Logowanie

DZ. URZ. 2010.545.4096

Tytuł:

uchwala nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-20
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 545 pozycja: 4096
Hasła:Gospodarka komunalna

UCHWAŁA NR XLI/438/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 15 września 2010 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. zm.), art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z p. zm.) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co natępuje. § 1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu jego przekształcenia od dnia 1 stycznia 2011 r. w spółkę prawa handlowego. Utworzenie spółki nastąpi w drodze odrębnej uchwały. § 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie wniesione jako wkład do nowo utworzonej spółki prawa handlowego. § 3. Należności i zobowiązania likwidowanego, jak w §1 Zakładu, przejmie nowo utworzona spółka prawa handlowego. § 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Bogusława Serwicka

Id: QLFHT-XWQZB-FAKSF-SFCIO-BULZC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2010.152.916

  uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie w celu zawiązania jednoosobowej spółki Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • DZ. URZ. 2012.2629

  uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • DZ. URZ. 2012.2626

  uchwała nr XIII/155/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.545.4095

  uchwala nr 448/LIV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

 • DZ. URZ. 2010.545.4094

  uchwala nr XLIX/801/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ?Doctus ? Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013

 • DZ. URZ. 2010.544.4093

  uchwala nr LII/518/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Młpl. Nr 320 poz. 2407)

 • DZ. URZ. 2010.544.4092

  uchwala nr LII/517/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku

 • DZ. URZ. 2010.544.4091

  uchwala nr LII/508/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia w roku kalendarzowym 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Zabierzów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.