Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4327

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Pcim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4327
Hasła:Opieka społeczna,Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XLVIII/362/2010 RADY GMINY PCIM z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Pana Władysława Kurowskiego Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim. § 3. Traci moc uchwała XXXVI/172/05 Rady Gminy Pcim z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim Stanisław Bzowski

Id: NZHXH-CCKLC-VUMSD-CKELS-XGHNZ. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.377.3332

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr XLVII/473/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

 • DZ. URZ. 2012.576

  uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6474

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

  Pan X jest zastępcą Wójta Gminy, żona Pana X jest pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej wykonującym zadania kierownika pod jego nieobecność. W zakresie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4326

  uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.564.4325

  uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.564.4324

  uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku

 • DZ. URZ. 2010.564.4323

  uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.564.4322

  uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.