Logowanie

DZ. URZ. 2010.70.1133

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Stary Barkoczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-13
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Karczma
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 70 pozycja: 1133
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVII/183/2010 RADY GMINY NOWA KARCZMA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Stary Barkoczyn Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420.) uchwala się, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?  Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Karczma ?  uchwala się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stary Barkoczyn dla działek nr ewid. 406/1, 406/3 i 117/1 zwany dalej ?planem?, obejmujący obszar istniejącego zakładu wydobywczego oraz nowe tereny eksploatacji złoża. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:  1) teren ? obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi) oraz zieleń urządzoną, 2) intensywnoś ć  zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wyłączeniem: a) powierzchni, które nie są  zamknięte lecz mogą  być  ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami) i nie są przykryte (np. balkony, tarasy) oraz b) powierzchni elementów drugorzędnych (np. schodów i pochylni zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz) do powierzchni działki, 3) wysokość budynku ? mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,  4) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże. § 3. Oznaczenia literowe lub literowo ? cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie: PG zabudowa techniczno-produkcyjna związana z eksploatacją  surowców naturalnych oraz obszary i tereny górnicze przewidywane do eksploatacji kruszywa naturalnego? eksploatacja powierzchniowa metodą odkrywkową. Dopuszcza się  lokalizowanie sieci oraz obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania terenu. Z K ? tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią, tereny podmokłe, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia pełniące funkcje krajobrazowe Strona 1 / 17 ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. ZL ? tereny lasów  WS ? tereny wód powierzchniowych 

funkcjonowania terenu. Z K ? tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią, tereny podmokłe, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia pełniące funkcje krajobrazowe ZL ? tereny lasów  WS ? tereny wód powierzchniowych  § 4. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą  wydzieleń  geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. § 5.  1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 7 terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 007. 2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące: KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 001 ZL ? teren lasów  POWIERZCHNIA 0,81ha

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy minimalna 0,81 ha, maksymalna 0,81 ha nie dotyczy nie dotyczy

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: 3) zaopatrzenie w wodę: 4) odprowadzenie ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód opadowych: 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 001 poprzez tereny sąsiednie

wyklucza się nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  Stosuje się przepisy ogólne 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

ID: Nie dotyczy ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 2 / 17

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  Stosuje się przepisy ogólne 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  Nie dotyczy 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Nie dotyczy 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU Nie ustala się 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 002 WS ? teren wód  POWIERZCHNIA 0,50ha

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy minimalna 0,50 ha, maksymalna 0,50 ha nie dotyczy nie dotyczy

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: 3) zaopatrzenie w wodę: 4) odprowadzenie ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód opadowych: 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz:

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

002

poprzez tereny sąsiednie

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się

Strona 3 / 17

8) zaopatrzenie w ciepło:

9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne:

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne:

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się

7.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR  KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  Stosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegów 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  Nie dotyczy 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Nie dotyczy 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU Nie ustala się 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 003 POWIERZCHNIA 0,26ha

ZK ? teren zieleni ekologiczno-krajobrazowej

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: 80% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy minimalna 0,26 ha, maksymalna 0,26 ha nie dotyczy nie dotyczy

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  Strona 4 / 17

1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi:

003

poprzez tereny sąsiednie

wyklucza się

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: 3) zaopatrzenie w wodę: 4) odprowadzenie ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód opadowych: 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 003 poprzez tereny sąsiednie

wyklucza się nie dotyczy nie dotyczy odprowadzenie powierzchniowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  Stosuje się przepisy ogólne 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  Nie dotyczy 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Nie dotyczy 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU Nie ustala się 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 0 04 POWIERZCHNIA 2,41ha

P G ? zabudowa techniczno-produkcyjna związana z eksploatacją  surowców naturalnych i tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi

Strona 5 / 17

ID: 2)wielkość powierzchni ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. 5%

zabudowy w stosunku do powierzchni  terenu:

