Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.599

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Iwanowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 599
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXIX/304/10 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) oraz art. 18.ust.2.pkt.5 i art.41 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu spójności projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice z polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami zagospodarowania  przestrzennego ujętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwanowice,  Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: Rozdział 1 PRZEPISY WSTĘPNE § 1.  1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, obejmującego sołectwa [1] Biskupice, [2] Celiny, [3] Damice, [4] Grzegorzowice Małe, [5] Grzegorzowice Wielkie, [6] Iwanowice Dworskie, [7] Iwanowice Włościańskie, [8] Krasieniec Stary, [9] Krasieniec Zakupny, [10] Maszków, [11]  Narama, [12] Przestańsko, [13] Sieciechowice, [14] Widoma, [15] Władysław, [16] Zagaje, [17] Żerkowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002 z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. 2. Jeżeli w tekście niniejszego planu jest mowa o obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002 z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. 3. Podejmowana zmiana obowiązującego planu jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/218/09 z dnia 23  kwietnia 2009 r. i dotyczy:  1) części graficznej - ?Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu?: a) w sołectwie Krasieniec Zakupny - odnośnie części działek o numerach: 263/1, 264/3, 264/5, 266/1, 267/4,  267/10, 267/11, 267/6, 268/1, 269/1, 270/1, 271/8, 271/7, 271/5, 272/3, 273/9, 273/11, 273/14, 273/16, 273/17, 274/11, 274/15, 274/17, 274/18, 275/4, 275/3 , b) w sołectwie Krasieniec Stary - odnośnie części działek o numerach: 56/2, 53/1, 52/2, 52/1. 2) części tekstowej ? odnośnie wprowadzenia do tekstu planu ustaleń dotyczących przeznaczenia dla terenów  oznaczonych na załączniku graficznym obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem UP ? tereny usług publicznych. W tekście obowiązującego planu występuje brak określenia przeznaczenia tych terenów.  W pozostałej części tekst obowiązującego planu nie ulega zmianie. 4. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 3 są wyrażone są w formie:  1) Tekstu niniejszej uchwały. 2) Załączników stanowiących integralną część planu: a) Załącznik Nr 1(1/1 oraz 1/2) - rysunek planu w skali 1 : 2 000.

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

b) Załącznik Nr 2 ? Informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.  c) Załącznik Nr 3 ? Informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice.

Strona 1 / 10

a) Załącznik Nr 1(1/1 oraz 1/2) - rysunek planu w skali 1 : 2 000. b) Załącznik Nr 2 ? Informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.  c) Załącznik Nr 3 ? Informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice. 5. Symbole przeznaczenia terenu (oznaczenia na rysunku planu) zostały utrzymane zgodnie z przyjętymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice. Rozdział 2 USTALENIA PLANU § 2.  1. Dla terenów objętych zmianą planu, obowiązują ustalenia odnoszące się do terenu całej Gminy, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002 z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. 1) Rozdział I ? ustalenia ogólne - §1 do §8 2) Rozdział II ? ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz ochrony przed zagrożeniami powodziowymi i osuwiskami - §9,  3) Rozdział III ? ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu - §10 - §14, 4) Rozdział IV ? zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - §15 - §23, 5) Rozdział V ? Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów - §26. § 3.  1. Zmienia się, zgodnie z Załącznikiem graficznym: 1) nr 1/1 - dotychczasowe przeznaczenie rolne terenu obejmującego części działek o numerach: 263/1, 264/3, 264/5,  266/1, 267/4, 267/10, 267/11, 267/6, 268/1, 269/1, 270/1, 271/8, 271/7, 271/5, 272/3, 273/9, 273/11, 273/14, 273/16, 273/17, 274/11, 274/15, 274/17, 274/18, 275/4, 275/3, położonego w sołectwie Krasieniec Zakupny i przywraca się temu terenowi przeznaczenie budowlane. Zasady przeznaczenia i zagospodarowania terenu należy przyjmować zgodnie z podanymi w Rozdziale V obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, § 26 ust. 1 i 2 oraz ust.4 ? ustalenia dla terenów MR2 ? tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczo ? wytwórczej.  2) nr 1/2 - dotychczasowe przeznaczenie rolne terenu obejmującego części działek o numerach: 56/2, 53/1, 52/2, 52/1,  położonego w sołectwie Krasieniec Stary i przywraca się temu terenowi przeznaczenie budowlane. Zasady przeznaczenia i zagospodarowania terenu należy przyjmować zgodnie z podanymi w Rozdziale V obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice, § 26 ust. 1 i 2 oraz ust.4 ? ustalenia dla terenów  MR2 ? tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczo ? wytwórczej.  2. Teren rolny obejmowany zmianą przeznaczenia, ust. 1, pkt. 1 i 2, przeznaczenie budowlane uzyskał w ramach  planu uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Iwanowicach Nr XXXVII/175/ 93 z dnia 18 VII 1993 roku, Dziennik  Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 13 poz. 64 z dn. 23.09.1993 r. Plan był aktualizowany uchwałą Rady Gminy Nr RG VI/37/94 z dnia 1.12.1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krakowskiego Nr 22 poz.  95 z 1994 r.  § 4.  1. Wprowadza się zmianę do tekstu obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu  określenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku obowiązującego planu symbolem UP: 1) W § 4 ust. 1 wprowadza się pkt. 5a o brzmieniu : ?..UP ? tereny usług publicznych..?, 2) W § 5 ust. 1 wprowadza się pkt. 7 o brzmieniu: ??Usługach publicznych ? rozumie się przez to obiekty i urządzenia urzędów organów władzy, administracji, bezpieczeństwa publicznego, szkół, nauki, kultury, kultu religijnego, ochrony zdrowia, przedszkoli, opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz inne o podobnym charakterze, w tym także obsługi pocztowej i bankowej, rekreacji, wypoczynku, sportu?? 

