.250.077 18.895.744 2.630 5.000 354.333 354.333

956.821 776.123

617.115 436.417

431.397 250.699

250.692 70.000

180.698 1.076.234 1.076.234 V STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 1.391.055

180.698 677.048 677.048 714.007 320.699

180.698 455.685 455.685 258.322 70.000 -

180.692 258.322 258.322 -

5.1 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

z tytułu zaciągniętych pożyczek z tytułu zaciągniętych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust kt 2 ir.woju Obszarów Wiejksich nięty przez Stowarzyszenie " Gminne Centrum Kultury w Niedź 3) z tytułu planowanych kredytów w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust 3) 2

757.116

542.088

361.390

180.692

-

1 Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

3

4

5

6 Strona 2

5.4 5.5 5.6

z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów z tytułu odsetek od planowanych kredytów SALDO ZADŁUŻENIA 5.1+5.2+5.3-5.2.1-5.3.1

64.675 27.176 1.299.204

18.980 12.938 682.089 3,51 3,53

2.630 5.000 250.692 2,35 1,29

1,32 -

VI WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA z art.169 ustawy o finansach publicznych z art.170 ustawy o finansach publicznych

5,61 6,77

Id: WEVOB-JOTGT-FEDFL-TFDZK-UMIGV. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.63.487

  uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku.

 • DZ. URZ. 2011.277.2262

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Niedźwiedź liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.3004

  uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/12 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie :programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź

 • DZ. URZ. 2011.433.4096

  uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. 2011.35.310

  uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2009r. Nr XXXVI/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Powiadomienie Urzędu Pracy o zwolnieniach

  Czy Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek udzielenia informacji dotyczącej zawiadomienia przez pracodawcę o planowanych zwolnieniach grupowych? Jeżeli nie to w jaki sposób (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.507.3777

  uchwala nr XLIII/313/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3776

  uchwala nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego ? Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie? i nadania statutu jednostce.

 • DZ. URZ. 2010.507.3775

  uchwala nr XLVII/407/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Bochni.

 • DZ. URZ. 2010.506.3774

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miechowie

 • DZ. URZ. 2010.506.3773

  uchwala nr LIV/410/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 września 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Skała


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.