4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni  terenu: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: nie ustala się maksymalna wysokość zabudowy 10.0m; dopuszcza się części budynków lub budowle o wyższej wysokości, jeśli jest to podyktowane wymogami technologii produkcji i nie przekracza 50% powierzchni zabudowy terenu 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: 8) filary ochronne dowolny nie ustala się ustala się filary ochronne w odległości 6.0m od granicy działek sąsiednich nie ustala się maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 5%

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi zakaz parkowania pojazdów na dnie wyrobiska, miejsca postojowe dla sprzęt u ? wyłącznie na uprzednio utwardzonych wyznaczonych miejscach 3) zaopatrzenie w wodę: zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych i gospodarczych z własnego ujęcia 004 z poza granic planu (działka drogowa nr ewid. 105)

4 ) z a g o s p o d a r o w a n i e kontenerowe zaplecze sanitarne wyposażone w szczelny zbiornik okresowo opróżniany ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód  opadowych: 6) zaopatrzenie w energię  elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  1) granice wpływu eksploatacji złoża nie mogą przekroczyć obszaru objętego uchwałą  2) teren należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia zwierzyny, wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości 3) miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz uzupełnienia paliwa powinno być  zabezpieczone przed możliwością  zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi 4) zabezpieczyć  odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją  wodną  oraz zaleganiem wód opadowych 5) należy stosować  rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed

ID: zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 6 / 17

przez komunalne przedsiębiorstwo powierzchniowo do gruntu

z sieci elektroenergetycznej

nie dotyczy nie dotyczy regulowana odrębnymi przepisami nie ustala się

6) rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych należy przeprowadzać sukcesywnie wraz z postępem robót górniczych 7) nadkład będący produktem ubocznym w procesie produkcyjnym winien być  umieszczany na bieżącow wyrobiskach poeksploatacyjnych

opadowych 5) należy stosować  rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej 6) rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych należy przeprowadzać sukcesywnie wraz z postępem robót górniczych 7) nadkład będący produktem ubocznym w procesie produkcyjnym winien być  umieszczany na bieżącow wyrobiskach poeksploatacyjnych 8) wymagane jest zdjęcie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy ziemi i jej wykorzystanie do rekultywacji 9) kierunek rekultywacji wodno - leśny, dopuszcza się  urządzenie niewielkich zbiorników wodnych oraz korytarzy ekologicznych dla zwierząt, z maksymalnym złagodzeniem krawędzi wyrobisk wraz z usunięciem zwałowisk i odkładów 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  5% 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Teren położony w granicach obszaru górniczego ?Niedamowo ? Pole Niedamowo? 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU 1) zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z eksploatacją surowców naturalnych  2) dopuszcza się sytuowanie na czas eksploatacji złoża tymczasowych barakowozów dla pracowników oraz urządzeń sanitarnych (np.: kontenerowy ustęp suchy) 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 005 ZL ? teren lasów  POWIERZCHNIA 4,10ha

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy minimalna 4,10 ha, maksymalna 4,10 ha nie dotyczy nie dotyczy

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 7 / 17

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: 005 poprzez tereny sąsiednie

wyklucza się

7)wielkość terenu:

minimalna 4,10 ha, maksymalna 4,10 ha

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: 3) zaopatrzenie w wodę: 4) odprowadzenie ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód opadowych: 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 005 poprzez tereny sąsiednie

wyklucza się nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  Stosuje się przepisy ogólne 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  Nie dotyczy 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Nie dotyczy 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU Nie ustala się 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 0 06 POWIERZCHNIA 9,49ha

P G ? zabudowa techniczno-produkcyjna związana z eksploatacją  surowców naturalnych i tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi ID: 1)linie zabudowy: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 8 / 17 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni  5%

