Logowanie

DZ. URZ. 2010.507.3780

Tytuł:

uchwala nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-30
Organ wydający:Rada Gminy Polanka Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 507 pozycja: 3780
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XLI/231/10 RADY GMINY POLANKA WIELKA z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok. Na podstawie art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielk uchwala: § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Polanka Wielka na 2010 rok o kwotę 22.725,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.725,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Polanka Wielka na 2010 rok o kwotę 22.725,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują: 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.238,00 złotych ? z czego: a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 7.150,00 złotych, w tym: - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 7.150,00 złotych, b) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.900,00 zł c) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 19.988,00 zł 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.487,00 złotych ? z czego: - na wydatki inwestycyjne o kwotę 2.487,00 złotych, w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej zwiększenie i zmniejszenie na kwotę 254.693,14 złotych § 3. 1. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się prognozę długu Gminy Polanka Wielka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.472.401,70 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł, b) wolnych środków w kwocie 172.401,70 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 678.733,70 zł. § 5. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/224/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczący limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanka Wielka w roku 2010 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010 roku dotyczący dochodów z tytułu opłat i kar oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. W uchwale budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1,2,3,4,5,6,7,8. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. Dochody

Lp. Dział 1 1. 2 600 Transport i łączność a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 3. 756

Nazwa-treść zwiększenie zmniejszenie 3 4 30,00 30,00 30,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 1.350,00 1.350,00 300,00 1.000,00 50,00 259,00 259,00 250,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 9,00 9,00 9,00 5 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z dywidend (§ 0740)

4.

801

Oświata i wychowanie a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

9,00 19.988,00 19.988,00 16.989,80

-

5.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)

2.998,20

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Razem

2.000,00 2.000,00 2.000,00 25.734,00

3.009,00

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. Wydatki

Dział Rozdział 1 600 60016 2 Transport i łączność Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące, z tego

Nazwa-treść 3

Korekta planu zwiększenie 4 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 254.943,14 254.943,14 254.693,14 254.693,14 250,00 250,00 19.988,00 19.988,00 19.988,00 19.988,00 4.487,00 4.487,00 4.487,00 4.487,00 286.318,14 zmniejszenie 5 254.693,14 254.693,14 254.693,14 254.693,14 8.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 263.593,14

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej? b) wydatki bieżące, z tego - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność a) wydatki bieżące, z tego - wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Budowa kanalizacji sanitarnej? 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, z tego - wydatki na dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność a) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Rozbiórka istniejącego fundamentu pomnika wraz z budową nowego? Razem

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY POLANKA WIELKA NA 2010 ROK

A.

DOCHODY (A1 + A2) A 1 ? Dochody bieżące A 2 ? Dochody majątkowe

10.942.881,13 9.361.917,55 1.580.963,58 12.415.282,83 9.330.472,25 3.084.810,58 -1.472.401,70 1.978.733,70 wtym : 1.300.000,00 678.733,70 506.332,00 w tym : 506.332,00

B.

WYDATKI (B1+ B2) B 1- Wydatki bieżące B 2-Wydatki majątkowe

C. D.

DEFICYT ( A ? B ) PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. KREDYT 2. NADWYŻKA BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH 3. INNE ( WOLNE ŚRODKI )

E.

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. SPŁATA KREDYTÓW

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie I. 1. a b c d e 2. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1+2) Dochody bieżące, (a,e)w tym: - udziały w podatku dochodowym - podatki i opłaty lokalne subwencje dotacje, w tym na: zadania zlecone i powierzone pozostałe dochody bieżące Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majatkowych II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. 2. 3. 4. 5. nadwyżka budżetowa - pożyczki - kredyty - papiery wartościowe wyemitowane przez gminę - inne (wolne środki) OGÓŁEM (poz. I + II) III. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (1+2) 1. 2. Wydatki bieżące,w tym: a) koszty obsługi długu (odsetki) Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. Spłata kredytów, pożyczek i obligacji 1.1 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w 2006 roku

2009 9.702.281,54 8.960.870,82 1.736.735,83 994.135,23 4.334.167,00 1.223.643,77 820.246,13 672.188,99 741 410,72 3.809,84 2.439.404,77 1.600.000,00 839.404,77

2010 10 942 881,13

2011

2012

2013

2014

10.628.666,65 12.692.003,47 9 400 000,00 9 500 000,00 10.560.600,17 9.400.000,00 9.500.000,00 1.900.000,00 940.000,00 4.600.000,00 870.000,00 790.000,00 2.250.600,17 2.131.403,30 300.000,00 300.000,00 1.850.000,00 1.800.000,00 950.000,00 880.000,00 800.000,00 960.000,00 890.000,00 810.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00

9 361 917,55 9.200.000,00 1.973.000,00 1.950.000,00 922.182,00 925.000,00 4.480.885,00 4.500.000,00 1 222 299,05 860.000,00 797.052,95 763.551,50 1.300.000,00 678.733,70 400.000,00 780.000,00 965.000,00 -

