Logowanie

DZ. URZ. 2010.95.596

Tytuł:

uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Miasta Limanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 596
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Bud?etowej Nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29.01.2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud?etu Miasta Limanowa w 2010 rok

Dział

600

Treść

Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne § 6300

Rodzaj dotacji z bud?etu

dla jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00 10 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo?arowa 75412 Ochotnicze stra?e po?arne § 2820 Dotacja celowa z bud?etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00

5 000,00 5 000,00

801

Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie?ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

24 000,00 24 000,00 24 000,00

851

Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie?ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 000,00 7 000,00 7 000,00

852

Pomoc społeczna 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2310

1 000,00 1 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie?ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud?etu dla § 2480 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki § 2480 92118 Muzea § 2480 Dotacja podmiotowa z bud?etu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z bud?etu dla samorządowej instytucji kultury

1 612 513,00 555 215,00 555 215,00 871 548,00 871 548,00 185 750,00 185 750,00 3 890 457,23

926

Kultura fizyczna i sport

Strona 22

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2830

250 000,00 Dotacja celowa z bud?etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00

92695 Pozostała działalność § 6300

3 640 457,23 3 640 457,23

razem: w tym: dotacje podmiotowe dotacje celowe w tym: Dotacje celowe w zakresie wydatków bie?ących Dotacje celowe inwestycyjne

5 549 970,23 1 612 513,00 3 937 457,23 287 000,00 3 650 457,23

Strona 23
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.554.4224

  uchwała nr LIV/368/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.397.3579

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 dotyczącej z ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.

 • DZ. URZ. 2010.104.684

  uchwała nr XLII/305/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.

 • DZ. URZ. 2011.598.7028

  zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.463.3458

  uchwała nr LI/357/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/229/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.95.595

  uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.94.594

  uchwała nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.93.593

  zarządzenie nr 66/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

 • DZ. URZ. 2010.93.592

  zarządzenie nr 65/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

 • DZ. URZ. 2010.93.591

  uchwała nr LIII/292/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.