4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni  terenu: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: nie ustala się maksymalna wysokość zabudowy 10.0m; dopuszcza się części budynków lub budowle o wyższej wysokości, jeśli jest to podyktowane wymogami technologii produkcji i nie przekracza 50% powierzchni zabudowy terenu 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: 8) filary ochronne dowolny nie ustala się ustala się filary ochronne w odległości 6.0m od granicy działek sąsiednich nie ustala się maksymalne nieprzekraczalne zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 5%

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi zakaz parkowania pojazdów na dnie wyrobiska, miejsca postojowe dla sprzęt u ? wyłącznie na uprzednio utwardzonych wyznaczonych miejscach 3) zaopatrzenie w wodę: zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych i gospodarczych z własnego ujęcia 006 z poza granic planu (działka drogowa nr ewid. 105 i 110/4)

4 ) z a g o s p o d a r o w a n i e kontenerowe zaplecze sanitarne wyposażone w szczelny zbiornik okresowo opróżniany ścieków komunalnych: 5) odprowadzenie wód  opadowych: 6) zaopatrzenie w energię  elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  1) granice wpływu eksploatacji złoża nie mogą przekroczyć obszaru objętego uchwałą  2) teren należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia zwierzyny, wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości 3) miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz uzupełnienia paliwa powinno być  zabezpieczone przed możliwością  zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi 4) zabezpieczyć  odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją  wodną  oraz zaleganiem wód opadowych

ID: 5) należy stosować  rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 9 / 17 zabezpieczenie przed

przez komunalne przedsiębiorstwo powierzchniowo do gruntu

z sieci elektroenergetycznej

nie dotyczy nie dotyczy regulowana odrębnymi przepisami nie ustala się

zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej 6) rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych należy przeprowadzać sukcesywnie wraz z postępem robót górniczych 7) nadkład będący produktem ubocznym w procesie produkcyjnym winien być  umieszczany na bieżącow wyrobiskach

4) zabezpieczyć  odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją  wodną  oraz zaleganiem wód opadowych 5) należy stosować  rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej 6) rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych należy przeprowadzać sukcesywnie wraz z postępem robót górniczych 7) nadkład będący produktem ubocznym w procesie produkcyjnym winien być  umieszczany na bieżącow wyrobiskach poeksploatacyjnych 8) wymagane jest zdjęcie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy ziemi i jej wykorzystanie do rekultywacji 9) kierunek rekultywacji wodno - leśny, dopuszcza się  urządzenie niewielkich zbiorników wodnych oraz korytarzy ekologicznych dla zwierząt, z maksymalnym złagodzeniem krawędzi wyrobisk wraz z usunięciem zwałowisk i odkładów 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  5% 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Teren położony w granicach obszaru górniczego ?Niedamowo ? Pole Niedamowo? 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU 1) zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z eksploatacją surowców naturalnych  2) dopuszcza się sytuowanie na czas eksploatacji złoża tymczasowych barakowozów dla pracowników oraz urządzeń sanitarnych (np.: kontenerowy ustęp suchy) 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI STARY BARKOCZYN

1. NUMER 2. FUNKCJA 007 POWIERZCHNIA 2,98ha

PG ? teren powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych 

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8 4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1)linie zabudowy: 2)wielkość powierzchni zabudowy działki: 3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 4)intensywność zabudowy: nie dotyczy

Strona 10 / 17

nie dotyczy nie przewiduje się  zabudowy kubaturowej, dopuszcza się  sytuowanie na czas eksploatacji złoża tymczasowych barakowozów dla pracowników oraz urządzeń

w stosunku do powierzchni  sanitarnych (np.: kontenerowy ustęp suchy),

nie dotyczy

nie Podpisany. ID: 5)wysokość zabudowy: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR.dotyczy 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: nie dotyczy nie ustala się

4)intensywność zabudowy: 5)wysokość zabudowy: 6)kształt dachu: 7)wielkość terenu: 8) filary ochronne:

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie ustala się ustala się filary ochronne w odległości 6.0m od granicy działek sąsiednich

