Logowanie

DZ. URZ. 2010.98.605

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 605
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVI/261/10 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści wsi Lachowice Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: § 1.  1. Uchwala się  zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr XXXIII/266/2002 z dnia 28.06.2002 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy w Stryszawie Nr VII/57/2003 z dnia 13.06.2003 r.  2. Plan obejmuje część sołectwa Lachowice, wskazaną  w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/146/08 z dnia 09 października 2008 r. 3. Plan składa się z: 1) tekstu niniejszej uchwały, 2) załącznika nr 1 - zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu, 3) załącznika nr 2 - zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. § 2. W uchwale Rady Gminy w Stryszawie Nr XXXIII/266/2002 z dnia 28.06.2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 pkt. 6) otrzymuje brzmienie:  ? działce ? rozumie się przez to działkę, część działki lub zespół działek, do których inwestor posiada  tytuł prawny; ? 2. § 3 pkt. 10) otrzymuje brzmienie:  ? inwestycjach, usługach lub rzemiośle nieuciążliwym ? rozumie się  przez to następujące przedsięwzięcia dopuszczone do realizacji na terenie objętym planem:   1) nie wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzię ć  mogących znacząco oddziaływać  n a środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z późniejszymi zmianami,   2) z § 2.1. ww. Rozporządzenia: drogi publiczne,   3) z § 3.1. ww. Rozporządzenia:   a) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5?    b) instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż  0,5 MPa i przyłączy do budynków?    c) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji  chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny;   d) instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt  42;   e) instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych  w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3?  1 / 6 ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany. Strona   f) wiercenia wykonywane w celu:  - ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych,

  d) instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt  42;   e) instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych  w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3?    f) wiercenia wykonywane w celu:  - ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych, - składowania odpadów promieniotwórczych, - zaopatrzenia w wodę;

  g) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin: - połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych, - na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

  h) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli?    i) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące;   j) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami  miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą;   k) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób?    l) zespoły zabudowy: - przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, - usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż  1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

  m) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30,  z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych?    n) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne ? metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów?    o) urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich konserwacji i przebudowy?    p) budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr;   q) kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków?    r) urządzenia lub zespoły urządzeń  umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy  zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż  10 m3/h;   s) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych,  kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1pkt 36? 

ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany. Strona 2 / 6

  t) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu,  niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45? 

zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż  10 m3/h;   s) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych,  kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1pkt 36?    t) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu,  niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45?    u) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców?    v) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków?    w) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;   x) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów  leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha;   y) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha?    z) gospodarowanie wodą  w rolnictwie, w tym melioracje, na obszarze nie mniejszym niż  20 ha, z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 63 oraz stawów rybnych?    aa) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż  1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;   bb) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia  zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż  50 ton rocznie;   cc) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż  50 ton rocznie;   dd) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;   ee) instalacje do uboju zwierząt;   ff) chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 4 tony ryb z 1 ha  powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 1 tonę ryb przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody.   4) lista przedsięwzięć będących przedmiotem ustaleń w § 3 pkt 10) ppkt 1-3 obowiązuje wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu. ? § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Hadka   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa Strona 3 / 6 z dnia 19 lutego 2010 r.

ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany.

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI LACHOWICE ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (?PLAN 146?)

Lp. Data wpł ywu uwagi Tre ść uwagi Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy  uwaga Rozstrzygniecie Wójta w sprawie  rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona 1 1 2 200911-10 3 Dział ając na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. ... i w odniesieniu do stosownego  obwieszczenia Wójta Gminy Stryszawa..., a także w uzupeł nieniu moich uwag zł ożonych pismem zbiorowym z dnia 04.11.2009 r. zarzucam, iż w toku rzeczonej procedury zmiany planu naruszono  szereg przepisów ww. ustawy, i tak: 4 5 nieuwzględniona w cał ości Uwaga Uwaga uwzgledniona nieuwzgledniona 6 7 nieuwzględniona w cał ości 8 Rozstrzygniecie Rady Gminy załą cznik do uchwał y nr XXXVI/261/10 Uwagi

