Logowanie

DZ. URZ. 2010.567.4357

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/276/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-03
Organ wydający:Rada Gminy Czorsztyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 567 pozycja: 4357
Hasła:Nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/276/2010 RADY GMINY CZORSZTYN z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), Rada Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/147/04 z dnia 16.09.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany: 1) Rozdział VI załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie " VI.Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czorsztyn na okres dłuższy niż 3 lata i na kolejny okres do 3 lat".§ 12. 1.Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawianie nieruchomości na cele rolnicze, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 , strony zawierają kolejne umowy , których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2.Dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy na kolejny okres, jeżeli wywiązał się z postanowień umowy i złożył wniosek przed jej wygaśnięciem, a zawarcie kolejnej umowy nie będzie sprzeczne z interesem Gminy. § 13.1 Stawki czynszu za dzierżawę, najem oraz zasady ich aktualizacji ustala Wójt na podstawie zarządzenia. 2. Ustalone stawki będą stanowiły:1)cenę wywoławczą do przetargu, 2) podstawę do aktualizacji stawki czynszu dzierżawy i najmu do umów już zawartych, 3) stawkę bazową czynszu dzierżawnego i czynszu najmu przy bezprzetargowym oddaniu nieruchomości do dzierżawy lub najmu. § 14. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Skreśla się rozdział VII załącznika do uchwały. § 2. Pozostałe zapisy w uchwale Nr XXI/147/04, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: MYIVO-OVJLN-ZYPOK-JTRSE-JRBTK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1316

  uchwała nr XLV/198/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/118/08 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/219/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 195/XXXII/2008 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 155/XXII/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.504

  uchwała nr L/318/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.567.4356

  uchwała nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Czorsztyn oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.567.4355

  uchwała nr XLI/412/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.567.4354

  uchwała nr XLI/408/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.567.4353

  uchwała nr XLVIII/439/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Strazy Pożarnych za udział w działaniach Ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasta Bochni

 • DZ. URZ. 2010.567.4352

  uchwała nr XL/449/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.