Logowanie

DZ. URZ. 2010.613.4856

Tytuł:

uchwała nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-25
Organ wydający:Rada Miejska w Libiążu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 613 pozycja: 4856
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR XLII/275/2010 RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Libiążu uchwala § 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/261/2006 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu Bogusław Gucik

Id: TSNXM-SPSQN-MIVZS-KLHZX-LSJBY. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. Zalacznik1.pdf

Id: TSNXM-SPSQN-MIVZS-KLHZX-LSJBY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

 • DZ. URZ. 2010.293.2000

  uchwała nr XL/255/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Libiąż.

 • DZ. URZ. 2011.399.3612

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż

 • DZ. URZ. 2010.105.692

  uchwała nr XXXVII/235/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż

 • DZ. URZ. 2011.574.6360

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.613.4855

  uchwała nr XLII/272/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. 2010.613.4854

  uchwała nr XLII/270/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. 2010.613.4853

  uchwała nr LII/52/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.613.4852

  uchwała nr VIII/328/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.613.4851

  uchwała nr VIII/322/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.