Logowanie

DZ. URZ. 2010.700.5970

Tytuł:

uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 700 pozycja: 5970
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR I/7/2010 RADY GMINY DĘBNO z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ? R a d a G m i n y D ę b n o uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/157/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, zmienionym uchwałą Nr IV/330/2006 z dnia 31 maja 2006 r. - wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 ust 3 po lit. ?c? dodaje się lit.? d? i ?e? o treści: - ? d) prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). e) prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr.180, poz. 1493 ze zm.).? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: DFZPK-BKDHC-VHOOD-WKLIK-IZTGY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1071

  uchwała nr I/135/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.350.2933

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2010.285.1893

  uchwała nr IV/288/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/278/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.519.5225

  uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.700.5969

  uchwała nr XXXII/338/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Budzów

 • DZ. URZ. 2010.700.5968

  uchwała nr XXXII/336/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów .

 • DZ. URZ. 2010.700.5967

  uchwała nr I/8/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.

 • DZ. URZ. 2010.700.5966

  uchwała nr 1598/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.700.5965

  uchwała nr XLV/337/10 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.