Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4325

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Pcim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4325
Hasła:Nauczyciele,Nagrody

UCHWAŁA NR XLVIII/360/2010 RADY GMINY PCIM z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje: § 1. 1. Utworzony w budżecie Gminy Pcim, specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację zadań statutowych szkoły z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i nagród Dyrektora szkoły dzielony jest w następujący sposób: 1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta, 2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora szkoły. 2. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim w formie Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim Stanisław Bzowski

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010 r. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Rozdział I. Postanowienia wstępne § 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Pcim dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pcim. § 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o : 1. Karcie Nauczyciela ? rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela /tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ 2. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 i 1a Karty Nauczyciela. 3. nagrodzie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć nagrodę Wójta lub nagrodę Dyrektora szkoły. 4. organizacji związkowej- rozumie się przez to zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe obejmujące swoim zasięgiem gminne jednostki organizacyjne działające w zakresie oświaty. 5. nauczycielu ? rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt.2. Rozdział II. Kryteria przyznawania nagród § 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły. § 4. Nagrody, o których mowa w § 3 mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który: 1) przepracował w szkole, co najmniej rok w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, 2) posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat, 3) w okresie roku szkolnego poprzedzającego rok przyznania nagrody otrzymywał przez co najmniej sześć miesięcy dodatek motywacyjny, 4) spełnia odpowiednio, co najmniej sześć kryteriów wymienionych w § 5 w przypadku nagrody Wójta, oraz co najmniej cztery kryteria wymienione w § 6 w przypadku nagrody Dyrektora szkoły. § 5. 1. Nagrodę Wójta przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, który w szczególności: 1) osiąga wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej z uczniami (wychowankami), potwierdzone wynikami osiąganymi w sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych badaniach jakości pracy szkoły a także w olimpiadach, turniejach i konkursach, w szczególności zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów (wychowanków) do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym; 2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem (wychowankiem) mającym trudności w nauce; 3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza podejmuje działania integrujące społeczność szkoły i środowisko lokalne; 4) tworzy ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów (wychowanków) oraz aktywnie uczestniczy w nich;

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany Strona 1

5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (wychowankom) w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów (wychowanków) wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 7) efektywnie pełni różnego rodzaju funkcje społeczne, przynoszące korzyść uczniom (wychowankom) i szkole; 8) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli, w tym doskonalenia warsztatu pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości zajęć dydaktycznych; 9) posiada szczególnie wyróżniające się efekty działań na rzecz współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą; 10) efektywnie wykorzystuje w swojej pracy technologie informacyjne; 11) dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym w różnych formach, w szczególności udziela pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 12) wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami (wychowankami); 13) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, swoją postawą zawodową i etyczną wpływając na postawy innych; 14) szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami uczniów (wychowanków) oraz innymi organami szkoły. 2. Nagroda Wójta przyznawana jest dyrektorowi szkoły, który legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności: 1) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej; 2) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole; 3) prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami szkoły i samorządem terytorialnym; 4) dba o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji szkoły w środowisku zewnętrznym; 5) podejmuje działania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym; 6) prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, podmiotami zajmującymi się pracą z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz; 7) sprawuje w sposób profesjonalny, efektywny i życzliwy nadzór pedagogiczny; 8) wzorowo kieruje szkołą przez opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły przez realizację właściwej polityki kadrowej i organizację pracy; 9) racjonalnie gospodaruje środkami budżetowymi oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe w tym środki z funduszy UE; 10) dba o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej; 11) podejmuje działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności tworzenie w szkole klimatu dla dialogu i debaty z dziećmi i młodzieżą; 12) kształtuje dobry klimat wychowawczy w szkole przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole; 13) organizuje w sposób profesjonalny i skuteczny egzaminy przeprowadzane w szkole; 14) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany

Strona 2

15) realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa. § 6. Nagrody Dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, który w szczególności: 1) uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w tym dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, imprezach kulturalnych, konkursach, zawodach sportowych; 2) udziela pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej osób podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela oraz z krótkim stażem pracy nauczycielskiej; 3) aktywizuje rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami; 4) organizuje pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej lub pochodzących z rodzin ubogich albo patologicznych; 5) uzyskuje wysokie efekty wychowawcze, niezależnie od predyspozycji dydaktyczno-wychowawczych powierzonego zespołu klasowego, poprzez diagnozowanie problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, integrowaniu grupy, pobudzanie aktywności społecznej uczniów (wychowanków), rozwijanie indywidualnych, pozytywnych cech uczniów (wychowanków); 6) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym; 7) sprawuje funkcję opiekuna samorządu szkolnego lub inną ważną dla szkoły funkcję przewidzianą w statucie szkoły; 8) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) zdolnymi i mającymi trudności w nauce; 9) osiąga bardzo dobre wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone wynikami egzaminów, udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 10) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego skutkujących wzbogacaniem własnego warsztatu pracy oraz kwalifikacji zawodowych; 11) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) będące efektem wdrożenia własnego programu autorskiego lub wprowadzania innowacyjnych metod pracy pedagogicznej; 12) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz uroczystości szkolne; 13) organizuje współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa związana jest z oświatą, kulturą, placówkami sportowymi, a także rodzicami, z pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły; 14) wdraża efektywne formy współpracy z lokalnym środowiskiem w zakresie wspierania pracy dydaktycznowychowawczej szkoły i różnych form pomocy szkole; 15) aktywnie współuczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć; 16) rzetelnie i sumiennie wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem zajęć z uczniami (wychowankami), w tym wykazuje się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie nauczania; 17) prowadzi działania na rzecz tworzenia warunków do dialogu z młodymi ludźmi na ważne tematy; 18) organizuje i prowadzi na terenie szkoły działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Rozdział III. Tryb przyznawania nagród § 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły może wystąpić: 1) rada pedagogiczna, 2) rada szkoły, 3) rada rodziców,

