Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.1859

Tytuł:

uchwała nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Łęczyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 1859
Hasła:Ochrona środowiska i gospodarka wodna

UCHWAŁA NR XLII/132/2010 RADY GMINY ŁĘCZYCE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach Janusz Kreft   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010 r. Zalacznik1.doc Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce

ID: TZUQK-IWKDA-VDARS-VEJFD-WOPAC. Podpisany. Strona 1 / 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/132/2010

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010 r. Zalacznik2.doc Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce

ID: TZUQK-IWKDA-VDARS-VEJFD-WOPAC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.148

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.962

  uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.987

  uchwała nr XLI/324/2010 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.1858

  uchwała nr XXXVII/231/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. 2010.96.1857

  uchwała nr XLVIII/337/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krokowa, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134/IX/IV/2003 Rady Gminy Krokowa

 • DZ. URZ. 2010.96.1856

  uchwała nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.96.1855

  uchwała nr LII/362/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

 • DZ. URZ. 2010.96.1854

  uchwała nr LII/359/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krokowa, gm. Krokowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.