Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4326

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Pcim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4326
Hasła:Nauczyciele,Regulaminy np. wynagradzania nauczycieli,udzielania pomocy materialnej

UCHWAŁA NR XLVIII/361/2010 RADY GMINY PCIM z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwanej dalej ?Kartą Nauczyciela?, w związku z art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), zwanym dalej ?rozporządzeniem?, uchwala się, co następuje: § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXX / 237 / 09 z dnia 26 marca 2009 r. ? wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmienia się brzmienie § 5 ust.2 oraz § 7 ust.4 2. Wprowadza się nową treść § 5 ust.2 w brzmieniu: ?1) Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 2) Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.?. 3. Wprowadza się nową treść § 7 ust.4 w brzmieniu: ?Dodatek funkcyjny dla dyrektora, wicedyrektora lub osoby pełniącej funkcję w zastępstwie jest przyznawany w wysokościach określonych w poniższej tabeli:

L. p. Stanowisko 1 2 Dyrektor przedszkola Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: - do 7 oddziałów* - od 8 do 11 oddziałów* - od 12 oddziałów i więcej* 2.1 Wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący Dyrektor gimnazjum liczącego: - do 7 oddziałów - od 8 do 11 oddziałów - od 12 oddziałów i więcej 3.1 Wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący 3

Wysokość dodatku funkcyjnego 400-900 zł 500-1000 zł 600-1100 zł 700- 1300 zł 60- 80% dodatku dyrektora 500-1000 zł 600-1100 zł 700-1300 zł 60- 80% dodatku dyrektora

* do liczby oddziałów wlicza się również oddziały punktów przedszkolnych i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.?. § 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Id: CRCDC-SSLNC-WVGMY-EGXZQ-SKMPL. Podpisany Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim Stanisław Bzowski

Id: CRCDC-SSLNC-WVGMY-EGXZQ-SKMPL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.212.1762

  uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.379.2771

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.821

  uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec

 • DZ. URZ. 2009.319.2375

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4325

  uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.564.4324

  uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku

 • DZ. URZ. 2010.564.4323

  uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.564.4322

  uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

 • DZ. URZ. 2010.564.4321

  uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.