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany Strona 3

4) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli. 2. Nagrodę o której mowa w ust. 1, może przyznać Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy. 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może wystąpić: 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 2) rada szkoły, 3) rada pedagogiczna, 4) rada rodziców, 5) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli, 6) Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, Zdrowia, Oświaty oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy Pcim. 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela może również wystąpić Dyrektor szkoły. 5. Nagrodę, o której mowa w ust. 3, może przyznać Wójt Gminy z własnej inicjatywy ? bez uzyskania w tym zakresie opinii Komisji, o której mowa w § 8 ust. 1. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie może przekroczyć w danym roku 3 osób. 6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta, składane przez Dyrektora szkoły, radę szkoły i radę rodziców wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną szkoły. 7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowi załącznik do regulaminu. 8. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, należy składać w terminach: 1) do dnia 15 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej, 2) na miesiąc przed planowaną uroczystością - w przypadku nagród wręczanych w dniu uroczystości szkolnej odbywającej się w innym terminie. 9. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, należy składać odpowiednio: 1) o nagrodę Wójta - do Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu; 2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły.

10. Brak danych wymienionych we wniosku, o którym mowa w ust. 7 lub przekroczenie terminu składania wniosków powoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych. Wnioski, na podstawie, których nie przyznano nagród, zostają odesłane do szkół. Osiągnięcia będące podstawą przyznania nagrody ( tej samej kategorii), winny mieć miejsce w okresie od otrzymania przez kandydata poprzedniego wyróżnienia tej samej kategorii. 11. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia. § 8. 1. Wnioski o nagrodę Wójta opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Pcim w składzie: ? Wójt lub zastępca Wójta ? jako przewodniczący Komisji, ? przedstawiciel Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Zdrowia, Oświaty oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy Pcim ? jako wiceprzewodniczący Komisji, ? przedstawiciel Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu ? członek Komisji, ? po jednym przedstawicielu organizacji związkowych ? jako członkowie Komisji. 2. Imienny skład Komisji, o której mowa w ust. 1 zatwierdza zarządzeniem Wójt. 3. Termin posiedzenia Komisji wyznacza jej przewodniczący. 4. Komisja opiniująca nagrody dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków Komisji. 5. Opinia Komisji nie jest dla Wójta wiążąca.

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany

Strona 4

§ 9. 1. Nagrodę Wójta przyznaje i ustala jej wysokość Wójt. Wysokość nagrody nie może być wyższa od wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi dyplomowanemu zaszeregowanemu w pierwszej grupie płacowej, tabeli określonej na dany rok w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 2. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje i ustala jej wysokość dyrektor szkoły. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły w danym roku nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody, o której mowa w ust. 1. § 10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie a potwierdzoną kopię pisma umieszcza się w teczce akt osobowych. Rozdział IV. Postanowienia końcowe § 11. 1. Niniejsze postanowienia dotyczące kryteriów i trybu przyznawania nagród zostały zaopiniowane przez organizacje związkowe. 2. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim Stanisław Bzowski

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany

Strona 5

Załącznik do regulaminu WNIOSEK o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Wójta /Dyrektora szkoły* ....................................................................................... I. Dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły* przedstawionego do nagrody: Imię i nazwisko ..................................................................................................................................... Data i miejsce urodzenia?????????????????????????...............? Wykształcenie ...................................................................................................................................... Stopień awansu zawodowego .............................................................................................................. Staż pracy pedagogicznej .................................................................................................................... Staż pracy w danej szkole ..........................., w tym na stanowisku dyrektora szkoły*...................... Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko ............................................................................................... Ostatnia ocena pracy i data jej dokonania ............................................................................................ Informacja o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, wójta i dyrektora szkoły ze wskazaniem dat ich otrzymania : ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? II. Uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z uwzględnieniem kryteriów zawartych w regulaminie: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ................................

......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ...................., .................... miejscowość data .......................................... podpis wnioskodawcy

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany Strona 6

III. Rada Pedagogiczna Szkoły ................................. na posiedzeniu w dniu ................................. zaopiniowała (pozytywnie - negatywnie*) niniejszy wniosek o nagrodę Wójta ........................................../Dyrektora* szkoły .......................................... dla Pana/i ....................................................... .

...................., .................... miejscowość data

.......................................... podpis przewodniczącego /zastępcy/ upoważnionego członka rady

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Gminy Pcim Stanisław Bzowski

Id: ZPHAK-TXBQG-HMXYJ-AHKRY-YRKUV. Podpisany

Strona 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.564.4328

  uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.371.2553

  uchwała nr CI/1361/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1137/09 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 • DZ. URZ. 2010.564.4326

  uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.212.1408

  uchwała nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.

 • DZ. URZ. 2011.186.1480

  uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pcim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4324

  uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku

 • DZ. URZ. 2010.564.4323

  uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.564.4322

  uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

 • DZ. URZ. 2010.564.4321

  uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4320

  uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.