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany. Strona 2 / 10

1) W § 4 ust. 1 wprowadza się pkt.

 5a o brzmieniu : ?..UP ? tereny usług publicznych..?, 2) W § 5 ust. 1 wprowadza się pkt. 7 o brzmieniu: ??Usługach publicznych ? rozumie się przez to obiekty i urządzenia urzędów organów władzy, administracji, bezpieczeństwa publicznego, szkół, nauki, kultury, kultu religijnego, ochrony zdrowia, przedszkoli, opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz inne o podobnym charakterze, w tym także obsługi pocztowej i bankowej, rekreacji, wypoczynku, sportu??  3) W § 24 wprowadza się pkt. 5a o brzmieniu: ?..5a) tereny usług publicznych UP. W granicach terenów UP  obowiązuje przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu o których mowa w § 30a..?, 4) Wprowadza się do tekstu planu - § 30a - o brzmieniu:  1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP ? Tereny usług publicznych: 1) przeznaczenie podstawowe pod obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności administracji, bezpieczeństwa, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, 2) przeznaczenie dopuszczalne pod: a) lokalizację obiektów sportu i rekreacji, obiekty sportu i rekreacji mogą być wykorzystywane również  w celach niepublicznych, komercyjnych,  b) otwarte przestrzenie publiczne, place, c) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, trasy rowerowe, d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, e) zieleń o funkcjach izolacyjnych, f) zieleń urządzona i zadrzewienia, g) na działce o nr 116 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową. 2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów UP:  1) nie dopuszcza się lokalizacji samodzielnych budynków mieszkalnych, z wyjątkiem działki nr 116 zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym,  2) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 65% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna 30%. 3) miejsca postojowe powinny być zapewnione w granicach poszczególnych działek, ustala się wskaźniki: 25 miejsc postojowych./1000 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 35 m .p./100 zatrudnionych, dla działki o nr 116 obowiązują ustalenia zgodnie z § 23, ust. 14, pkt.1,  4) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń o funkcjach izolacyjno - estetycznych, 5) forma architektoniczna budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania: a) wysokość obiektu nie może być większa niż 12 m, z tolerancją 10%, b) dachy dwuspadowe symetryczne lub jednospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci, z dopuszczeniem dachów pulpitowych osłoniętych attyką, w przypadkach uzasadnionych wymogami  technologicznymi dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, w tym dachów płaskich, c) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym lub w naturalnym kolorze blachy.  6) W przypadku zagospodarowania działki nr 116 zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym, obowiązują ustalenia odnośnie zasad zagospodarowania i przeznaczenia terenu ujęte w § 27, dla zabudowy mieszkaniowej,  oznaczonej symbolem MN.

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany. Strona 3 / 10

Rozdział 3 USTALENIA KOŃCOWE

odnośnie zasad zagospodarowania i przeznaczenia terenu ujęte w § 27, dla zabudowy mieszkaniowej,  oznaczonej symbolem MN.

Rozdział 3 USTALENIA KOŃCOWE § 5.  1. W obszarze objętym zmianą rysunku planu traci moc Załącznik nr 1 planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw Gminy Iwanowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002.  2. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, którym zostało przywrócone przeznaczenie  budowlane ustala się na 1% wzrostu wartości, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  § 6.  1. Uchwalając niniejszy plan, Rada Gminy Iwanowice, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga: 1) O sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań  własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania,  2) O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Iwanowice, 2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są zawarte są w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

Załącznik Nr 1/1 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r.

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 4 / 10

 

Załącznik Nr 1/1 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r.

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 5 / 10

Rzewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 6 / 10

Załącznik Nr 1/2 do Uchwały Nr XXXIX/304/10

 

Załącznik Nr 1/2 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r.

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 7 / 10

Rzewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 8 / 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/304/10

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania sołectw Gminy Iwanowice

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IWANOWICE. Na podstawie art. 17, pkt. 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania  przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą  pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków  pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę, a także w ramach Związku Gmin Powiatu Krakowskiego. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami  publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak by optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy , przyjmuje się  uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury. 

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania sołectw Gminy Iwanowice

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany. Strona 9 / 10

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania sołectw Gminy Iwanowice

W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IWANOWICE. WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZPATRZENIE UWAG

Lp. Data Nazwisko i imię, Treść  Oznaczenie wpływu nazwa jednostki uwagi nieruchomości uwagi organizacyjnej której dotyczy  uwaga i adres  zgłaszającego uwagi Ustalenie ptojektu planu dla nieruchomości której dotyczy  uwaga Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie  rozpatrzenia uwagi Rozstrzygnięcie Uwagi Rady Gminy załącznik do uchwały Nr..........

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga uwzglę- nieuwzglę- uwzglę- nieuwzględniono dniona dniono dniona 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 1

3.

4.

5.

6.

Nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: TGZXJ-NXZOW-ZRJWD-HJTVU-JPQKW. Podpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.96.601

  uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2012.445

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmainy Statutu Gminy Iwanowice

 • DZ. URZ. 2012.1243

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.310.2556

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2011.613.7289

  uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych, wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.598

  uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2010.96.597

  uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.95.596

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.95.595

  uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.94.594

  uchwała nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.