Logowanie

DZ. URZ. 2010.76.1327

Tytuł:

uchwała nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Szemud
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 76 pozycja: 1327
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XLIV/421/2010 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi Przetoczyno Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717  z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002  r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz.  U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje: § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud: uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud, uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 57 z dnia 8.03.2007r. poz 857 dotyczącą wsi Koleczkowo polegającej na zmianie przeznaczenia działki nr 217/3 położonej we wsi Przetoczyno oznaczonej w dotychczas obowiązującym planie w obowiązującym planie symbolem 17.92.ZKE. Niniejszą  uchwałą zmienia się przeznaczenia działki nr 217/3 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinn ą  (MN). § 2.  1. Integralną częścią uchwały jest: 1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000? 2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do  ID:projektu planu; XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany. Strona 1 / 8 3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do  projektu planu; 3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia: 1) granica obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; oraz linie zabudowy 2) oznaczenie terenów, w tym: literowe  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej § 3.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego zmiana planu:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD

SYMBOL TERENU:

MN

OBRĘB: KOLECZKOWO

NR ZAŁ.:

Działka 405/1

1) PRZEZNACZENIE TERENU:

MN ? ZABUDOWA JEDNORODZINNA.

2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków ? min. 5 m.

b) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.

c) Dachy strome dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 35° - 4 5

0

Ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne

d) Wielkość pokrycia działki zabudową ? dla zabudowy jednorodzinnej max. 30 % powierzchni działki.

e) Powierzchnia biologicznie czynna - dla zabudowy jednorodzinnej min. 40 % powierzchni działki.

f) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

Na terenach zabudowy jednorodzinnej garaże wolnostojące należy lokalizować w odległości min. 3 m w głąb działki licząc od frontu budynku mieszkalnego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa)

4) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? dla zabudowy jednorodzinnej 1000 m

2

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

Nie występują.

ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany.

7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

Strona 2 / 8

a) Dopuszczalne poziomy hałasów w środowisku (dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową) - regulują przepisy odrębne, w tym ustawa z dnia 27 czerwca 2001r "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z pozn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

Nie występują.

7) TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

a) Dopuszczalne poziomy hałasów w środowisku (dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową) - regulują przepisy odrębne, w tym ustawa z dnia 27 czerwca 2001r "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z pozn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

b) Tereny znajdują się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej na rysunku planu - obowiązują przepisy odrębne, w tym obecnie Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego: nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139) oraz nr 11/98 z dn. 3 września 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz.

294).

8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

a) Dojazd od drogi dojazdowej.

b) Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w§3 ust.5 pkt 2. - obowiązującego planu

c) Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów.

d) Urządzenie wydzielonych przejść pieszych poza ulicami, zgodnie z rysunkiem planu.

9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6 pkt 2. ? obowiązującego planu

10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU:

Nie dotyczy

11) STAWKA PROCENTOWA:

dla zabudowy jednorodzinnej 20%

12) INFORMACJE I ZALECENIA:

a) Zaleca się realizację zabudowy przy urządzonych ulicach,

b) zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony ulic,

c) zaleca się stosowanie prostej bryły na planie prostokąta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji,

§ 4.

 Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do:  1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu  ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego wraz z dokumentacją  planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,  2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud oraz publikacji na stronie internetowej miasta, 3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów,  4. wprowadzenia zmiany do rejestru planów miejscowych,  5. przekazania Staroście kopii uchwalonego miejscowego planu. § 5. Traci moc obowiązująca część ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonegoPodpisany. uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25  3 / 8 ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Strona października 2006r, we fragmencie objętym granicami niniejszej zmiany planu. § 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25  października 2006r, we fragmencie objętym granicami niniejszej zmiany planu. § 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem  podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Grzegorz Lasowski   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.jpg MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - fragmentu wsi Przetoczyno gm. Szemud dot. działki nr 217/3 - MAPA INFORMACYJNA Skala 1:1000 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIAN USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD

Lp. Data wpływu Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres  Treść  Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy  Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy  Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia  Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr Uwagi

uwagi

zgłaszającego uwagi

uwagi

uwaga

uwaga

uwagi

XLIV/421/2010

uwaga

uwaga

uwaga

uwaga

uwzględniona

nieuwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona

ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany.

Strona 4 / 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.jpg MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - fragmentu wsi Przetoczyno gm. Szemud dot. działki nr 217/3 - MAPA INFORMACYJNA Skala 1:1000 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIAN USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD

Lp. Data wpływu Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres  Treść  Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy  Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy  Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia  Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr Uwagi

uwagi

zgłaszającego uwagi

uwagi

uwaga

uwaga

uwagi

XLIV/421/2010

uwaga

uwaga

uwaga

uwaga

uwzględniona

nieuwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

- Uwaga: nie wpłynęły uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu miejscowego Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ORAZ ZASAD FINANSOWANIA Strona INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE  5 / 8 NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany.

Przetoczyno gm. Szemud dot. działki nr 217/3 - MAPA INFORMACYJNA Skala 1:1000 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIAN USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD

Lp. Data wpływu Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres  Treść  Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy  Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy  Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia  Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr Uwagi

uwagi

zgłaszającego uwagi

uwagi

uwaga

uwaga

uwagi

XLIV/421/2010

uwaga

uwaga

uwaga

uwaga

uwzględniona

nieuwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

- Uwaga: nie wpłynęły uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu miejscowego Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ORAZ ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE  NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY § 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust.  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.  543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią  przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.  § 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg,  ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany. Strona 6 / 8 w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010 r. W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ORAZ ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE  NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY § 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust.  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.  543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią  przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.  § 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg,  ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. § 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań  własnych gminy, w tym: planowanie, wykonanie i eksploatacja, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym aktualnie:  1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia  w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: - planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na  obszarze gminy; - planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; - finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie  budowy i rozbudowy sieci.  2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zbiorowe ID:zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. 7 / 8 XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany. Strona § 4.  1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym,  w tym m.in.: ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. § 4.  1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym,  w tym m.in.: ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. z późn. 177 zm.). 2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres  realizacji przekracza jeden rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej Rady Gminy. 3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych i innych. 

ID: XXSUJ-HYHYZ-WTWGS-RXIHD-BOLIT. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.72.1520

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/376/2009 z dnia 10 listopada 2009.

 • DZ. URZ. 2011.78.1652

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 5 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2010.76.1320

  uchwała nr XLIV/413/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2012.2634

  uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7

 • DZ. URZ. 2011.177.4236

  uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 11.149.PU,KS we wsi Kielno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.76.1326

  uchwała nr XLIV/420/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1325

  uchwała nr XLIV/419/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1324

  uchwała nr XLIV/418/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1323

  uchwała nr XLIV/416/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1322

  uchwała nr XLIV/415/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.