Logowanie

DZ. URZ. 2010.629.5092

Tytuł:

uchwała nr LIV/380/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010r. zmiany uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkól i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 629 pozycja: 5092
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR LIV/380/10 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 września 2010 r. zmiany uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkól i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina KrynicaZdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5. 2. W § 2 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5. 3. W § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju dotację w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. W § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Osoba prowadząca przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, jest zobowiązana przedstawić Burmistrzowi Krynicy-Zdroju pisemne rozliczenie przyznanej dotacji dwa razy w roku. 5. W § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Burmistrz Krynicy-Zdroju jest obowiązany powiadomić organ prowadzący podmioty, o których mowa w § 1, co najmniej na tydzień przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Małgorzata Półchłopek

Id: NLOZD-ACTFT-VMPHS-RAKFJ-VFGPC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.364.2519

  uchwała nr KI-411-145/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2010r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2424

  uchwała nr XXXV/291/09 Rady Miasta Iwonicz -Zdrój z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2345

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2764

  uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2346

  uchwała nr 71/XIII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.629.5091

  uchwała nr XLVI/276/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.629.5090

  uchwała nr LIX /357 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszarów ?Jabłonka - 54? i ?Jabłonka - 55?

 • DZ. URZ. 2010.629.5089

  uchwała nr LIX / 356 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna

 • DZ. URZ. 2010.629.5088

  uchwała nr LIX / 355 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka

 • DZ. URZ. 2010.629.5087

  uchwała nr LIX / 354 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.