Logowanie

DZ. URZ. 2010.64.402

Tytuł:

uchwała nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-09
Organ wydający:Rada Miejska w Andrychowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 64 pozycja: 402
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

UCHWA A NR XLV-358-10

w sprawie: wymaga , jakie powinni spe nia przedsi biorcy ubiegaj cy si ochrony przed bezdomnymi zwierz tami.

ci nast puje: biorca ubiegaj cy si przed bezdomnymi zwierz tami powinien spe nia nast puj ce wymagania: 1) posiada zarejestrowan dzia alno gospodarcz alno cym wnioskowanej dzia alno ci,

2) posiada specjalistyczne rodki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierz a) atestowany sprz t s u cy do wy ycia oraz nie powoduj b) - odpowiedni powierzchni redniej wielko ci zwierz zapewniaj cy prawid ow wentylacj , - pod og utrzymanie czysto ci, 3) zapewni 4) zapewni bezpiecze umo liwiaj c ustawienie klatek odpowiadaj cych wielko ci liwiaj cy przesuwanie si t przed negatywnymi wp ywami atmosferycznymi, nawierzchni , zapewniaj c przyczepno ko czyn oraz umo liwiaj c adniania zwierz t, nie powoduj cy zagro enia dla ich

, apuj cych zwierz ta, eli

5) dysponowa nieruchomo ci stanowi c miejsce przetrzymywania wy apanych zwierz zwierz ta nie s przewo one bezpo rednio do schroniska dla bezdomnych zwierz t, sze wymagania powinny zosta uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. ci: 1) za

alno ci gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru S dowego,

2) dokumenty potwierdzaj ce posiadanie sprz 3) umowa lub inny dokument dotycz cy sta 4) umowa najmu lub dzier awy nieruchomo w asno ci tej nieruchomo ci, 5) potwierdzaj cy prawo do dysponowania pojazdem.

ID: MMOXW-ACLNR-CXUGH-QZJQU-SXNXQ. Podpisany. Strona 1 / 2

cy prawo

biorca nie jest w a cicielem pojazdu dokument

Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Andrychowa. Uchwa ycie po up ywie 14 dni od dnia og

5) potwierdzaj cy prawo do dysponowania pojazdem.

biorca nie jest w a cicielem pojazdu dokument

Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Andrychowa. Uchwa Ma opolskiego. ycie po up ywie 14 dni od dnia og

Przewodnicz cy Rady Miejskiej mgr Krzysztof Kubie

ID: MMOXW-ACLNR-CXUGH-QZJQU-SXNXQ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1359

  uchwała nr XL/283/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.69

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.78

  uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2011.124.974

  uchwała nr V-40-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2235

  uchwała nr LIV/640/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.64.401

  uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. nazewnictwa ulic w Alwerni

 • DZ. URZ. 2010.64.400

  uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2010.63.399

  uchwała nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Dolina Prądnika?.

 • DZ. URZ. 2010.62.398

  porozumienie Rady Miasta I Gminy Chrzanów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: prowadzenia Ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiędzy:

 • DZ. URZ. 2010.62.397

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-38-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLV/349/2010 Rady Gminy w Kluczach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.