1. Zmiany, o których mowa wyżej oparto o m.in. uchwałę  Rady Gminy Stryszawa z dnia 5 czerwca  2008 r. Nr XVIII/115/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów soł ectwa Kuków. Conditio sine qua non  legalności wyżej wymienionej uchwał y stanowi zgodnie z art. 14 ust. 5 u.o.p. i z.p. wykonanie analizy  zasadności przystąpienia do zmiany planu. Z wyżej wymienionej analizy winna wynikać potrzeba dokonania konkretnych zmian i ich zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa. Jedną z projektowanych zmian wszystkich  wymienionych we wstępie uchwał  Rady Gminy Stryszawa jest modyfikacja par. 2 ewentualnego  projektu uchwał y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych  obszarów soł ectwa Kuków i zmiana par. 6, która sprowadza się do wyodrębnienia pewnych inwestycji mogących mieć wpł yw na środowisko i zniesienia zakazu ich lokalizacji na odnośnych terenach. Po takiej modyfikacji plan zagospodarowania przestrzennego de facto wyłą cza zakaz lokalizacji grupy przedsięwzięć mogących oddział ywać na środowisko. Przedsięwzięcia te są enumeratywnie wyliczone w par. 6 ust. 2 pkt 2. Numerologia odpowiada wykazowi z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. W tym miejscu zwracam uwagę na pkt 46, który dotyczy stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli. Otóż przeprowadzając gruntowną egzegezę  dokumentu analizy zasadności przystąpienia do zmiany planów miejscowych nie znajduję  najmniejszych nawet śladów zasadności i celowości wprowadzenia na przedmiotowych obszarach możliwości lokalizacji stolarni, tartaków i innych przedsiębiorstw tego rodzaju. Analiza opiera się na potrzebie wprowadzenia zmian zgodnie z cyt.? ? umożliwieniem realizacji sieci i urządzeń  infrastruktury technicznej w szczególności sieci wodociągowej kanalizacyjnej? . Mówi się również  o obiektach usł ugowych typu stacje benzynowe, lakiernie, elektrownie wiatrowe. Dodatkowo sygnalizuję, iż zgadzając się w zupeł ności z potrzebą dostosowania planu do realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie podzielam zdania na temat oczywistości interesu gminy w powstawaniu  w pobliżu mojej posesji lakierni. Wracając do pkt 46 par. 3 ww. rozporządzenia analiza nie wykazuje potrzeby istnienia na terenach objętych zmianami dział alności stolarskiej lub tartacznej więc de facto zmiany będące konsekwencją uchwał y Rady Gminy Stryszawa Nr XVIII/115/08 nie mogą dotyczyć  możliwości wprowadzenia w planie zgody na takie przedsięwzięcia. Mimo licznych ustnych prób  tł umaczenia przez przedstawicieli gminy sensu takich uregulowań należy przywoł ać wyrok WSA w Lublinie z dnia 07.07.2009 II SA/Lu 274/2009 gdzie jasno sformuł owano tezę, iż ustne zapewnienie burmistrza (wójta) o zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego nie może być uznane za dokonanie takiej analizy. Wynika z tego konsekwencja  pisemnej analizy zasadności zmian w każdym ich aspekcie co w ww. przypadku nie został o

ad 1. Gmina speł nił a ten wymóg formalny  i analizę sporządził a przed przystąpieniem do procedury planistycznej. W analizie wskaza-no niezbędny zakres prac. Wska-zano paragrafy, w których należał oby plan zmienić.

ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany.

dopeł nione i tym samym cał a procedura tycząca się zmiany par. 6 uchwał  Rady Gminy w punkcie  dotyczącym możliwości prowadzenia stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli jest wadliwa naruszając normy wynikające z art. 14 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto dysponuję dokumentami z których wynika 

Strona 4 / 6

formalnie minimalne zainteresowanie przedsi ębiorców na dzień wszczęcia procedury taką 

przestrzennego nie może być uznane za dokonanie takiej analizy. Wynika z tego konsekwencja  pisemnej analizy zasadności zmian w każdym ich aspekcie co w ww. przypadku nie został o dopeł nione i tym samym cał a procedura tycząca się zmiany par. 6 uchwał  Rady Gminy w punkcie  dotyczącym możliwości prowadzenia stolarni, tartaków, instalacji do wyrobu pł yt pilśniowych, pł yt wiórowych, sklejek lub mebli jest wadliwa naruszając normy wynikające z art. 14 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto dysponuję dokumentami z których wynika  formalnie minimalne zainteresowanie przedsi ębiorców na dzień wszczęcia procedury taką  dział alnością, co oznacza dział anie gminy w celu ochrony pojedynczych partykularnych interesów  kosztem dobra ogół u (vide treść protestu zbiorowego z dnia 04.11.2009 roku). 

2. Zarzucam również, iż Wójt Gminy Stryszawa w obwieszczeniu o wył ożeniu do publicznego wglądu projektu zmian niezgodnie z art. 17 pkt 11 u.o.p i z.p. narzucił  form ę uwag gdzie nakazał  oznaczenie nieruchomości, której uwagi dotyczą. Zmiany projektowane noszą znamiona modyfikacji definicyjnych i tyczą się znacznych obszarów Gminy. Istnieje możliwość, iż osoba fizyczna lub instytucja będzie mieć interes prawny by kwestionować zmiany na cał ym proklamowanym terenie, tym bardziej, że są  obciążone wadą formaln ą, o której mowa w pkt. 1 niniejszego pisma. Nakaz oznaczenia  nieruchomości, której uwaga dotyczy czyni w tym wypadku niepodobnym zł ożenie prawidł owej formalnie uwagi ze wzgl ędu na zakres terytorialny modyfikacji. Takie dział anie narusza przede wszystkim art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ eczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział ywania na środowisko. Istnieje możliwość, iż osoba pragnąca zł ożyć uwagi do zmian o charakterze definicyjnym  obejmujących cał ość terenu nie uczyni tego bo poza jej mo żliwością będzie zgodnie z obwieszczeniem Wójta oznaczenie wszystkich nieruchomości.

ad. 2  Tre ść ogł oszenia o wył ożeniu projektu planu do publicznego wglądu, zawierająca informację o tym, że przy skł adaniu uwagi / wniosku należy podać  oznaczenie nieruchomości, zgodna jest z załą cznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego  zakresu planu miejscowego.

Reasumując, wzywam do odstąpienia na terenie wsi Kuków od zmian planów zagospodarowania  przestrzennego określonych w uchwał ach Rady Gminy Nr VII/55/2003 z dnia 13.06.2003 roku i Nr  XXVI/210/2005 z dnia 24.05.2005 roku umożliwiających prowadzenie dział alności gospodarczej, o której mowa w pkt 46 par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na środowisko oraz szczegół owych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddział ywaniu na środowisko. Proszę również o rozważenie odstąpienia od analogicznych zmian na pozostał ym terenie gminy z racji ich ewidentnej wadliwości, co wykazał em powyżej. Alternatywą jest w mojej ocenie powtórzenie procedury od momentu sporz ądzenia analizy zasadności przystąpienia do zmiany tych planów. Zaniechanie narazi w mojej ocenie gminę na znaczne koszty, których uzasadnienia próżno szukać w racjonalnym gospodarowaniu jednostką samorządu terytorialnego.Powy ższe pismo proszę traktowa ć również jako przeds ądowe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

W zakresie wezwania z art. 101 ustawy z dnia  08.03.1990 r. o samorządzie gminnym pismo przekazano Radzie Gminy Stryszawa jako organowi wł aściwemu w tej  sprawie.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) rozstrzyga się  o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  Zmiana planu nie pociąga za sobą  realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany.

Strona 5 / 6

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) rozstrzyga się  o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.  Zmiana planu nie pociąga za sobą  realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

ID: WJAZD-OALSM-GMHXU-BKGAK-QXHGI. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.154.965

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-52-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.98.604

  uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.97.603

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.96.602

  uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz.

 • DZ. URZ. 2010.96.601

  uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.

 • DZ. URZ. 2010.96.600

  uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.