Logowanie

DZ. URZ. 2010.616.4935

Tytuł:

uchwała nr CXV/1581/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 616 pozycja: 4935
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR CXV/1581/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc Uchwała Nr LXXXIII/1096/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXV/1581/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf 5k1581_zał.1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXV/1581/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. Zalacznik2.pdf 5k1581_zał.2

Id: WXAPX-XQDYO-HAEYV-PAZYD-CREMG. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3438

  uchwała nr L/641/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1098

  uchwała nr 65/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.616.4934

  uchwała nr CXV/1573/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2010.616.4933

  uchwała nr CXV/1558/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.

 • DZ. URZ. 2010.616.4932

  uchwała nr CXV/1557/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

 • DZ. URZ. 2010.616.4931

  uchwała nr CXV/1553/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów?.

 • DZ. URZ. 2010.615.4930

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-21-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/268/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.