Logowanie

DZ. URZ. 2010.83.1503

Tytuł:

uchwała nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : przyjęcia ?Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Kosakowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1503
Hasła:narkomania

UCHWAŁA NR XLIX/12/2010 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie : przyjęcia ?Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.? Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami , w związku z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U.Nr 179 poz. 1485 z późn. zm) Rada Gminy Kosakowo uchwala , co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Gminny Program Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz   Załącznik do uchwały Nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 r. GMINNY PROGRAM KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY W PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W GMINIE KOSAKOWO NA ROK 2010  Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Koordynacji i Współpracy w Profilaktyce Narkotykowej jest procesem, oddziaływanie na całą społeczność gminną . Coraz powszechniejsza postawa uznania i akceptacji dla korzystania z substancji odurzających, ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Podpisany. stanowiących ?wzbogacanie? form rekreacji i ?łagodzenia bólu życia?, nie może być  Strona 1 / 6 wyznacznikiem stylu bycia i życia młodzieżowej społeczności naszej Gminy. Konsekwencją  ulegania sile ?używek? są problemy zdrowotne młodych ludzi ?odziedziczone? od dorosłych,

  Załącznik do uchwały Nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 r. GMINNY PROGRAM KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY W PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W GMINIE KOSAKOWO NA ROK 2010  Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Koordynacji i Współpracy w Profilaktyce Narkotykowej jest procesem, oddziaływanie na całą społeczność gminną . Coraz powszechniejsza postawa uznania i akceptacji dla korzystania z substancji odurzających, stanowiących ?wzbogacanie? form rekreacji i ?łagodzenia bólu życia?, nie może być  wyznacznikiem stylu bycia i życia młodzieżowej społeczności naszej Gminy. Konsekwencją  ulegania sile ?używek? są problemy zdrowotne młodych ludzi ?odziedziczone? od dorosłych, a czasem wręcz przez nich spowodowane. Pozyskiwanie wiedzy o skutkach używania środków  psychoaktywnych może znacząco umniejszyć ich niszczącą moc. Ograniczanie ich używania, ogranicza również destrukcyjne, naruszające prawo zachowania młodych ludzi. Aktywne korzystanie z zajęć edukacyjnych , sportowych i szkoleniowych, obejmujące wszystkie grupy społeczne, stanowi szansę na ograniczanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Niezbędne jest w tym celu uczestniczenie wychowawców i opiekunów  w kursach i szkoleniach podnoszących zakres posiadanej wiedzy o zagrożeniu narkomanią. Rozdział I Celem głównym programu jest ograniczenie zjawisk związanych z używaniem narkotyków.  I Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych.  2. Pogłębienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań  narkomanii. 3. Poprawa współdziałania służb w ograniczaniu dostępności narkotyków dla indywidualnych  użytkowników.  4. Wykonanie diagnozy rozmiaru zjawiska i wzorów używania. Rozdział II Zadania

ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Podpisany. Strona 2 / 6

1. Zwiększenie dostępności do świadczeń psychoterapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków. 

Zadania 1. Zwiększenie dostępności do świadczeń psychoterapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków.  2. Konsultacje i pomoc rehabilitacyjna dla uzależnionych. 3. Zwiększenie pomocy dla rodzin poprzez koordynacje działań z przedstawicielami służb realizującymi program. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w zakresie narkomanii.  Realizacja programu profilaktycznego w oparciu o materiały z kampanii edukacyjnej ?Zachowaj Trzeźwy umysł?. 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli , rodziców i opiekunów z zakresu  wiedzy o narkomanii.  5. Współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi posiadającymi wiedzę i kompetencje do  rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania im. Rozdział III Założenia realizacyjne programu: 1. Czynnikami zagrożeń uzależnieniem od substancji psychoaktywnych są: 1. Wczesne zachowania antysocjalne. 2. Wczesne stadia eksperymentowania z narkotykami.  3. Rodzina dysfunkcyjna. 4. Indywidualne czynniki psychologiczne. - niska samoocena - wysoki poziom lęku i frustracji  - funkcjonowanie na szukanie sensacji 5. Brak umiejętności interpersonalnych. 6. Patologiczna grupa rówieśnicza m.in. - koledzy i znajomi używający substancji psychoaktywnych - grupy subkulturowe ( panki, skiny ) 7. Czynniki związane ze środowiskiem lokalnym: - ubóstwo  - bezrobocie - dostępność środków odurzających - dezintegracja środowiska lokalnego 2. Cele realizacyjne w przeciwdziałaniu narkomanii: W celu dotarcia do zagrożonejPodpisany. młodzieży konieczne jest prowadzenie skutecznych działań  3 / 6 ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Strona profilaktycznych, opartych na trzech podstawowych elementach: 1. Identyfikacji odbiorców programu i określeniu czynników ryzyka. 