1.020.000,00 1.050.000,00

1.580.963,58 1.428.666,65 1.978.733,70 400.000,00

12.141.686,31 12 921 614,83 11.134.380,61 12 415 282,83 8.441.795,34 87.568,55 2.692.585,27 2.692.585,27 328.572,00 328.572,00 328.572,00 180 000,00

11.028.666,65 12.992.003,47 9 400 000,00 9 500 000,00 10.359.814,65 12.323.151,47 8.731.152,00 9.159.720,00 7.626.568,19 190.000,00 4.696.583,28 4.696.583,28 668.852,00 668.852,00 328.572,00 177.780,00 7.731.152,00 8.159.720,00 180.000,00 80 000,00 1.000.000,00 1 000 000,00 1.000.000,00 1 000 000,00 668.848,00 668.848,00 328.568,00 177.780,00 340.280,00 340.280,00 177.780,00

9 330 472,25 6.998.084,57 200.000,00 3 084 810,58 3.361.730,08 3 084 810,58 3.361.730,08 506 332,00 506.332,00 328.572,00 177.760,00 668.852,00 668.852,00 328.572,00 177.780,00

1.2 spłata kredytu na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa szkoły Podstawowej" w 2009 roku 1.3 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w 2010 roku V. SPŁATA RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI (razem) 416.140,55

686 332,00

162.500,00 868.852,00

162.500,00 858.352,00

162.500,00 848.848,00

162.500,00 420.280,00

VI. ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO VII WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 1) wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ust.o finan.publ. 2) wskaźnik procentowy długu

2.914.284,00

3.707.952,00 3.039.100,00

2.370.248,00

1.701.400,00 1.361.120,00

4,29% 30,04%

6,27% 33,88%

8,17% 28,59%

6,76% 18,68%

9,03% 18,10%

4,42% 14,33% Strona 1

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

jedn.art.170 ust.o finan.publ.

L.p I. 1. a b c d e 2.

Wyszczególnienie DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1+2) Dochody bieżące, (a,e)w tym: - udziały w podatku dochodowym - podatki i opłaty lokalne subwencje dotacje, w tym na: zadania zlecone i powierzone pozostałe dochody bieżące Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majatkowych

2009 9.702.281,54 8.960.870,82 1.736.735,83 994.135,23 4.334.167,00 1.223.643,77 820.246,13 672.188,99 741 410,72 3.809,84 2.439.404,77 1.600.000,00 839.404,77 -

2015

2016

2017 9 800 000,00 9.800.000,00 1.850.000,00 990.000,00 5.050.000,00 920.000,00 840.000,00 990.000,00 -

2018 9 900 000,00 9.900.000,00 1.880.000,00 1.000.000,00 5.100.000,00 930.000,00 850.000,00 990.000,00 9 900 000,00 9.559.720,00 8.559.720,00 40 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 340.280,00 340.280,00 177.780,00

9 600 000,00 9 700 000,00 9.600.000,00 9.700.000,00 1.750.000,00 1.800.000,00 970.000,00 900.000,00 820.000,00 980.000,00 910.000,00 830.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00

1.080.000,00 1.010.000,00

II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. 2. 3. 4. 5. nadwyżka budżetowa - pożyczki - kredyty - papiery wartościowe wyemitowane przez gminę - inne (wolne środki) OGÓŁEM (poz. I + II) III. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (1+2) 1. 2. Wydatki bieżące,w tym: a) koszty obsługi długu (odsetki) Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1. Spłata kredytów, pożyczek i obligacji 1.1 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w 2006 roku

9 800 000,00 9.459.720,00 8.459.720,00 50 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 340.280,00 340.280,00 177.780,00

12.141.686,31 9 600 000,00 9 700 000,00 11.134.380,61 9.259.720,00 9.359.720,00 8.441.795,34 87.568,55 2.692.585,27 2.692.585,27 328.572,00 328.572,00 328.572,00 8.259.720,00 8.359.720,00 70 000,00 60 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 340.280,00 340.280,00 177.780,00 340.280,00 340.280,00 177.780,00

1.2 spłata kredytu na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa szkoły Podstawowej" w 2009 roku 1.3 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w 2010 roku V. SPŁATA RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI (razem) 416.140,55

162.500,00 410.280,00

162.500,00 400.280,00

162.500,00 390.280,00

162.500,00 380.280,00

VI. ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO VII WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 1) wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ust.o finan.publ. 2) wskaźnik procentowy długu jedn.art.170 ust.o finan.publ.

