Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4323

Tytuł:

uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Lubień
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4323
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR LX/266/2010 RADY GMINY LUBIEŃ z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Działając w oparciu o art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmiany dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują : 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł , w tym 1/1. zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 38.000 zł, z czego: a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 59.800 zł, b) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 97.800 zł, 1/2. zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.000 zł 1/3. zwiększenie dotacji celowych o kwotę 10.000 zł, 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.888.822 zł i rozchody budżetu w kwocie 879.584 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują: 1) zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010 ? zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2) zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2010 ? zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010.

Zmniejszenie Dział N a z w a- treść Zwiększenie 4.000 4.000 801 Oświata i wychowanie W tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750 ? Gimnazjum w Lubniu) R a z e m:

4.000

Zmiany w planie dochodów powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4.000 zł W tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących ? 4.000 zł;

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010.

Dział Rozdział 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: A) wydatki majątkowe W tym: realizacja programu ?Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw? Administracja publiczna Rada Gminy W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Z mniejszenia Zwiększenia 44.000 44.000 44.000 44.000 46.000 21.000 21.000 4.000 4.000 17.000

750 75022

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych Oświata i wychowanie 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Szkoły podstawowe W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000 35.000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25.000 25.000 25.000 22.800 2.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

754

75412

801 80101

80110

4.000 4.000 4.000 4.000

900 90001

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1

W Tym: wydatki majątkowe ? dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na ?Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą? (§ 6610) 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ? Domy i ośrodki kultury W tym: A) Wydatki bieżące W tym: 1) dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe W tym: A) wydatki majątkowe (budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: A) wydatki majątkowe (budowa boiska w Skomielnej Białej) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: A) wydatki bieżące W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych (ogrodzenie boiska w Lubniu i Lubień ? Smugowa) R a z e m: 179.000 44.000 44.000 25.000 25.000 25.000 25.000 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 75.000 50.000 50.000

926

92605

92605

183.000

Zmiany w planie wydatków powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4.000 zł.

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy L u b i e ń na rok 2010

Nazwa Lp. 1. 2. 3. I 1. 2. 3. II 1. 2. Planowane dochody w roku 2010 Planowane wydatki w roku 2010 Wynik ( różnica 1 ? 2) F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody ? rozchody) Przychody budżetu gminy Kredytyi pożyczki Wpływy z pożyczek udzielonych Inne źródła ? wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Rozchody budżetu gminy Spłaty kredytów Spłaty pożyczek

Kwota 24.683.406,83 25.692.644,83 -1.009.238 +1.009.238 1.888.822 1.500.000 388.822 879.584 853.364 26.220

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010

Zmniejszenie Zwiększenie Dział Rozdział 900 90001 Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ? dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na ?Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą? (§ 6610) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ? Domy i ośrodki kultury ? dotacja podmiotowa na zadania bieżące R a z e m: 35.000 Dla jednostek sektora finansów publicznych 35.000

921

92109

10.000

10.000

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. Zmiana planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2010

Dział Rozdział 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: A) wydatki majątkowe W tym: realizacja programu ?Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z mniejszenia Zwiększenia 44.000 44.000 44.000 44.000 35.000 35.000

900 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód W Tym: wydatki majątkowe ? dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na ?Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą? (§ 6610) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W tym: A) wydatki majątkowe (budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: A) wydatki majątkowe (budowa boiska w Skomielnej Białej) R a z e m:

926 92601

44.000

50.000 50.000 50.000

92605

44.000 44.000

79.000

94.000

Id: UCRQJ-EFDSH-OWKEN-CDRLT-GYBBR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4322

  uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

 • DZ. URZ. 2010.564.4321

  uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4320

  uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4319

  uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru ?Jabłonka - 53?

 • DZ. URZ. 2010.564.4318

  uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.