2. Cele realizacyjne w przeciwdziałaniu narkomanii: W celu dotarcia do zagrożonej młodzieży konieczne jest prowadzenie skutecznych działań  profilaktycznych, opartych na trzech podstawowych elementach: 1. Identyfikacji odbiorców programu i określeniu czynników ryzyka.  2. Dotarciu do grupy zagrożonej uzależnieniem. 3. Stworzeniu lokalnej sieci kooperantów.  Osiągnięcie tych celów jest możliwe w sytuacji:  - zaangażowania całego środowiska wychowawczego (w szczególności realizatorów programów profilaktycznych w szkołach) w profilaktykę uzależnień od narkotyków. - realizowanie programów aktywizacji środowiska szkolnego i środowiska zamieszkania, polegającej na pracy edukacyjnej z całymi zasobami nauczycieli, wychowawców, kierownictwa  i administracji szkolnej oraz równoległej pracy z grupami dzieci i młodzieży uwzględniającej zaangażowanie rodziców w szkole i poza szkołą (w ramach współorganizowanych imprez plenerowych i sportowych) .  - zaangażowanie w realizacje programu służby zdrowia, Policji, Straży Gminnej - aktywne zaangażowanie środowisk wiejskich ( Sołtysów i Rad Sołeckich) w realizacje  przedsięwzięć promujących styl życia bez używek 3. Przyczyny problemu uzależnień: Brak wiedzy i umiejętności u rodziców i wychowawców na temat: - uzależnień - środków uzależniających - metod profilaktycznych - przyczyn i skutków nadużywania środków psychoaktywnych  Rozdział IV Realizacja zadań. 1. Ograniczanie zapotrzebowania młodzieży na narkotyki wśród młodzieży szkolnej, poprzez wyrobienie nawyku uczestniczenia w alternatywnych formach spędzania czasu. 2. Wyrobienie wśród rodziców i nauczycieli umiejętności wspierania dziecka i właściwej pomocy w przypadku inicjacji narkotycznej.  3. Wyrobienie wśród rodziców i wychowawców umiejętności tworzenia warunków do zmiany  zachowań przez dziecko oraz możliwości korzystania z pomocy psychologicznej.  4. Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej, prawnej i doradztwa  w kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek pomocy , w celu prowadzenia terapii i leczenia.

ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Podpisany. Strona 4 / 6

5. Uczestniczenie w prowadzonych działaniach edukacyjnych , profilaktycznych i informacyjnych, kierowanych do następujących odbiorców: 

zachowań przez dziecko oraz możliwości korzystania z pomocy psychologicznej.  4. Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej, prawnej i doradztwa  w kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek pomocy , w celu prowadzenia terapii i leczenia. 5. Uczestniczenie w prowadzonych działaniach edukacyjnych , profilaktycznych i informacyjnych, kierowanych do następujących odbiorców:  - społeczności gminnej - młodzieży gimnazjalnej - młodzieży szkolnej - służb społecznych - władz lokalnych Środki na realizacje zadań pochodzić będą z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budżetów szkół na zadania wynikające z realizacji Rozporządzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2002r. nakładającego na szkoły obowiązek realizacji szkolnych programów profilaktycznych oraz ze źródeł pozabudżetowych. Program będzie realizowany przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kosakowie . 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz   UZASADNIENIE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) przeciwdziałanie narkomani należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań odbywa się współpracy ze szkołami i z wszystkimi podmiotami  i instytucjami życia społecznego mogącymi w swoich działaniach wpływać na umniejszanie zagrożeń narkomanią .Realizatorem jest Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację pochodzą z wpłat za koncesję na sprzedaż  napojów alkoholowych. Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych. 

ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Podpisany.

Strona 5 / 6

  UZASADNIENIE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) przeciwdziałanie narkomani należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań odbywa się współpracy ze szkołami i z wszystkimi podmiotami  i instytucjami życia społecznego mogącymi w swoich działaniach wpływać na umniejszanie zagrożeń narkomanią .Realizatorem jest Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację pochodzą z wpłat za koncesję na sprzedaż  napojów alkoholowych. Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych. 

ID: SYNVQ-EDWNY-CJMXT-LAPBS-VJVHN. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.62.717

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.181.1556

  uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.248.1985

  uchwała nr 5/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.114.842

  uchwała nr LXV/532/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.68.770

  uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2011rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.83.1502

  uchwała nr XLIX/11/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2010?

 • DZ. URZ. 2010.83.1501

  uchwała nr XLIX/10/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XLIII/38/06 z dnia 31.05.2006 roku w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w obrębie geodezyjnym POGÓRZE na terenie Gminy Kosakowo

 • DZ. URZ. 2010.83.1500

  uchwała nr XXIX/202/2010 Rady Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.83.1499

  uchwała nr LVI/416/2010 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 marca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Gniewino lub jej jednostkom organizacyjnym, a także organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.83.1498

  uchwała nr XXVIII/347/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.