Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4322

Tytuł:

uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Liszki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4322
Hasła:Działalność pożytku publicznego i wolontariat

UCHWAŁA NR LIII/521/2010 RADY GMINY LISZKI z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje: § 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Liszki oraz szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor

Id: DQQWY-XGALD-DDMZG-ZORLM-WHRBW. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010 r. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI z mieszkańcami Gminy Liszki oraz szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji § 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Liszki przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy 2. Przedmiotem konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 3. Konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegają projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz roczny program współpracy z tymi organizacjami. 4. Z radami działalności pożytku publicznego konsultuje się projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie § 2. 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć: a) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy, b) mieszkańcy określonej części obszaru Gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części Gminy, c) określona grupa mieszkańców Gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców, d) organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rada pożytku publicznego, jeśli sprawa dotyczy statutowych celów i zadań tych organizacji. 2. Konsultacje oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji podmiotów, o których mowa w ust. 1, do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami. § 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy: a) na podstawie uchwały Rady Gminy, b) na wniosek mieszkańców gminy, jeżeli z wnioskiem wystąpiło co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin, c) z własnej inicjatywy. 2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1 określa: a) cel i przedmiot konsultacji, b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, c) zasięg terytorialny konsultacji, d) formę przeprowadzenia konsultacji. 3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać przedmiot konsultacji, propozycję terminu ich przeprowadzenia i uzasadnienie.

Id: DQQWY-XGALD-DDMZG-ZORLM-WHRBW. Podpisany

Strona 2

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3, powinien zawierać listę osób popierających wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr ewidencyjnego PESEL i podpis. 5. Mieszkańców reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji. 6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. § 4. 1. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać: a) dane o których mowa w § 3 ust. 2, b) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji, c) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych. § 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie: a) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy), b) sondaży internetowych, c) otwartych spotkań konsultacyjnych. 2. Wyboru formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji dokonuje Wójt Gminy. 3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji. § 6. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, zwanej dalej radą, dotyczące projektu aktu prawa miejscowego lub projektu aktu normatywnego dotyczącego sfery zadań publicznych polegają na wyrażeniu opinii co do przedłożonego projektu aktu. 2. Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu pisemnie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia i przedkłada ją Wójtowi Gminy. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację rady z prawa do jej wyrażenia. 3. Konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok prowadzone będą w formie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych trzy razy do roku: a) do końca lutego - podsumowanie działalności za rok poprzedni, b) do końca lipca - propozycje zadań na rok następny, c) do końca października - projekt programu współpracy na rok następny.

§ 7. 1. Konsultacje w formie badania ankietowego prowadzone będą poprzez: a) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, b) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej Gminy, c) rozdysponowania formularzy ankiet: w Urzędzie Gminy Liszki za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz na Zebraniach Wiejskich w sołectwach. 2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji. 3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy. § 8. 1. Konsultacje w formie sondaży internetowych prowadzone będą poprzez:

Id: DQQWY-XGALD-DDMZG-ZORLM-WHRBW. Podpisany Strona 3

a) opublikowanie na stronie internetowej Gminy informacji nt. sprawy objętej konsultacjami wraz z projektem jej rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania), b) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami do organizacji pozarządowych. 2. Konsultacje prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni. § 9. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy zwołuje Wójt Gminy. 2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy powinno być zwołane co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w każdym okręgu wyborczym, utworzonym do wyborów Rady Gminy. 3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Wójt Gminy informuje wszystkich radnych Rady Gminy wybranych w danym okręgu wyborczym. 4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. § 10. 1. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy za pośrednictwem prasy lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji. § 11. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. 3. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Urząd Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr inż. Zbigniew Kaczor

Id: DQQWY-XGALD-DDMZG-ZORLM-WHRBW. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.273

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.264

  uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4321

  uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4320

  uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4319

  uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru ?Jabłonka - 53?

 • DZ. URZ. 2010.564.4318

  uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

 • DZ. URZ. 2010.564.4317

  uchwała nr LI/748/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.