Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.601

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Iwanowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 601
Hasła:Drogi

UCHWAŁA NR XXXIX/306/10 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca  1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: § 1. § 3 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Iwanowice.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Bogusław Miśkiewicz  

ID: HQHGU-HUVFR-JFWHJ-EKOFI-UXFWD. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1243

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.540.4051

  uchwała nr XLIV/340/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 • DZ. URZ. 2011.310.2556

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2012.445

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmainy Statutu Gminy Iwanowice

 • DZ. URZ. 2010.283.1881

  uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwanowice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.600

  uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.

 • DZ. URZ. 2010.96.599

  uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.96.598

  uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2010.96.597

  uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.95.596

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.