Logowanie

DZ. URZ. 2010.539.4038

Tytuł:

uchwala nr VII/118/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-18
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 539 pozycja: 4038
Hasła:Wybory

UCHWAŁA NR VII/118/2010 RADY GMINY DĘBNO z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2b, 2d i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Dębno - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się następujący odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.: Obwód głosowania nr 12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej. § 2. Obwód głosowania jest utworzony dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej, w której siedzibę ma utworzona odrębna Obwodowa Komisja Wyborcza. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębno i rozplakatowaniu na terenie jednostki wymienionej w § 1. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: ZYNBU-GDWYF-RZWCG-XTLKA-TFDJD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.191.5239

  uchwała nr XXIX/182/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. 2011.410.3799

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/371/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.192.5267

  uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.187.5015

  uchwała nr LXX/284/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.539.4037

  uchwala nr VII/312/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.539.4036

  uchwala nr XLVIII/334/2010 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójta

 • DZ. URZ. 2010.539.4035

  uchwala nr XLVIII/327/2010 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.539.4034

  uchwala nr LVIII/422/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.539.4033

  uchwala nr LVIII/421/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.