Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.602

Tytuł:

uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Wieprz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 602
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Z realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz ?????????????????????????????????????...

(nazwa projektu)

w okresie od dnia ??????????????do dnia ????????????? określonego w umowie nr ???????????., zawartej w Wieprzu dnia ????????pomiędzy Gminą Wieprz a ????????????????????????????????????.

(Dotowanym)

Data złożenia sprawozdania: ???????????? Sprawozdanie z wykonywania wydatków 1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją projektu) Koszt całkowity

Całość projektu (zgodnie z umową) z tego z finansowych środków z tego ze wsparcia własnych, środków z innych finansowego gminy źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

O g ół e m

1

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość projektu (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco) Bieżący okres Sprawozdawczy ? w przypadku sprawozdania końcowego ? za okres realizacji projektu zł %

zł Koszty pokryte ze wsparcia finansowego gminy

%

%

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu/ ???????zł/ Ogółem: 100% 100% 100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu: ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 3. Zestawienie faktur (rachunek)

Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) z tego ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego (zł)

2

Dodatkowe informacje ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????

Załączniki: Kserokopie faktur i rachunków 1) ???????????. 2) ???????????. 3)???????????. Oświadczymy, że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się nasz status prawny, 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4) Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur(rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Dotowanego)

?????????????????????????????????????????????. . ?????????????????????????????????????????????. ( podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Dotowanego).

3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.58

  uchwała nr XX/162/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/455/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.601

  uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2010.96.600

  uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.

 • DZ. URZ. 2010.96.599

  uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.96.598

  uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2010.96.597

  uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.