Logowanie

DZ. URZ. 2010.711.6072

Tytuł:

uchwała nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Gródek nad Dunajcem
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 711 pozycja: 6072
Hasła:Zasady odbudowy,remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołu

UCHWAŁA NR XLVII/370/2010 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Działając na podstawie art.18, ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, zm. Dz. U. z 2010r. nr 149, poz. 996), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem na wniosek Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem, uchwala, co następuje: § 1. Wyznacza się obszary, na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie na warunkach określonych w art.13a,ust 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906, zm. Dz. U. z 2010 r. nr 149, poz. 996). § 2. Granice wyznaczonych obszarów określają karty dokumentacyjne osuwisk wraz z opinią o Nr: 1210032-1, 1210032-3, 1210032-4, 1210032-6, 1210032-7, 1210032-8, 1210032-10, 1210032-11, 1210032-12, 1210032-13, 1210032-14, 1210032-15, 1210032-16, 1210032-19, 1210032-20, 1210032-23, 1210032-24, 1210032-25, 1210032-26, 1210032-27, 1210032-28, 1210032-29, 1210032-31, 1210032-32, 1210032-34, 1210032-36, 1210032-37, 1210032-38, 1210032-39, 1210032-40, 1210032-41, 1210032-42, 1210032-43, 1210032-44, 1210032-45, 1210032-46, 1210032-47. Dwie ( lub jedna) ostatnie cyfry z numeru kart dokumentacyjnych osuwisk z opinią (numer po myślniku) odzwierciedlają numer obszarów osuwiskowych uwidocznionych na załącznikach graficznych ? mapach topograficznych w skali 1: 10000 o nr: M-34-78-C-b-3, M-34-78-C-d-4, M-34-78-D-c-2, M34-78-D-c-3, M-34-78-D-a-4, M-34-78-D-c-1, M-34-78-C-b-4, M-34-78-D-a-3, M-34-78-C-d-2, M-34-78-C-d-3, M-34-78-C-d-1, M-34-78-C-b-2, M-34-78-C-b-1, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych gminy ( sołectwach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i stronie internetowej www.grodek.sacz.pl

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Wiesław Matusik

Id: HUBLG-EJQDF-DPIPX-JHQBS-VIQDY. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010 r. Załączniki graficzne - mapy topograficzne

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Wiesław Matusik

Id: HUBLG-EJQDF-DPIPX-JHQBS-VIQDY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.675.5696

  uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których dopuszcza się możliwość odbudowy budynków.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.21.412

  uchwała nr L/399/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi, i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.11.192

  uchwała nr XLII/345/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

 • DZ. URZ. 2010.652.5415

  uchwała nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. nr 84 poz. 906 ze zm.).

 • DZ. URZ. 2011.114.880

  uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ocieplenie ściany frontowej

  Czy remont domu szeregowego polegający na pomalowaniu i przy okazji docieplenia ściany frontowej styropianem wymaga pozwolenia na budowę?

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego w ramach działalności

  Spółka nabyła nieruchomość - kamienicę składającą się z czterech pięter. Nieruchomość ma ponad 50 lat. Parter spółka wyremontowała i przystosowała dla swojej (...)

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Umowa użyczenia a podatek od nieruchomości

  Kieruję samorządową instytucją kultury, która podlega miastu. Ma z nim podpisaną umowę użyczenia nieruchomości będącej jej siedzibą. Jest zatem użytkownikiem (...)

 • Używanie otwartego ognia w mieście

  Czy w mieście można używać otwartego ognia, czyli palić ogniska na dzialkach budowlanych, spalać liście? Nie chodzi mi o prawo sąsiedzkie, ale przepisy przeciwpożarowe, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.710.6071

  informacja nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/2010/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 • DZ. URZ. 2010.710.6070

  decyzja nr OKR-4210-44(12)/2010/9193/VI/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach

 • DZ. URZ. 2010.710.6069

  decyzja nr OKR-4210-76(4)/2010/631/VIIIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2010.710.6068

  decyzja nr OKR-4210-67(9)/2010/1339/VIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ELEKTROCIEPŁOWNI ANDRYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • DZ. URZ. 2010.710.6067

  decyzja nr OKR-4210-83(4)/2010/443/VIIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.