2.914.284,00

1.020.840,00 680.560,00

340.280,00

-

4,29% 30,04%

4,27% 10,63%

4,13% 7,02%

3,98% 3,47%

3,84% 0,00%

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 2

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Program-jego cel i zadania

Jednostka Okres Łączne nakłady organizacyjna realizacji finansowe realizująca programu program Urząd Gminy Polanka Wielka 2006 ? 2010

Wysokość wydatków w roku 2010

Wysokość wydatków w roku 2011 -

Wysokość wydatków w roku 2012 -

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej , wtym: -środki własne -środki z MRPO 2. Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka, w tym : -środki własne -środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej - inne fundusze europejskie

3.839.892,10 992.743,28 2.589.384,42 796.873,90 1.250.507,68 195.869,38

Urząd Gminy Polanka Wielka

2007 ?2015

19.339.354,00

51.184,10 3.191.074,33 4.705.974,16

6.059.095,62 3.582.716,85 9.697.541,53

28.537,20 1.689.063,43 2.525.179,98 1.428.666,65 2.131.403,30 22.646,90 -

3. Odnowa Centrum Polanki Wielkiej ? zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej i Przedszkolu w Polance Wielkiej w tym : - środki własne - środki funduszy europejskich 4. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w tym: - środki własne

Urząd Gminy Polanka Wielka

20092010

544.679,00 539.189,00 231.380,00 307.809,00 5.490,00 -

Urząd Gminy Polanka Wielka

2010-2015

580.000,00 580.000,00

40.000,00

80.000,00 80.000,00

40.000,00 40.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.

Lp. Program ? jego Jednostka organizacyjna cel i zadania realizująca program

Okres realizacji Łączne nakłady programu finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy Środki UE

Wysokość wydatków w roku 2010

1.

?Równe szanse ? Szkoła Podstawowa dobry start? w Polance Wielkiej

2009-2010

311.708,38

- 152.032,39

152.032,39

Wydatki inwestycyjne na programy realizowane w ramach działania 313,322,232 ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program ? jego cel Jednostka organizacyjna i zadania realizująca program

Okres realizacji Łączne nakłady programu finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy Środki UE

Wysokość wydatków w roku 2010

1.

?Odnowa centrum Urząd Gminy w Polance Polanki Wielkiej? Wielkiej

2009-2010

542.193,20

231.380,00 307.809,00

539.189,00

Wydatki inwestycyjne na programy realizowane w ramach osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Lp.

Program ? jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy

Wysokość wydatków Środki UE w roku 2010

1.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej

Urząd Gminy w Polance Wielkiej

2006-2010

3.839.892,10

796.873,90 195.869,38

992.743,28

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1

Lp. Program ? jego cel Jednostka organizacyjna i zadania realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy Środki UE

Wysokość wydatków w roku 2010

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

1.

?Pokonaj trudności Gminny Ośrodek Pomocy dzięki aktywności? Społecznej w Polance Wielkiej

2010-2012

387.906,22

16.257,05 100.114,71

116.371,76

Wydatki inwestycyjne na programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I ? gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 ? gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Lp.

Program ? jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy Środki UE

Wysokość wydatków w roku 2010

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przeciszów i Polanka Wielka

Urząd Gminy w Polance Wielkiej

2009-2012

7.822.397,46

28.537,20 22.646,90

51.184,10

Wydatki bieżące na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5

Lp. Program ? jego Jednostka organizacyjna cel i zadania realizująca program

Okres realizacji Łączne nakłady programu finansowe

Wysokość wydatków w roku 2010 Środki budżetu gminy Środki UE - 19.988,00

Wysokość wydatków w roku 2010

1.

Muzyczny angielski

Przedszkole w Polance Wielkiej

2010-2011

39.348,00

19.988,00

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy POlanka Wielka w roku 2010

Dział Rozdział Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek Dla jednostek spoza sektora finansów sektora finansów publicznych publicznych 5 896,00 896,00 6 -

1 050

2 05095

3 Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność

4

Dotacja celowa (bieżące) 150 15011 600 60014 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa (bieżące) Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansowądla jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje 754 75405 801 80104 803 80395 852 85220 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Dotacja celowa (bieżące) Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa (bieżące) Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja podmiotowa Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego (bieżące) 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa Razem Ogółem dotacje 950.777,00 złotych - dotacje celowe:: 683.177,00 złotych, z tego: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących ? 88.177,00 złotych - dotacje celowe inwestycyjne-600.000,00 złotych - dotacje podmiotowe : 262.600,00 złotych

896,00 7.281,00 7.281,00 7.281,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

-

2.000,00

-

259.600,00 169.600,00 169.600,00 90.000,00 90.000,00 950.777,00

-

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku

Lp. I. 1. 1.1

Wyszczególnienie Pozostałość środków z GFOŚ i GW § 0970 ? wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział Rozdział Dochody Wydatki 900 900 90019 90011 3080,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.1.1 Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Razem środki dyspozycyjne na 2010 rok II. Wydatki ogółem na: 900 90002

5.080,24 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.080,24 5.080,24

1/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Osowska

Id: LARZS-GBXCL-CGEFX-HUEXT-KNTHT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.184.1203

  uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. 2010.664.5542

  uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.

 • DZ. URZ. 2010.228.1508

  uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/15/02 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale gminy Polanka Wielka na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2011.610.7249

  uchwała nr XI /70/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2010.184.1202

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Polance Wielkiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.507.3779

  uchwala nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.507.3778

  uchwala nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.507.3777

  uchwala nr XLIII/313/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3776

  uchwala nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego ? Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie? i nadania statutu jednostce.

 • DZ. URZ. 2010.507.3775

  uchwala nr XLVII/407/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Bochni.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.