Logowanie

DZ. URZ. 2010.627.5057

Tytuł:

uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 627 pozycja: 5057
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLIV/291/10 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie Na podstawie art.18 ust . 2, pkt .15 i art. 40, ust 2, pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) ? Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje : § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łapanowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/254/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Małop. Nr 880, poz. 5324 z dnia 05 grudnia 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany : 1. W § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek remizy strażackiej w Łapanowie". 2. W § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie: ?6.Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym funduszu alimentacyjnego?. 3. W § 13 ust.1 dodaje się pkt.3 o treści: ?3) pracowników do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Id: ZZFVK-SEJLL-EVKCZ-UHSFR-SYUFW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. 2012.3073

  uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. 2010.47.334

  uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.627.5056

  uchwała nr XLIV/284/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2010.627.5055

  uchwała nr L/258/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/224/05 Rady Gminy w Gołczy z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza.

 • DZ. URZ. 2010.627.5054

  uchwała nr L/257/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza".

 • DZ. URZ. 2010.627.5053

  uchwała nr L/256/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat oraz zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2010.627.5052

  uchwała nr VIII/323/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.