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  1) dostępność drogowa dla terenu: 2) parkingi: zakaz parkowania pojazdów na dnie wyrobiska, miejsca postojowe dla sprzęt u ? wyłącznie na uprzednio utwardzonych wyznaczonych miejscach 3) zaopatrzenie w wodę: 4) odprowadzenie ścieków  komunalnych: 5) odprowadzenie wód  opadowych: 6) zaopatrzenie w energię  elektryczną: 7) zaopatrzenie w gaz: 8) zaopatrzenie w ciepło: 9) gospodarka odpadami: 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie dotyczy 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  1) granice wpływu eksploatacji złoża nie mogą przekroczyć obszaru objętego koncesją  2) teren należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia zwierzyny, wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości 3) miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz uzupełnienia paliwa powinno być  zabezpieczone przed możliwością  zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi 4) zabezpieczyć  odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją  wodną  oraz zaleganiem wód opadowych 5) należy stosować  rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej 6) rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych należy przeprowadzać sukcesywnie wraz z postępem robót górniczych 7) nadkład będący produktem ubocznym w procesie produkcyjnym winien być umieszczany na bieżąco w wyrobiskach poeksploatacyjnych 8) wymagane jest zdjęcie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy ziemi i jej wykorzystanie do rekultywacji 9) kierunek rekultywacji wodno - leśny, dopuszcza się  urządzenie niewielkich zbiorników wodnych oraz korytarzy ekologicznych dla zwierząt, z maksymalnym złagodzeniem krawędzi wyrobisk wraz z usunięciem zwałowisk i odkładów 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany. Strona 11 / 17

007

z poza granic planu (działka drogowa nr ewid. 110/4)

zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych i gospodarczych z własnego ujęcia kontenerowe zaplecze sanitarne wyposażone w szczelny zbiornik okresowo opróżniany przez komunalne przedsiębiorstwo powierzchniowo do gruntu

z sieci elektroenergetycznej

nie dotyczy nie dotyczy regulowana odrębnymi przepisami nie ustala się

Nie ustala się

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy 10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Nie ustala się 11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI Nie dotyczy 12. STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST.  4  5% 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  Teren położony w granicach obszaru górniczego ?Niedamowo ? Pole Niedamowo? 14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH UŻYTKOWANIU Zakaz trwałej zabudowy kubaturowej na terenie planu 15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Nie ustala się

§ 6. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1), 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2), 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). § 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Nowa Karczma do:  1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją  planistyczną  w celu oceny zgodności z prawem,  2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Nowa Karczma. § 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Wołoszyk   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Strona 12 / 17

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Strona 13 / 17

z dnia 11 marca 2010 r.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma

Strona 14 / 17

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  UWAG NIE WNIESIONO

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Na obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (w tym drogi), które należą do zadań własnych gminy.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Strona 15 / 17

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  UWAG NIE WNIESIONO

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Na obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (w tym drogi), które należą do zadań własnych gminy.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Strona 16 / 17

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Na obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (w tym drogi), które należą do zadań własnych gminy.

ID: ENENT-OGHMJ-OOHOV-LGSXI-TPDFR. Podpisany.

Strona 17 / 17
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3685

  uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy.

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6291

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw: Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Stary Turobin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3683

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Budziszki, Gniazdowo, Rogowo Folwark, Stare Rogowo, Kosewo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.70.1132

  uchwała nr XXXIX/123/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • DZ. URZ. 2010.70.1131

  uchwała nr I/266/2010 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.70.1130

  uchwała nr XXVIII/224/2009 Rady Gminy Kolbudy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania omyłki w treści uchwały Nr XXIII/177/2009 Rady Gminy w Kolbudach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości terenu wsi Bielkówko na terenie Gminy Kolbudy.

 • DZ. URZ. 2010.70.1129

  uchwała nr XLVII/326/10 Rady Gminy Damnica z dnia 3 marca 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2010.70.1128

  uchwała nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.