Logowanie

DZ. URZ. 2010.80.1446

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/455/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ?Skwer Arkadiusza Rybickiego? terenowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Sopocie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Rada Miasta Sopotu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 80 pozycja: 1446
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XXXVIII/455/2010 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ?Skwer Arkadiusza Rybickiego? terenowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Sopocie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591? zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220? Nr 62,poz.558? Nr 113,poz.984? Nr 153,poz.1271? Nr  214,poz.1806? z 2003r. Nr 80,poz.717? Nr 162,poz.1568? z 2004r. Nr 102,poz.1055? Nr 116,poz.1203? z 2005r.  Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457? z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337? z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr  138,poz.974, Nr 173,poz.1218? z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458? z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr  157,poz.1241? z 2010r. Nr 28,poz. 142, Nr 28,poz.146) RADA MIASTA SOPOTU uchwala,co następuje: § 1. Postanawia się nadać nazwę ?Skwer Arkadiusza Rybickiego? terenowi położonemu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sopocie obejmującemu działkę Nr 45/3 arkusz mapy 26 oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 1154.  § 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak  

ID: YBIVM-QFEFZ-DJWXZ-SYWCM-GMATK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.80.1445

  uchwała nr XXXVIII/454/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ?Rondo Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego ? skrzyżowaniu położonemu na terenie Sopotu.

 • DZ. URZ. 2010.80.1444

  uchwała nr XXXVIII/453/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy części Parku Południowego położonego na terenie Sopotu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich - Prezydenta RP z Małżonką

 • DZ. URZ. 2010.80.1443

  uchwała nr XXXIII/310/10 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno

 • DZ. URZ. 2010.80.1442

  uchwała nr XL/261/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

 • DZ. URZ. 2010.79.1441

  uchwała nr 1165/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.