Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.600

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Iwanowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 600
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXIX/305/10 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego  Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) oraz art. 18.ust.2.pkt.5 i art.41 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu spójności projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice z polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami zagospodarowania  przestrzennego ujętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwanowice,  Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: Rozdział 1 PRZEPISY WSTĘPNE § 1.  1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów  uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. 2. Jeżeli w tekście niniejszego planu jest mowa o obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice, należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów.  3. Podejmowana zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XXXI/231/09 z dnia 28 maja 2009r i dotyczy części graficznej obowiązującego planu w zakresie  zmiany funkcji terenów budowlanych ? zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w sprawie zmiany planu ? który  ujmuje w całości bądź części działki wyszczególnione w pkt. 1 i 2:  1) obecnie zabudowy mieszkaniowej ? MN2 o numerach: 18/8, 18/16, 18/17, 18/19, 18/24 na tereny wielofunkcyjne - aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, produkcji, handlu ? o symbolu UC1 , 2) obecnie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczo-wytwórczej ? MR2, części działki o numerze 18/24 na tereny wielofunkcyjne - aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, produkcji, handlu ? o symbolu UC1 . 4. Ustalenia zmiany planu, o którym mowa w ust. 3, są wyrażone są w formie:  1) Tekstu niniejszej uchwały 2) Załączników stanowiących integralną część planu: a) Załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1 : 2 000 b) Załącznik Nr 2 ? Informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.  c) Załącznik Nr 3 ? Informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice. 5. Symbole przeznaczenia terenu (oznaczenia na rysunku planu) zostały utrzymane zgodnie z przyjętymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice.

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany. Strona 1 / 7

Rozdział 2 USTALENIA PLANU

5. Symbole przeznaczenia terenu (oznaczenia na rysunku planu) zostały utrzymane zgodnie z przyjętymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice. Rozdział 2 USTALENIA PLANU § 2.  1. Dla terenów objętych zmianą planu, obowiązują ustalenia odnoszące się do terenu całego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r. 1) Rozdział I ? ustalenia ogólne - §1 do §7 2) Rozdział II ? ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz ochrony przed zagrożeniami powodziowymi i osuwiskami - §8,  3) Rozdział III ? ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu - §9 - §11, 4) Rozdział IV ? zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - §12 - §20, 5) Rozdział V ? Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów - §21.pkt.3 oraz  §25.  § 3.  1. Zmienia się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu:  1) z zabudowy mieszkaniowej ? MN2, ujmującego działki, bądź ich części o numerach: 18/8, 18/16, 18/17, 18/19,  18/24, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do planu, na tereny wielofunkcyjne - aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, produkcji, handlu ? o symbolu UC1 , 2) zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczo-wytwórczej ? MR2, ujmującego część działki o numerze: 18/24 na tereny wielofunkcyjne - aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, produkcji, handlu ? o symbolu UC1, 3) dla terenów objętych zmianą planu obowiązuje przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami ujętymi w §25 obowiązującego planu. Rozdział 3 USTALENIA KOŃCOWE § 4.  1. W obszarze objętym zmianą rysunku planu traci moc Załącznik nr 1 planu zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice, uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia  1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów,  2. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w stosunku do terenów oznaczonych symbolami UC1 zgodnie ze stawkami  procentowymi przyjętymi w obowiązującym planie, przyjmując różnicę pomiędzy przeznaczeniem dotychczasowym ? odpowiednio MN2 i MR2, a UC1- czyli 10% wzrostu wartości. § 5.  1. Uchwalając niniejszy plan, Rada Gminy Iwanowice, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga: 1) O sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań  własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania,  2) O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Iwanowice, 2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są zawarte są w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany. Strona 2 / 7

2) O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Iwanowice, 2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są zawarte są w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r.

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany.

Strona 3 / 7

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r.

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany.

Strona 4 / 7

Rzewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany.

Strona 5 / 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/305/10

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie  Iwanowice

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA POSKWITÓW W GMINIE IWANOWICE.  Na podstawie art. 17, pkt. 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania  przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą  pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków  pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę, a także w ramach Związku Gmin Powiatu Krakowskiego. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami  publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak by optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy , przyjmuje się  uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury. 

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice

Strona 6 / 7

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice

W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA POSKWITÓW W GMINIE IWANOWICE. WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Sołectwa POSKWITÓW. ROZPATRZENIE UWAG

Lp. Data Nazwisko i imię, Treść  Oznaczenie wpływu nazwa jednostki uwagi nieruchomości uwagi organizacyjnej której dotyczy  uwaga i adres  zgłaszającego uwagi Ustalenie ptojektu planu dla nieruchomości której dotyczy  uwaga Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie  rozpatrzenia uwagi Rozstrzygnięcie Uwagi Rady Gminy załącznik do uchwały Nr..........

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga uwzglę- nieuwzglę- uwzglę- nieuwzględniono dniona dniono dniona 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 1

3.

4.

5.

6.

Nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: XUYUJ-LFAHQ-NQMUS-BUGQS-HSAXJ. Podpisany.

Strona 7 / 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.201.1629

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2010.96.601

  uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2011.302.2487

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2010.99.622

  uchwała nr XXX/238/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.599

  uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.96.598

  uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2010.96.597

  uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.95.596

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.95.595

  uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.