Logowanie

DZ. URZ. 2010.507.3782

Tytuł:

uchwała nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-30
Organ wydający:Rada Gminy Raba Wyżna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 507 pozycja: 3782
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR L/430/2010 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok. Na podstawie art . 211,art.212, art. 237 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zmianami /oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami / - RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje : § 1. Zwieksza się w budżecie gminy plan dochodów o kwotę 169 090,43 zł., w tym : a) dochody bieżące o kwotę 150 671,07zł., b) dochody majątkowe o kwotę 18 419,36zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 169 090,43 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . 2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują : 1)zwiększenie wydatków bieżacych o kwotę 143 270,06 zł., z czego wydatków bieżacych jednostek budżetowych o kwotę 143 270,06 zł. ? w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3 000 zł., b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych o kwotę 140 270,06 zł. 2)zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 325 705,95 zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 325 705,95 zł . 3)zmniejszenie wydatków majatkowych o kwotę 299 885,58 zł., w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 243 905,58 zł. § 3. Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i rodzajami wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały . § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały . § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem nr 5 do n iniejszej uchwały . § 6. Dokonuje się zmian limitów dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1. Dochody budżetu stanowi kwota 38 187 822,28 zł., w tym: 1)dochody bieżące 33 476 129,34 zł., 2)dochody majątkowe 4 711 692,94 zł. 2. Wydatki budżetu stanowi kwota 40 697 842,51 zł., w tym : 1)wydatki bieżące 31 845 099,14 zł., 2)wydatki majątkowe 8 852 743,73 zł. 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 510 020,23 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów . 4. Przychody budżetu wynoszą 5 761 381,23 zł. i pochodzą : a) z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł., b) z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 961 381,23 zł. 5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 251 361,00 zł. i związane są ze : a) spłatą pożyczek w wysokości 100 364,00 zł., b) spłatą kredytów w wysokości 3 150 997,00 zł. § 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna .

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. DOCHODY :

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TREŚĆ Dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030) Dochody majątkowe - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) (§ 6308) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (§ 6330)

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 355 980,00 55 980,00 55 980,00 300 000,00 300 000,00 7 401,01 7 401,01 7 401,01 30 595,00 12 290,06 12 290,06 18 304,94 18 304,94 30 000,00 30 000,00 30 000,00 45 000,00 45 000,00 468 976,01 299 885,58 299 885,58 243 905,58 55 980,00 299 885,58

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące - Wpływy z różnych odchodów - rozliczenie z lat ubiegłych (§ 0970)

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące - Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Dochody majątkowe - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)

758

RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów - nagroda (§ 0970) OGÓŁEM :

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. WYDATKI :

Dział, rozdział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

TREŚĆ

ZWIEKSZENIA 355 980,00

ZMNIEJSZENIA 299 885,58 243 905,58 243 905,58 243 905,58

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące W tym: (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dot. drogi w Sieniawie T15) Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym: (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym : (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : (1.2) wydatki związane z realizacją zadań stautowych 80110 Gimnazja Wydatki bieżące W tym : (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM :

355 980,00 55 980,00 55 980,00 55 980,00 300 000,00 300 000,00 7 401,01 7 401,01 7 401,01 7 401,01 30 595,00 30 595,00 12 290,06 12 290,06 12 290,06 18 304,94 18 304,94 75 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 3 000,00 42 000,00 468 976,01

55 980,00

55 980,00 55 980,00

299 885,58

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I RODZAJAMI WYDATKÓW

Dział, rozdział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TREŚĆ

ZWIĘKSZENIA 145 000,00 145 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 70 000,00 70 000,00

ZMNIEJSZENIA

60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 149 200,00 149 200,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.

2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM :

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA NA ROK 2010

Dz., rozdz. Zwiększenie Zmniejszenie 600 60016 370 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 750 75023 7 401,01 7 401,01 7 401,01 7 401,01 18 304,94

TREŚĆ

Zadanie

299 885,58 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 243 905,58 Drogi publiczne gminne 243 905,58 Wydatki majątkowe 243 905,58 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 980,00 Usuwanie skutków klęsk żwyiołowych 55 980,00 Wydatki majątkowe 55 980,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 299 885,58 OGÓŁEM : Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy w Sieniawie oraz wymiana instalacji wodociągowej Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Zwiększenie - utwardzenie placu koło ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej 70 000 zł. Zmniejszenie - przebudowa "Centrum wsi w Sieniawie" - 243 905,58 zł. Zwiększenie - odbudowa dróg po powodzi - droga gminna w Podsarniu "Do Zagrody" - 150 mb, Droga gminna w Skawie - "Linkworówka - Koskówka" - 190 mb Zmniejszenie - odbudowa dróg po powodzi - droga gminna w Sieniawie tzw. T-15

60078

754

75412

18 304,94 18 304,94 18 304,94 395 705,95

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. ZMIANY W WYDATKACH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program 3 Urząd Gminy GOPS Szkoły podstawowe i Gimnazja Urząd Gminy

Okres realizacji programu 4 2009-2010 2010-2012 2009-2011

Łączne nakłady finansowe 5 384 842,00 586 998,85 1 259 668,10

Wysokość wydatków Wysokość wydatków w roku 2010 ze w roku 2010 środków budżetu z funduszy gminy europejskich 6 160 000,00 27 335,00 0 7 224 842,00 168 331,70 605 606,81

1

2

1 Program PROW - przebudowa "centrum wsi w Sieniawie" 2 Program operacyjny Kapitał Ludzki - "Nowy zawód - nowa perspektywa-lepsze jutro" 3 Program operacyjny Kapitał Ludzki - "Z nauką w przyszłość" 4 Program Współpracy Transgranicznej pt. Euroliga-Edycja Polska, Polsko - Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej

2009-2010

141 221,50

7 061,07

23 022,32

Zmiana w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich nastąpiła w poz. 1 powyższej tabeli. Zostały zmniejszone środki z funduszu europejskiego o kwotę 243 905,58 zł. na przebudowę "Centrum wsi w Sieniawie" w związku ze zmniejszoną kwotą, która wyniknęła z przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w tys. zł.

Lp. Nazwa zadania, jego cel i zadanie 1) Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Skawy i Raby

Lata realizacji 2008-2012 2010-2014 2008-2012 2010-2011

Jednostak Całkowity organizacyjna koszt w tys. realizująca program zł. UG Raba Wyżna UG Raba Wyżna UG Raba Wyżna UG Raba Wyżna 2 700 3 000 9 300 753

Wysokość wydatków w roku 2010 0 60 0 327

Wysokość wydatków w roku 2011 600 800 300 426

Wysokość wydatków w roku 2012 2 000 800 3 000 0

Koncepcja, projekt i rozbudowa 2) drogi gminnej wzdłuż potoku w Rokicnach 3) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Przebudowa "centrum wsi 4) w Podsarniu"

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: MOSYG-QIDZT-MRVEJ-SFSLH-JMEMQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.176.1147

  uchwała nr XLV/403/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/2002 w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Gminy Raba Wyżna i powołania Kapituły Honorowej

 • DZ. URZ. 2010.196.1293

  uchwała nr XLIV/389/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok .

 • DZ. URZ. 2011.534.5592

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.507.3781

  uchwala nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.507.3780

  uchwala nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.507.3779

  uchwala nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.507.3778

  uchwala nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.507.3777

  uchwala nr XLIII/313/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.